ANKARA ÜNİVERSİTESİ TÜRK İNKILÂP TARİHİ ENSTİTÜSÜ

TOPLUMSAL KATKI POLİTİKASI

Vizyon:

Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü’nün vizyonu, Atatürk’ün öngördüğü aklın ve bilimsel yöntemlerin ışığında Türkiye Cumhuriyeti tarihinin bilimsel yöntemlerle araştırılması konusunda disiplinler arası işbirliğini geliştirmek; bu konuda bütün kurum ve kuruluşlarla işbirliğine açık olmak; Türkiye’nin ve dünyanın yaşadığı sorunlara akılcı ve sağlıklı çözüm önerileri sunabilecek akademik düzeydeki araştırmalara da yer verip bu konuda bilimsel bilgi üretmek ve elde edilen sonuçları yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde toplumsal katkıya dönüştürmek, böylelikle Enstitümüzün bu alanda öncü ve fark yaratan bir birim olmasını sağlamaktır.

Misyon:

Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü (TİTE), 4204 sayılı yasa ile 15 Nisan 1942’de kurulan bir akademik birimdir. Enstitümüz köklü bir akademik birim olma bilinciyle misyonu;

-Atatürk önderliğinde gerçekleştirilen Türk İstiklâl Savaşı ve Türk İnkılâbı ile Türkiye Cumhuriyeti rejiminin dayandığı esaslar hakkında disiplinler arası yaklaşım ve bilimsel yöntemlere dayalı olarak yapılan araştırmalarla toplumda farkındalık oluşturmak;

-Sahip olduğu arşiv ve kütüphanesinin kullanımı konusunda her düzeydeki okuyucu ve araştırmacılara imkân tanımakla birlikte, çeşitli kurum ve kuruluşlarla yapılan işbirliği sonucunda müze ve arşiv eserlerinin daha geniş bir kitleye ulaşmasını sağlamak;

-Türkiye Cumhuriyeti tarihini ve rejimini ülke içinde ve dışında tanıtmak için dersler ve konferanslar vermek ve yayınlarda bulunmak;

-Verilen dersler, konferanslar ve yapılan yayımlarla topluma değerler sisteminin önemli bir parçasını oluşturan etik değerleri öğretip, bir yaşam biçimine dönüştürülmesini sağlamak, toplumun ülkesine yönelik aidiyet duygusunu oluşturmak ve geliştirmek ve sağlam bir vatandaşlık bilinci meydana getirmektir.

TOPLUMSAL KATKI POLİTİKASI

Enstitümüzün katkı politikasındaki temel ilkesi; faaliyetlerimizin insan haklarına, etik kurallara, bireyler arası farklılıklara, kültürel norm ve değerlere tereddütsüz ve tam saygı esasıyla yürütülmesi; bütünleştirici olması ve ayrımcılıktan uzak durmasıdır.

Bu kapsamda toplumsal katkı politikamız,

P1. Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü köklü ve öncü bir enstitü olmanın bilinciyle bilimsel yöntemlere dayalı olarak araştırmalar yapması ve bu araştırmaların sonuçlarını toplumun bütün katmanlarıyla paylaşmayı;

P2. Üniversitenin iç ve dış paydaşlarının farkındalık kazanması ve bilgilenmesine yönelik eğitimler düzenlenmeyi ya da düzenlenen eğitimlere katkı sağlamayı;

P3. Arşiv ve kütüphanesi ile toplumun bilgilenmesine yönelik çalışmalara doğrudan katkı sağlamayı;

P4. Yukarıda belirtilen etkinlik ve hizmetleri gerçekleştirmek amacıyla Enstitümüzde görev yapan yüksek bilgi birikimi, eğitim ve tecrübeye sahip, alanında önde gelen iç paydaşlarını, toplumsal katkı üretimine teşvik etmek, mevcut potansiyeli ortaya çıkarmak için gerekli süreçlerin izlenmesine ortam hazırlamayı

benimser.