Atatürk Yolu Dergisi Yazarlara Bilgi Notu

I.Genel Kurallar

1. Yazılar, yazarın tüm tanıtıcı bilgilerini (unvan, kurum, haberleşme adresi, telefon, belgegeçer) içeren bir dilekçe ile basılı ve elektronik ortamda (CD veya e.mail) olmak üzere Enstitüye ulaştırılmalıdır.

2. Dergiye gönderilen yazılar daha önce başka yerde yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere aynı anda başka bir yere gönderilmemiş olmalıdır. Yazıların bilimsel araştırma kriterlerine ve yayın etiğine uyması gerekir. Yazılar kabul edildiği andan itibaren,   “Atatürk Yolu Dergisi” tüm yayın haklarına sahiptir.

3. Dergiye gönderilen yazılar, Yayın Kurulu tarafından ilk değerlendirilmesi yapıldıktan sonra hakemlere gönderilir ve hakemlerden gelecek raporlar doğrultusunda yazının basılmasına/ düzeltme istenmesine/geri çevrilmesine karar verilir.

4. Derginin bir sayısına fazla yazı gelmesi durumunda yazarın da onayı alınarak yazı bir sonraki sayıda yayımlanabilir.

5.  Beş (5) adet dergi yazara ücretsiz olarak gönderilir.

II.Yazı Formatı

a) Makale başlığı kısa ve açık olmalı, büyük harflerle, 14 punto büyüklüğünde, koyu olarak yazılmalı ve ortalanmalıdır.

b) Yazarın ismi başlıktan sonra üç satır boşluk bırakılarak 12 punto büyüklüğünde, koyu ve sağa dayalı olarak yazılmalıdır. Yazarın adresi *, ** vs. biçiminde dipnot olarak ve kısaltma yapılmadan belirtilmelidir.

c) Yazar isminden sonra iki satır boşluk bırakılarak 10 punto büyüklüğünde, koyu, italik ve büyük harflerle “ÖZ” kelimesi ortalanmış olarak yazılmalıdır. Öz’den sonra bir satır boşluk bırakılarak 200 kelimeyi aşmayacak şekilde makalenin ana noktalarını belirten özeti yazılmalıdır. Öz’den sonra bir satır boşluk bırakılarak satır başı yapılmadan “Anahtar Kelimeler:” ve devamına virgülle ayrılmış en az beş, en fazla sekiz anahtar kelime yazılmalıdır.

d) Anahtar kelimelerden sonra bir satır boşluk bırakılarak koyu ve ortalanmış şekilde 12 punto büyüklüğünde, büyük harflerle makalenin İngilizce başlığı yazılmalıdır ve bir satır boşluk bırakıldıktan sonra Türkçe öz ve anahtar kelimelere benzer şekilde 10 punto büyüklüğünde, koyu, italik ve büyük harflerle “ABSTRACT” ve “Keywords” kısımları yazılmalıdır. İngilizce yazılmış makalelerde benzer işlemlerin tersi yapılır.

e) Makaleler birinci hamur A4 kâğıdına dört kenardan da 2.5 cm boşluk bırakılarak Times New Roman yazı tipinde, 12 punto büyüklüğünde, tek satır aralıklı yazılmalıdır. Paragrafın ilk satır girintisi 1,5 cm; paragraf aralarındaki boşluklar ise  1, 5 satır aralığı olmalıdır.

f) Makale; “Giriş”, Bölümler, “Sonuç”, “Kaynakça” ve “Ekler” şeklinde düzenlenmelidir. Makale içindeki ana başlıklar metnin yazıldığı puntoda, boşluk bırakılmadan, koyu ve yalnız kelimelerin ilk harfleri büyük yazılmalı, alt başlıklar hiyerarşik bir yapı izlenerek oluşturulmalı ve tek biçimlilik sağlanmalıdır. Alıntılar tırnak içinde verilmeli; beş satırdan az alıntılar satır arasında, beş satırdan uzun alıntılar ise satırın başından 1 cm içeride ve tek satır aralığıyla 11 punto büyüklüğünde yazılmalıdır.

g) Dipnotlar aynı sayfa altında aşağıdaki formatta verilmelidir.

Örnek 1) Temuçin Faik Ertan, Kadrocular ve Kadro Hareketi, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1994, s. 241.

Örnek 2)  Bige Sükan,  “Türk Kurtuluş Savaşı Sırasında Fransa’nın Anadolu’daki Çıkarları ve Ermeniler”, Ermeni Araştırmaları Dergisi, C. III, Sayı: 9 (Bahar 2003), s.147.

Örnek 3)  Ertan, a.g.e., s.243.

Örnek 4)  Sükan, a.g.m., s. 150.

Örnek 5)  Mümtaz Faik Fenik, “Dünya Harbi Bitti”, Ulus, 15 Ağustos 1945, s. 1.

Arka arkaya iki dipnotta aynı eserin aynı sayfası veriliyorsa “Aynı yer” ifadesi kullanılmalıdır.

Yazarın birden fazla eseri olması halinde, sonraki dipnotlarda:

Örnek 6)  Ertan, Kadrocular ve Kadro Hareketi, s. 245.

h) Makalede kullanılan kaynaklar, makale sonunda 12 punto büyüklüğünde, büyük harflerle KAYNAKÇA listesi olarak yazar soyadına göre alfabetik verilmiş olmalıdır.

Kitaplar

Turan, Şerafettin, Mustafa Kemal Atatürk, Bilgi Yayınevi, Ankara, 2004.

Makaleler

Aysal, Necdet, “Kurtuluş Savaşı’nda Bir Kadın Örgütü: Sivas Anadolu Kadınları Müdafaa-i Vatan Cemiyeti”, Osman Köse (Ed.), Geçmişten Günümüze Şehir ve Kadın, C.II, Canik Belediyesi Kültür Yayınları, Samsun, 2016, s. 941-964.

Çapa, Mesut, “Cumhuriyet’in İlk Yıllarında Tarih Öğretimi”, Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi, C. XV, Sayı: 29-30 (Mayıs-Kasım 2002), s. 39-55.

Tezler

Bulut, Sedef, Muhtıra Sonrası Demokratikleşme Hareketine Örnek Model Olarak 1973 Seçimleri, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara, 2006. 

Kaynakça’ya eklenecek olan eser türleri aşağıdaki sırada ve başlıklar altında düzenlenmelidir:

  • Arşivler
  • Resmi Yayınlar
  • Kitaplar
  • Makaleler
  • Süreli Yayınlar
  • Tezler
  • Ansiklopediler ve Sözlükler
  • İnternet Kaynakları
  • Sözlü Tarih Görüşmeleri

 

Haberleşme Adresi :  Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü

Gümüşdere Yerleşkesi, Fatih Caddesi No:33, 06280 Keçiören/ANKARA

Telefon                      :  (0312) 316 62 69- (0312) 316 27 23

Belgegeçer                 :  (0312) 316 91 31

e-mail                         :  ataturkyolu@ankara.edu.tr