ATATÜRK YOLU DERGİSİ (ISSN 1303-5290)

DİZİN

Sayı 1-74

                                                                                                                                                                                                               Necdet AYSAL*

                                                                                                                                                                                                                 Cafer TOPÇU*

Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü, Atatürk’ün önderliğinde gerçekleştirilen inkılâp hareketinin çağdaş bir biçimde incelenmesi ve genç kuşaklara öğretilmesi amacına yönelik olarak 15 Nisan 1942 tarihinde 4204 sayılı yasa ile kurulan bir araştırma, eğitim ve öğretim merkezidir.

Hasan Âli Yücel, Milli Eğitim Bakanı olarak görev yaptığı dönemde (1938–1946) özverili çalışmalarıyla Atatürkçü ilkeler doğrultusunda bir ulusal bilinç yaratmış ve bireyler arasındaki iletişimi sağlamıştır. Bunun en güzel örneği de bakanlığı zamanında kuruluşu gerçekleşen “Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü” dür.  Enstitü, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’nin giriş holü sonundaki “Atatürk Locası” diye anılan bölüme yerleştirilmiş ve Müdürlüğüne de Prof. Dr. Enver Ziya Karal atanmıştır. 12 Eylül 1980 sonrası yürürlüğe giren Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) Yasası ile 4204 sayılı Yasa tümüyle yürürlükten kaldırılmıştır. Bu değişiklikle birlikte Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü, Ankara Üniversitesi Rektörlüğü’ne bağlanmıştır. Enstitü, bugün Keçiören Gümüşdere 60. Yıl Yerleşkesi’nde, kuruluş amacına uygun olarak çalışmalarını bu statü içinde sürdürmektedir.

Türk İnkılap Tarihi Enstitü, Atatürk önderliğinde gerçekleştirilen Türk İstiklâl Savaşı ve Türk İnkılâbı ile Türkiye Cumhuriyeti rejiminin dayandığı esaslar hakkında disiplinler arası yaklaşım ve bilimsel yöntemlere dayalı olarak araştırmalarda bulunmak; sahip olduğu müze, arşiv ve kütüphanesinin kullanımı konusunda her düzeydeki okuyucu ve araştırmacılara imkân tanımak; fakülte ve yüksekokullardaki Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi dersi ile Cumhuriyet tarihi alanında lisansüstü dersler vermek ve bu alanda uzmanlaşmış akademisyenler yetiştirmek; Türkiye Cumhuriyeti tarihini ve rejimini ülke içinde ve dışında tanıtmak için konferanslar vermek ve yayınlarda bulunmak misyonunu üstlenmiştir.

Enstitü süreli yayınlarından birisi olan “Atatürk Yolu” dergisi, 1988’den bu yana yılda iki kez (Mayıs-Kasım) yayımlanmakta olup, şu ana kadar yetmiş dört sayı çıkarılmıştır. Mayıs 2002 tarihinden itibaren “Hakemli Dergi” statüsünde yayımını sürdüren Atatürk Yolu dergisi, TUBİTAK ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanı, ASOS (Akademia Sosyal Bilimler İndeksi) ve EBSCO tarafından taranmaktadır. Basılı ve e-dergi olarak yayımlanan, Ankara Üniversitesi Dergiler Veri Tabanında taranan dergi,  Milli Mücadele ve Cumhuriyet dönemi Türkiye’sinin toplumsal, kültürel, siyasal ve iktisadi alanlarında yapılmış özgün tarih araştırmalarını yayınlamayı amaçlamaktadır. Dergide, sadece arşiv çalışmalarına değil, Cumhuriyet tarihi yazımına yeni yorumlar kazandırabilecek incelemelere, bu alana teorik ve metodolojik katkı sunabilecek eleştirel analizlere, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi öğretimine dair eğitim bilimi araştırmalarına yer verebileceği gibi, yukarıdaki kapsama girebilecek kitap tanıtımlarına ve makale çevirilerine de açıktır.

2001 yılında Atatürk Yolu dergisinin ilk yirmi dört sayısını kapsayan bir dizin çalışması yapılmıştı.[1] Ancak aradan geçen yıllar ve dergi sayısındaki artış, yeni bir dizin yapılmasını gerekli kılmıştır. Derginin yetmiş dört sayısını kapsayan bu dizin çalışması, alfabetik sıraya göre yazar soyadları dikkate alınarak hazırlanmış ve makaleler yıl, cilt, sayı, yayınlandığı tarih ve sayfa aralığı düzeninde gösterilmiştir. Araştırmacıların dergi makalelerine dijital ortamda rahat ulaşabilmelerine olanak sağlamak amacıyla, makalelerin DOİ (Digital Object Identifier) Dijital Plaka Numaralarına da dizin içerisinde yer verilmiştir.

A

AÇIKSES, Erdal, “Atatürk’e Duyulan Güven ve Saygının Güzel Bir Örneği (Boğazlıyan Kaymakamı Kemal Bey’in Annesi Nafıa Hanım’ın Atatürk’e Yazdığı Dilekçe”, Yıl 13, C. 7, Sayı 25-26, (Mayıs-Kasım 2000), s. 201-220, [DOI:10.1501/Tite_00000001399].

_____________, “Lozan’da Türkiye İle Amerika Birleşik Devletleri Arasında İmzalanan 6 Ağustos 1923 Tarihli Antlaşma”, Yıl 11, C. 6, Sayı 21, (Mayıs 1998), s. 1-32, [DOI:10.1501/Tite_0000000115].

AĞIRBAŞ, İsmail; AKBULUT, Yasemin; ÖNDER, Ömer Rıfkı, “Atatürk Dönemi Sağlık Politikası”, Yıl 24, C. 12, Sayı 48, (Güz 2011), s. 733-748, [DOI: 10.1501/Tite_0000000343].

AKANDERE, Osman, “11 Nisan 1920 (1336) Tarihli Takvim-i Vekâyi’de Kuva-yı Milliye Aleyhinde Yayınlanan Kararlar”, Yıl 12, C. 6, Sayı 24, (Kasım 1999-2003), s. 417-468, [DOI: 10.1501/Tite_0000000133].

_____________, “Aydın Kuvâ-yı Milliyesi ile Heyet-i Temsiliye Arasındaki İlişkiler”, Yıl 20, C. 10, Sayı 39, (Mayıs 2007), s. 303-336, [DOI: 10.1501/Tite_0000000102].

_____________, “Damat Ferit Paşa’nın IV. Hükümeti Döneminde Kuva-yı Milliye İleri Gelenleri Hakkında Verilen İdam Kararları”, Yıl 22, C. 11, Sayı 43, (Bahar 2009), s. 343-406, [DOI: 10.1501/Tite_0000000295].

_____________, “Damat Ferit Paşaya Karşı Düzenlenen Bir Suikast Girişimi -Nedeni ve Sonuçları”, Yıl 13, C. 7, Sayı 25-26, (Mayıs-Kasım 2000), s. 73-117, [DOI: 10.1501/Tite_0000000142].

_____________, “Enver Paşa’nın Avrupa Cephelerine Türk Birliklerini Gönderme Kararına Alman Komutanlarının Yaklaşımları”, Sayı 67, (Güz 2020), s. 1-23, [DOI: 10.46955/ankuayd.850144].

_____________, “Azerbaycan Sovyet Hükümeti’nin Milli Mücadele Yıllarında İngilizler Nezdindeki Bir Teşebbüsü: Malta’daki Türk Esirlerinin Serbest Bırakılması Meselesi”,  Sayı 65, (Güz 2019), s. 1-30, [DOI: ].

AKAGÜNDÜZ, Ümüt, “Osmanlı Kadın Hareketi’nin Özgün Değerlerinden Kadınlık Mecmuası ve Aliye Haşmet’in “Feminizm Yâhûd Hukûk-u Nisvan Meselesi” Adlı Yazısı”, Sayı 66, (Bahar 2020), s.1-39, [DOI: ].

AKAGÜNDÜZ, Ümüt ve Ahmet Nizamoğlu. “Osmanlı Devleti’nde Ormancılık Eğitiminin Değişen Boyutları ve Orman Ameliyat Mektepleri”, Sayı 69 (Kasım 2021), s. 1-24. [DOI: 10.46955/ankuayd.1028272].

AKANDERE, Osman ve Seher Esen. “Köy enstitülerinde iş ve Üretim Odaklı Eğitim, Küme Çalışmaları ve İmece”, Sayı 69, (Kasım 2021), s. 25-49, [DOI: 10.46955/ankuayd.1028290].

AKANDERE, Osman ve Fatma Sapmaz. “Çolak İbrahim Bey ve Kuva-yı Seyyare”, Sayı 71, (Kasım 2022), s. 1-23, [DOI: 10.46955/ankuayd.1126211].

AKAR, Ömer Faruk, “İki Savaş Arası Dönemde Yunanistan’ın Ege Politikası”, Sayı 69, (Kasım 2021), s. 50-63, [DOI: 10.46955/ankuayd.1028297].

AKARSLAN, Mediha, “1920-1921 Yıllarında Rusya Hariciye Komiserliği ile Türkiye Büyük Millet Meclisi (T.B.M.M.) Arasında Kurulan İletişim”, Yıl 8, C. 4, Sayı 16, (Kasım 1995), s. 467-490, [DOI: 10.1501/Tite_0000000030].

_____________, “Milli Mücadele Döneminde Balıkesir’de Kamuoyunun Oluşması ve Hey’et-i Merkeziye Karar Defteri”, Yıl 9, C. 5, Sayı 17, (Ocak 1995), s. 1-24, [DOI: 10.1501/Tite_0000000085].

AKBAŞ, Emel, Kitap Tanıtımı: “Yunan Basınında İzmir’in İşgali ve Bozgun”, Sayı 72, (Mayıs 2023), s. 324-326.

AKBAŞ, Erdal, “1929 Dünya Ekonomik Krizi Sonrası Türkiye Cumhuriyeti’nin Buğday Üreticisini Koruma Çabaları (1929-1939)”, Sayı 71, (Kasım 2022), s. 24-42. [DOI:10.46955/ankuayd.1130841].

AKCAN, Arzu Neslihan, “Kimlik Algısı Üzerinden Pontus Meselesi”, Sayı 74, (Mayıs 2024), s. 1-17, [DOI: 10.46955/ankuayd.1414348].

AKCAN, Erol, “Aydın Vilayeti Müdafaa-i Milliye Cemiyeti ve Bazı Faaliyetleri”, Yıl 27, Sayı 54, (Bahar 2014), s. 001-038, [DOI: 10.1501/Tite_0000000401].

_____________, “Milli Mücadele’den Sonra Demirci Mehmet Efe”, Sayı 57, (Güz 2015), s. 001-016, [DOI: 10.1501/Tite_0000000430].

_____________, “Enver Paşa’nın Londra Ziyareti (1910)”, Sayı 67, (Güz 2020), s. 25-39, [DOI: 10.46955/ankuayd.850272].

_____________, Ali Ulvi Özdemir’e Reddiye”, Sayı 65, (Güz 2019), s. 449-456, [DOI: ].

_____________, “Mustafa Kemal Paşa’nın Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası’na Bakışı”, Sayı 73, (Ekim 2023), s. 25-40, [DOI: 10.46955/ankuayd.1315179].

AKCAN, Erol; GEÇİKLİ, Recep Murat, “Milli Mücadele’de ‘Artin’ Cemal ve Faaliyetleri”, Sayı 60, (Bahar 2017), s. 001-022, [DOI: 10.1501/Tite_0000000458].

AKÇAKAYALIOĞLU, Cihat, “Dahi Atatürk-Konferans”, Yıl 3, Sayı 5, (Mayıs 1990), s. 167-176, [DOI: 10.1501/Tite_0000000234].

_____________, “İstiklâl Harbimiz Üzerine Bazı Düşünceler”, Yıl 4, C. 2, Sayı 8, (Kasım 1991), s. 627-630, [DOI: 10.1501/Tite_0000000024].

_____________, “Millî Kültürümüzde Atatürkçülük ve Bugünümüz”, Yıl 2, Sayı 3, (Mayıs 1989), s. 281-284, [DOI: 10.1501/Tite_0000000194].

AKGÜN KARAL, Seçil, “Ellinci Yılına Yaklaşırken 27 Mayıs ve Getirdiği Anayasaya Kısa Bir Bakış”, Yıl 22, C. 11, Sayı 43, (Bahar 2009), s. 407-454, [DOI: 10.1501/Tite_0000000296].

_____________, “Amerikalı Misyonerlerin Ermeni Meselesinde Rolü”, Yıl 1, Sayı: 1, (Mayıs 1988), s. 1-12, [DOI: 10.1501/Tite_0000000075].

_____________, “Babam Enver Ziya Karal”, Yıl 11, C. 6, Sayı 22, (Kasım 1998), s. 165-172, [DOI: ]

AKGÜN, Seçil; ULUĞTEKİN, Murat, “Misak-ı Maarif”, Yıl 2, Sayı 3, (Mayıs 1989), s. 285-350, [DOI: 10.1501/Tite_0000000196].

AKSOY, Volkan, “İstikbal ve Halk Gazetesine Göre Trabzon Basınında Lozan Barış Antlaşması”, Sayı 66, (Bahar 2020), s. 41-62, [DOI: ].

AKTER, Ahmet, “Halkevleri Bütçesi İçin Bir Deneme: Gelir-Gider Tablosunun Tespiti”, Sayı 63, (Güz 2018), s. 1-50, [DOI: 10.1501/Tite_0000000506].

_____________, “Armenıan Mıgratıon To The Unıted States Of Amerıca In The Last Quarter Of The Nineteenth Century”, Sayı 65, (Güz 2019), s. 31-55, [DOI: ].

ALBAYRAK, Mustafa, “Atatürk ve Anti-Emperyalizm”, Yıl 10, C. 5, Sayı 20, (Kasım 1997), s. 347-364, [DOI: 10.1501/Tite_0000000149].

_____________, “Atatürkçü Düşünce Sistemi ve Liberalizm: Ekonomik ve Siyasal Bakımdan Bir Karşılaştırma Denemesi”, Yıl 9, C. 5, Sayı 18, (Kasım 1996), s. 89-122, [DOI: 10.1501/Tite_0000000208].

_____________, “Yeni Türk Harflerinin Kabulü Öncesinde Halk Eğitimi ve Yazı Değişimi Konusunda Türk Kamuoyunda Bazı Tartışmalar ve Millet Mekteplerinin Açılması (1862-1928)” Yıl 2, Sayı 4, (Kasım 1989), s. 463-500, [DOI: 10.1501/Tite_0000000230].

ALGIER, İclâl, “Mondros’tan Sonra, Ermeni Meselesine Kısa Bir Bakış”, Yıl 2, Sayı 3, (Mayıs 1989), s. 351-354, [DOI: 10.1501/Tite_0000000197].

ALPASLAN, Erhan; AYDIN, Tülay, “Bir Cumhuriyet Aydını Olarak Dil ve Kültür Politikaları Işığında Hasan Reşit Tankut”, Sayı 60, (Bahar 2017), s. 023-053, [DOI: 10.1501/Tite_0000000459].

ALTAY, Saadet, “Cumhuriyet Türkiye’sinde Resim Sanatı: İlk On Yıla Dair Bir Değerlendirme (1923-1933)”, Sayı 73, (Ekim 2023), s. 41-66, [DOI:10.46955/ankuayd.1326526].

ANZERLİOĞLU, Yonca, “Hamdullah Suphi’nin Kaleminden 1933 Yılında Romanya’da Komünist Hareket”, Yıl 19, C. 10, Sayı 37-38, (Mayıs-Kasım 2006), s. 1-14, [DOI: 10.1501/Tite_0000000058].

_____________, “Tokyo Türk Maslahatgüzarının Değerlendirmeleriyle Mançukuo Devleti (1931-1933)”, Yıl 21, C. 11, Sayı 41, (Mayıs 2008), s. 1-16, [DOI: 10.1501/Tite_0000000259].

ARIKAN, Zeki, “‘Teşvik-î Maarif Cemiyeti’ İç Tüzüğü”, Yıl 4, C. 2, Sayı 7, (Mayıs 1991), s. 403-422, [DOI: 10.1501/Tite_0000000012].

_____________, “Bir Cumhuriyet Aydını”, Yıl 22, C. 11, Sayı 43, (Bahar 2009), s. 467-472 [DOI: 10.1501/Tite_0000000298].

_____________, “Halkevlerinin Kuruluşu ve Tarihsel İşlevi”, Yıl 12, C. 6, Sayı 23, (Mayıs 1999), s. 261-281, [DOI: 10.1501/Tite_0000000129].

_____________, “İşgal Sırasında İzmir’de Kurulan Bir Dernek”, Yıl 2, Sayı 3, (Mayıs 1989), s. 355-370, [DOI: 10.1501/Tite_0000000193].

_____________, “İzmir’in Fikir, Sanat ve Edebiyat Tarihine Önemli Bir Katkı”, Yıl 15, C. 8, Sayı 29-30, (Mayıs-Kasım 2002), s. 207-211, [DOI: 10.1501/Tite_0000000270].

_____________, “Köylü Gazetesi ve İşgal”, Yıl 1, Sayı 2, (Kasım 1988), s. 186-200, [DOI: 10.1501/Tite_0000000186].

_____________, “Latin Harfleri”, Yıl 3, Sayı 5, (Mayıs 1990), s. 1-20, [DOI: 10.1501/Tite_0000000232].

_____________, “Milli Mücadele’de Balıkesir”, Yıl 12, C. 6, Sayı 24, (Kasım 1999-2003), s. 469-474, [DOI: 10.1501/Tite_0000000136].

_____________, “Muhittin Birgen, Mustafa Kemal Paşa ve Milli Mücadele”, Yıl 10, C. 5, Sayı 20, (Kasım 1997), s. 365-386, [DOI: 10.1501/Tite_0000000153].

_____________, “Türkiye’nin Çağdaşlaşmasında Tevfik Fikret ve Atatürk”, Yıl 11, C. 6, Sayı 22, (Kasım 1998), s. 119-140, [DOI: 10.1501/Tite_0000000124].

_____________, “Yeni Günün Müsabakasında Mustafa Kemal Paşa”, Yıl 6, C. 3, Sayı 11, (Mayıs 1993), s. 243-258, [DOI: 10.1501/Tite_0000000165].

ARSLAN, Ali, “Anadolu Fevkalade Müfettişi-i Umumiliği IV. ve V. Damat Ferit Hükümetlerinin Anadolu’daki Yönetimi Büyük Millet Meclisi’nden Geri Alma Teşebbüsü (1920)”, Yıl 8, C. 4, Sayı 16, (Kasım 1995), s. 443-454, [DOI: 10.1501/Tite_0000000031].

ARSLAN, Esat, “Kurtuluş Savaşında Yunan-Fener Patrikhanesi Birlikteliğine Karşı Örgütlü Bir Yaklaşım ‘Türk Ortodoks Kilisesi’”, Yıl 8, C. 4, Sayı 15, (Mayıs 1995), s. 407-442, [DOI: 10.1501/Tite_0000000251].

_____________, “Türk Kadın Hakları Bağlamında Tunus Kadınının Kazanımları”, Yıl 16, C. 8, Sayı 31-32, (Mayıs-Kasım 2003), s. 221-228, [DOI:].

ARSLAN, Gürbüz, “Başvekil İsmet Paşa’nın ‘Sovyetlerle İş Birliğine Evet, Komünizme Hayır’ Seyahati ve Neticeleri (26 Nisan-9 Mayıs 1932)”, Sayı 68, (Bahar 2021), s. 1-54, [DOI: 10.46955/ankuayd.943657].

ARSLAN, Lütfi, “Milli Mücadele Döneminde “Manda ve Himaye” Tartışmaları ve Mandacılık Yaklaşımları”,  Sayı 64, (Bahar 2019),s. 1-38, [DOI: ].

ARSLAN, H. Tolga, “Darülfünun’dan İstanbul Üniversitesi’ne Felsefe Öğreniminin Yapılandırılması”, Sayı 63, (Güz 2018), s. 51-86, [DOI: 10.1501/Tite_0000000507].

AS, Efdal, “İmparatorluktan Cumhuriyete Geçiş Sürecinde Bir Uluslararası Entegrasyon Örneği Olarak Modern Olimpiyatlara Katılım”, Sayı 59, (Güz 2016), s. 001-049, [DOI: 10.1501/Tite_0000000448].

_____________, “XVI. YY. dan Cumhuriyetin İlk Yıllarına Kadar Türk-İran Sınır Sorunları ve Çözümü”, Yıl 23, C. 12, Sayı 46, (Güz 2010), s. 219-254, [DOI: 10.1501/Tite_0000000325].

ASKER, Ahmet, “Nazi Almanyası’ndan Kemalist Türkiye’ye Bakışlar”, Yıl 25, C. 13, Sayı 50, (Güz 2012), s. 265-298, [DOI: 10.1501/Tite_0000000359].

ASLAN, Çiğdem; BOZOĞLU, Nural, “Osmanlı İ’lâ-yı Vatan Cem’iyyeti Ta’lîmât-ı Esâsiyesi ve Nizamnamesi”, Yıl 14, C. 7, Sayı 27-28, (Mayıs-Kasım 2001), s. 399-428, [DOI:10.1501/Tite_0000000281].

ASLAN, Demo Ahmet, “Gürbüz Türk Milleti İçin Gürbüz Türk Çocuğu: 23 Nisan Çocuk Bayramı”, Sayı 63, (Güz 2018), s. 87-114, [DOI: 10.1501/Tite_0000000508].

_____________, Kitap tanıtımı: “George W. Gawrych, Genç Atatürk: Osmanlı Zabitinden Türk Devlet Adamına, Çeviren: Gül Çağalı Güven, Doğan Kitap, İstanbul, 2014”, Sayı 56, (Bahar 2015), s. 249-254, [DOI: 10.1501/Tite_0000000428].

ASLAN, Erdal, “Osmanlı’nın ‘Mekatib-i İptidaiye’sinden Türkiye Cumhuriyeti’nin ‘İlk Mektepler’ine Geçişte Tarih Programlarında Değişim”, Yıl 24, C. 12, Sayı 48, (Güz 2011), s. 749-777, [DOI: 10.1501/Tite_0000000344].

AŞKUN, İnal Cem, “Atatürk İlkelerinin Kişilik Boyutları”, Yıl 2, Sayı 4, (Kasım 1989), s. 501-516, [DOI: 10.1501/Tite_0000000223].

_____________, “Cumhuriyetimizin Temeli: Atatürkçü Düşünce”, Yıl 10, C. 5, Sayı 20, (Kasım 1997), s. 387-398, [DOI: 10.1501/Tite_0000000151].

_____________, “Karizma ve Atatürk’ün Önderliğindeki Gelişimi”, Yıl 1, Sayı 2, (Kasım 1988), s. 201-213, [DOI: 10.1501/Tite_0000000185].

_____________, “Söylevdeki Kişiliği İle Atatürk”, Yıl 6, C. 3, Sayı 11, (Mayıs 1993), s. 259-270, [DOI: 10.1501/Tite_0000000169].

_____________, “Türkiye’de Ekonomik Kamu Düzeni Kavramına Bağlı Örgütsel Yönetimin Atatürkçü Düşünce ve Kişilik Temelinde Konumuna İlişkin Bir İnceleme”, Yıl 4, C. 2, Sayı 7, (Mayıs 1991), s. 423-442, [DOI: 10.1501/Tite_0000000019].

_____________, “Türkiye’de Ekonomik Kamu Düzeni Kavramına Bağlı Örgütsel Yönetimin Atatürkçü Düşünce ve Kişilik Temelinde Konumuna İlişkin Bir İnceleme II”, Yıl 4, C. 2, Sayı 8, (Kasım 1991), s. 591-626, [DOI: 10.1501/Tite_0000000028].

ATABAY, Mithat, “Atatürk’ün Ankara’ya Davet Ettiği Macar Profesör Antal Rethly’nin Türkiye’deki Çalışmaları”, Yıl 15, C. 8, Sayı 29-30, (Mayıs-Kasım 2002), s. 1-14, [DOI: 10.1501/Tite_0000000264].

_____________, “Cumhuriyet Kültürü”, Yıl 22, C. 11, Sayı 43, (Bahar 2009), s. 455-465, [DOI: 10.1501/Tite_0000000297].

ATABEY, Figen, “Birinci Dünya Savaşı’nda Filistin-Suriye Cephesi’ne İlişkin Belgeler Işığında Genel Bir Değerlendirme”, Sayı 66, (Bahar 2020), s. 63-90, [DOI: ].

ATALAY, Lemi, “Atatürk ve Milli İrade: Otoriterliğin Kaynağı mı Yoksa Cumhuriyetçi Demokrasinin Simgesi mi?”, Sayı 68, (Bahar 2021), s. 55-80, [DOI: 10.46955/ankuayd.943672].

ATLI, Cengiz, “1950 Yılı Kars Milletvekilliği ve Belediye Seçimleri”, Yıl 26, C. 13, Sayı 51, (Bahar 2013), s. 517-540, [DOI: 10.1501/Tite_0000000368].

ATMACA, Ayşe Ömür, “İsmail Cem: A Unique Imprint in Turkish Foreign Policy”, Sayı 74, (Mayıs 2024), s. 151-163, [DOI: 10.46955/ankuayd.1450926].

ATNUR, İbrahim Ethem, “Osmanlı Hükümetleri ve Tehcir Edilen Rum ve Ermenilerin Yeniden İskânı Meselesi”, Yıl 7, C. 4, Sayı 14, (Kasım 1994), s. 121-140, [DOI: 10.1501/Tite_0000000207].

AVCI, Cemal, “İsmet İnönü’nün Lozan Dönüşü ve Demeçleri (10 Ağustos 1923-23 Ağustos 1923)”, Yıl 6, C. 3, Sayı 12, (Kasım 1993), s. 341-354, [DOI: 10.1501/Tite_0000000174].

_____________, “Millî Mücadele Döneminde Türk-Ermeni ve Gürcü İlişkileri”, Yıl 7, C. 4, Sayı 13, (Mayıs 1994), s. 1-10, [DOI: 10.1501/Tite_0000000220].

AVCI, Müşerref, “Atatürk Dönemi Demiryolu Politikası”, Yıl 27, Sayı 54, (Bahar 2014), s. 039-058, [DOI: 10.1501/Tite_0000000402].

_____________, “Vakayi ve Terakkiyât-ı Havaiyye’den Hava Kuvvetleri Dergisi’ne Yüz Yıllık Seyir (1917-2022)”, Sayı 70, (Mayıs 2022), s. 1-16, [DOI:10.46955/ankuayd.1100477].

AYBARS, Ergün, “ATATÜRK ve Devrime Bakış”, Yıl 4, C. 2, Sayı 7, (Mayıs 1991), s. 443-454, [DOI: 10.1501/Tite_0000000014].

AYDIN, Mesut, “Hamza Grubu (23 Eylül 1920-15 Aralık 1920)”, Yıl 2, Sayı 3, (Mayıs 1989), s. 371-394, [DOI: 10.1501/Tite_0000000192].

_____________, “Millî Mücadele Döneminde Anadolu’da Giriş ve Çıkışları Kontrol Altında Tutan Kuruluşlar”, Yıl 3, Sayı 5, (Mayıs 1990), s. 21-48, [DOI: 10.1501/Tite_0000000237].

AYDIN, Mesut; DÜNDAR, Recep, “Milli Mücadele Döneminde İstanbul’dan Anadolu’ya Geçen Subaylar”, Yıl 3, C. 2, Sayı 6, (Kasım 1990), s. 177-260, [DOI: 10.1501/Tite_0000000004].

AYDIN, Tülay, “Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Hekim, Bürokrat ve Siyaset Adamı Kimlikleri ile Ahmet Fikri Tüzer (1878-1942)”, Sayı 68, (Bahar 2021), s. 81-126, [DOI: 10.46955/ankuayd.943677].

AYDIN, Yusuf, “Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin Cihad İlan Etmesinin Doğu Türkistan’daki Yankıları”, Sayı 68, (Bahar 2021), s. 127-154, [DOI: 10.46955/ankuayd.943685].

_____________, “Rus Türkistanı’nda Son Osmanlı Cihadının Yansımaları”, Sayı 74, (Mayıs 2024), s. 18-44, [DOI: 10.46955/ankuayd.1422338].

AYDINEL, Sıtkı, “Gazi Mustafa Kemal’in Samsun Öğretmenleri İle Konuşması (22.IX. 1924)”, Yıl 5, C. 3, Sayı 9, (Mayıs 1992), s. 1-10, [DOI: 10.1501/Tite_0000000159].

AYDOĞAN, Erdal, “Kliment Yefromoviç Voroşilov’un Türkiye’yi Ziyareti ve Türkiye-Sovyet Rusya İlişkilerine Katkısı”, Yıl 20, C. 10, Sayı 39, (Mayıs 2007), s. 337-358, [DOI: 10.1501/Tite_0000000106].

_____________, “Tümgeneral Arif Hikmet Gerçekçi’nin Günlüğünde Refet Paşa’nın İstanbul’a Gidişi, Karşılanması ve İstanbul’daki İlk Günleri”, Yıl 14, C. 7, Sayı 27-28, (Mayıs-Kasım 2001), s. 247-250, [DOI: 10.1501/Tite_0000000283].

_____________, “Üçüncü Umumi Müfettişliği’nin Kurulması ve III. Umumî Müfettiş Tahsin Uzer’in Bazı Önemli Faaliyetleri”, Yıl 17, C. 9, Sayı 33-34, (Mayıs-Kasım 2004), s. 1-14, [DOI: 10.1501/Tite_0000000099].

AYSAL, Necdet – ARSLAN, Lütfi, “Türkiye’nin Sağlık ve Toplumsal Coğrafyası: Cebel-i Bereket (Osmaniye) Vilâyeti”, Sayı 63, (Güz 2018), s. 419-452, [DOI: 10.1501/Tite_0000000519].

AYSAL, Necdet, “Anadolu’da Aydınlanma Hareketinin Doğuşu: Köy Enstitüleri”, Yıl 18, C. 9, Sayı 35-36, (Mayıs-Kasım 2005), s. 267-282, [DOI: 10.1501/Tite_0000000047].

_____________, “Çöküşten Mütarekeye Osmanlı’da Haberalma”, Yıl 20, C. 10, Sayı 40, (Kasım 2007), s. 523-544, [DOI: 10.1501/Tite_0000000069].

_____________, “Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü Tarihçesi ve Gelişim Süreci”, Yıl 17, C. 9, Sayı 33-34, (Mayıs-Kasım 2004), s. 241-264, [DOI: 10.1501/Tite_0000000088].

_____________, “Donanma-yı Osmanî Muavenet-i Milliye Cemiyeti”, Belge transkripsiyonu, Sayı 62, (Bahar 2018), s. 417-426, [DOI: 10.1501/Tite_0000000504].

_____________, “Kırım Savaşı’ndan Lozan Barış Antlaşması’na Osmanlı Dış Borçlarının Tarihsel Gelişim Süreci (1854-1923)”, Yıl 26, Sayı 53, (2013), s. 001-028, [DOI: 10.1501/Tite_0000000387].

_____________, “Örgütlenmeden Eyleme Geçiş: 31 Mart Olayı”, Yıl 19, C. 10, Sayı 37-38, (Mayıs-Kasım 2006), s. 15-54, [DOI: 10.1501/Tite_0000000064].

_____________, “Yönetsel Alanda Değişimler ve Devrim Hareketlerine Karşı Gerici Tepkiler “Serbest Cumhuriyet Fırkası – Menemen Olayı”, Yıl 22, C. 11, Sayı 44, (Güz 2009), s. 581-625, [DOI: 10.1501/Tite_0000000305].

_____________, Mustafa Kemal Paşa’nın Ankara’da İlk Günleri “Ziraat Mektebi”, Yıl 20, C. 10, Sayı 39, (Mayıs 2007), s. 359-396, [DOI: 10.1501/Tite_0000000107].

_____________, “Osmanlı Donanma Cemiyeti’nin Sosyal ve Kültürel Çalışmalarına Bir Örnek: Osmanlı Denizcilik Yurdu”, Sayı 67, (Güz 2020), s. 41-74, [DOI: 10.46955/ankuayd.850291].

AYTEPE, Oğuz “Atatürk’ün Kartvizitleri”, Yıl 18, C. 9, Sayı 35-36, (Mayıs-Kasım 2005), s. 435-458, [DOI: 10.1501/Tite_0000000048].

_____________, “85. Yılında Mustafa Kemal Paşa’nın Ankara’ya Gelişi”, Yıl 15, C. 8, Sayı 29-30, (Mayıs-Kasım 2002), s. 31-38, [DOI: 10.1501/Tite_0000000261].

_____________, “Ankara’nın Merkez ve Başkent Olması”, Yıl 17, C. 9, Sayı 33-34, (Mayıs-Kasım 2004), s. 15-22, [DOI: 10.1501/Tite_0000000089].

_____________, “Behiç Erkin (1876-1961)”, Yıl 16, C. 8, Sayı 31-32, (Mayıs-Kasım 2003), s. 229-237, [DOI:].

_____________, “Çanakkale Savaşı Bibliyografyası”, Yıl 13, C. 7, Sayı 25-26, (Mayıs-Kasım 2000), s. 1-72, [DOI: 10.1501/Tite_0000000141].

_____________, “Milli Mücadele’de Bilecik Görüşmesi”, Yıl 17, C. 9, Sayı 33-34, (Mayıs-Kasım 2004), s. 23-32, [DOI: 10.1501/Tite_0000000095].

_____________, “Milli Mücadele’de Manda Sorunu ve Mustafa Kemal’in Yaklaşımı”, Yıl 12, C. 6, Sayı 24, (Kasım 1999-2003), s. 475-486, [DOI: 10.1501/Tite_0000000137].

_____________, “Yeni Belgelerin Işığında Halifeliğin Kaldırılması ve Hanedan Üyelerinin Yurtdışına Çıkarılmaları”, Yıl 15, C. 8, Sayı 29-30, (Mayıs-Kasım 2002), s. 15-29, [DOI: 10.1501/Tite_0000000275].

AZAP, Eralp Yaşar, “Ata’nın Mihmanı: İran Şahı Rıza Pehlevi’nin Türkiye Ziyareti’ndeki Teşrifat ve Ziyarete Dair Mühim Notlar”, Sayı 70, (Mayıs 2022), s. 17-32. [DOI:10.46955/ankuayd.1068220].

B

BABAOĞLU, Resul, “Birinci Dünya Savaşı’na Katılan İhtiyat Zabıtlarının Otobiyografik Kayıtlarında Osmanlı-Alman İttifakı ve Alman Subayı İmgesi”, Sayı 70, (Mayıs 2022), s. 33-47, [DOI: 10.46955/ankuayd.1062022].

BAKACAK, Alper, “1950 Seçimleri Sonrası Ulus Gazetesi’nin Muhalefete Geçişi”, Yıl 26, C. 13, Sayı 51, (Bahar 2013), s. 541-561 DOI: 10.1501/Tite_0000000369].

_____________, “Atatürk Yolu Dergisi Dizini Cilt I-VI, Sayı 1-24, Yıl 14, C. 7, Sayı 27-28, (Mayıs-Kasım 2001), s. 429-468, [DOI:10.1501/Tite_0000000277].

_____________, “Kitap Tanıtımı (Bilâl N. Şimşir, Lozan Günlüğü, Bilgi Yayınevi, Ankara, 2012)”, Yıl 26, Sayı 53, (2013), s. 351-354, [DOI: 10.1501/Tite_0000000399].

_____________, “Türk-İngiliz Siyasi Uyuşmazlığı Çerçevesinde Musul Sorunu (1918-1926)”, Yıl 16, C. 8, Sayı 31-32, (Mayıs-Kasım 2003), s. 239-262, [DOI:].

BAL, Rıdvan, “Atatürk Uluslararası Barış Ödülü”, Sayı 68, (Bahar 2021), s. 155-184. [DOI: 10.46955/ankuayd.943690].

BALCIOĞLU, Mustafa, “Cumhuriyetin İlk Yıllarında Gençliğin Savaşa Hazırlanması İle İlgili İki Belge İki Görüş”, Yıl 10, C. 5, Sayı 20, (Kasım 1997), s. 465-473, [DOI:10.1501/Tite_0000000152].

_____________, “Milli Mücadele Sırasında Merkezi Anadolu’da Asayişi Sağlamak İçin Oluşturulan Milis Kuruluşları”, Yıl 3, C. 2, Sayı 6, (Kasım 1990), s. 261-274, [DOI: 10.1501/Tite_0000000005].

BALKAYA, İhsan Sabri, “Atatürk’ün eşi Latife Hanım’dan Ali Fethi Okyar’ın eşi Galibe Hanım’a mektuplar”, Sayı 55, (Güz 2014), s. 001-022, [DOI: 10.1501/Tite_0000000413].

_____________, “Mütareke Dönemi Asayişin Üç Boyutu”, Yıl 21, C. 11, Sayı 41, (Mayıs 2008), s. 17-34, [DOI: 10.1501/Tite_0000000257].

BALYEMEZ, Mehmet, “Kıbrıs Türk Halkının Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile Milli Gün ve

Sembollere Dair Hassasiyetleri (1919’dan Günümüze)”. Atatürk Yolu Dergisi, Sayı 74 (Mayıs 2024), s. 45-70. [DOI: 10.46955/ankuayd.1412929].

BARAN, Tülay Âlim, “Kuva-yı Milliye Örgütlenmesine Karşı Damat Ferit Hükümetleri”, Yıl 12, C. 6, Sayı 23, (Mayıs 1999), s. 283-298, [DOI:10.1501/Tite_0000000131].

BAŞ, İbrahim, “Osmanlı’dan Günümüze Türkiye’de Arşivlerin Oluşumu ve Türk Arşivlerinde Araştırma Hizmetleri”, Sayı 64, (Bahar 2019), s. 39-68, [DOI: ].

BAŞ, Esra, “Patrik II. Fotios Döneminde İstanbul Rum/Ortodoks Patrikhanesi ve Hristiyan

Birliğine Yönelik Faaliyetler (1929-1935)”, Sayı 70, (Mayıs 2022), s. 48-66, [DOI: 10.46955/ankuayd.1030984].

BAŞAK, Ünsal, “Yunanca kaynaklarda Çanakkale Savaşı”, Sayı 56, (Bahar 2015), s. 001-010, [DOI: 10.1501/Tite_0000000420].

_____________, “Yunanistan’da 1843 Mali İflası ve Yunan Ordusu’nun Anayasa İlanı İçin Ayaklanması”, Sayı 69, (Kasım 2021), s. 64-79, [DOI:10.46955/ankuayd.978872].

BAŞBOĞA ÖZEN, Sevcan, “Erken Cumhuriyet Dönemi Süreli Çocuk Yayınlarında İdealize

Edilen Ahlaki Erdemler: Dayanışma-Yardımlaşma, Tutumlu ve Tasarruflu Olmak”, Sayı 72, (Mayıs 2023), s. 18-45, [DOI: 10.46955/ankuayd.1219735].

BAYAR, H. Ekrem; YILDIZ, Doğan, “Tarihsel Olayları Çözümlemede Metin Madenciliği: Nutuk Üzerine Bir Uygulama”, Sayı 68, (Bahar 2021), s. 185-224, [DOI: 10.46955/ankuayd.943708].

BAYBURT, Deniz, “Lozan Barış Konferansı ve Musul Meselesi Görüşmelerinde Nasturilerin Durumu”, Yıl 23, C. 12, Sayı 45, (Bahar 2010), s. 1-36, [DOI: 10.1501/Tite_0000000315].

BAYINDIR ULUSKAN, Seda, “Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nün İlk İstanbul Gezisi ve Dolmabahçe Çay ZİYAFETİ (2-7 MART 1939)”, Sayı 69, (Kasım 2021), s. 80-104, [DOI: 10.46955/ankuayd.1028307].

_____________, “Alaturka Musiki Yasağı Akabinde Düzenlenen İlk Ulusal Müzik

Yarışması (1 Ocak-15 Mayıs 1935)”, Sayı 71, (Kasım 2022), s. 43-67, [DOI:10.46955/ankuayd.1151517].

BAYKAL, Hülya, “Atatürk’ün Bazı Kuruluşların Hatıra Defterlerine Yazdıkları”, Yıl 1, Sayı 2, (Kasım 1988), s. 181-185, [DOI: 10.1501/Tite_0000000182].

_____________, “Cumhuriyetin Onuncu Yıldönümünde Atatürk’ün Kordiplomatiğe Bir Söylevi”, Yıl 2, Sayı 3, (Mayıs 1989), s. 395-398, [DOI:10.1501/Tite_0000000191].

_____________, “Kurtuluş Savaşında Türk – Fransız İlişkileri ve Bir Fransız Türk Dostu Albay Mougin”, Yıl 4, C. 2, Sayı 7, (Mayıs 1991), s. 455-512, [DOI: 10.1501/Tite_0000000017].

BAYKAL, Özlem, “Modern Dünya’nın Değişen Koşullarında Osmanlı Kadın Hareketine Genel Bir Bakış”, Sayı 70, (Mayıs 2022), s. 67-90, [DOI: 10.46955/ankuayd.1051581].

BAYTAL, Yaşar, “Demokrat Parti Dönemi Ekonomi Politikaları (1950-1957)”, Yıl 20, C. 10, Sayı 40, (Kasım 2007), s. 545-568, [DOI:10.1501/Tite_0000000070].

_____________, “Demokrat Parti’nin Eğitim Politikalarında Din ve Dini Okullar”, Sayı 66, (Bahar 2020), s. 91-122, [DOI: ].

_____________, “Osmanlı Devleti’nde Bolşevizm Algısı ve Bolşevik Tesirler”,  Sayı 73, (Ekim 2023), s. 67-84, [DOI: 10.46955/ankuayd.1263791].

 

_____________, “Türkiye’de Milliyetçi Tarih Düşüncesinin Gelişimi ve Resmi Türk Tarih Tezinin Oluşumu”, Sayı 70, (Mayıs 2022), s. 91-108, [DOI:10.46955/ankuayd.1054563].

BAYTER, Hacer, “Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü ve Enstitüde Hazırlanan Yüksek Lisans-Doktora Tezleri”, Yıl 12, C. 6, Sayı 23, (Mayıs 1999), s. 299-320, [DOI:10.1501/Tite_0000000125].

BELENLİ, Tuğba, “Türkiye-İtalya-Yunanistan Üçgeninde Rodos ve Oniki Ada (1911-1930)”, Sayı 64, (Bahar 2019), s. 69-102, [DOI: ].

BENGİ, Hilmi, “Tarihsel Süreç İçinde Anadolu Ajansı’nın Özgün Kurumsal Yapısı (1920-2011)”,   Yıl 25, C. 13, Sayı 50, (Güz 2012), s. 299-341, [DOI: 10.1501/Tite_0000000360].

BERBER, Engin, “İzmir ve Art Bölgesinde Merkezi Yönetimin Sağlık Politikası (1913-1920)”, Yıl 19, C. 10, Sayı 37-38, (Mayıs-Kasım 2006), s. 55-76, [DOI:10.1501/Tite_0000000060].

BERBER, Şarika, “Tarih Biliminden Siyaset Bilimine Bir Köprü Kurma Çabası: Tarih Bilimi ve Siyaset Bilimi ‘Bir’likteliği Teorisi”, Sayı 69, (Kasım 2021), s. 105-14, [DOI: 10.46955/Ankuayd.1028319].

BERECHELEA, Alexei, “Cumhuriyetin 100. Yılında (2023) Türkiye ve Türk Üniversiteleri, Gerçekler-Çözümler”, Yıl 20, C. 10, Sayı 39, (Mayıs 2007), s. 503-510, [DOI:10.1501/Tite_0000000105].

BİLDİRİCİ, Yusuf Ziya, “I. Dünya Savaşı Sırasında ve Sonrasında Adana ve Kadirli’ye Gelen Göçmenlerin İskânı ve Karşılaşılan Sorunlar”, Sayı 64, (Bahar 2019), s. 103-140, [DOI: ].

BİLGEN, Deniz, “Wilson İlkelerine Türk Kamuoyunun Tepkisi ve Bunun Amerikan Basınına Yansıması”, Yıl 9, C. 5, Sayı 18, (Kasım 1996), s. 123-130, [DOI: 10.1501/Tite_0000000214].

BİRBUDAK, Togay Seçkin; AKBABA, Bülent, “II. Dünya Savaşı Yıllarında Türkiye’de Bulunan Polonyalılar”, Sayı 62, (Bahar 2018), s. 001-020, [DOI: 10.1501/Tite_0000000491].

BİRLİK, Gültekin Kamil, “Trabzon Atatürk Köşkü”, Sayı 59, (Güz 2016), s. 051-071, [DOI: 10.1501/Tite_0000000449].

BİRSEL, Haktan; ÖZKAYA DUMAN, Olcay, “Le Sandjak Est Turc (Sancak Türktür) Broşüründe İskenderun Sancağı Sorunsalı”, Yıl 25, C. 13, Sayı 50, (Güz 2012), s. 343-366, [DOI: 10.1501/Tite_0000000361].

BOLAT, Bengül Salman, “1935 Yılında Atatürk’e Karşı Planlanan Suikastın Basındaki Yansımaları”, Yıl 25, C. 13, Sayı 49, (Bahar 2012), s. 001-032, [DOI: 10.1501/Tite_0000000351].

BOLAT, Bengül; AYAZ, Ratip, “İngiliz Misyonerlik Faaliyetlerinin Osmanlı Devleti’nin Yıkılış Sürecine Etkileri”, Sayı 61, (Güz 2017), s. 001-045, [DOI: 10.1501/Tite_0000000472].

BOLAT, Bengül; DEMİRARSLAN, Tekin, “Lozan Görüşmeleri Sırasında Mecliste Ortaya Çıkan II. Grup Muhalefeti ve Basına Yansıması”, Yıl 26, Sayı 53, (2013), s. 029-060, [DOI: 10.1501/Tite_00000003889.

BOLAT, Mahmut, “Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü’nün Kuruluşu ve Misyonu”,   Sayı 61, (Güz 2017), s. 047-077, [DOI: 10.1501/Tite_0000000473].

BOLAT, Mahmut ve Burak Güneş, “Montrö Boğazlar Sözleşmesine Giden Yolda Rebus Sic

Stantibus (Koşullardaki Köklü Değişimler) İlkesi”, Sayı 71, (Kasım 2022), s.68-84, [DOI: 10.46955/ankuayd.1124704].

BORAN, Tunç, “Atatürk’ün Cenaze Töreni: Yas ve Metanet”, Yıl 24, C. 12, Sayı 47, (Bahar 2011), s. 487-520, [DOI: 10.1501/Tite_0000000334].

BOZKURT, Birgül, “İkinci Dönem TBMM’de Mersin ve İçel Milletvekillerinin Yasama Faaliyetleri”, Sayı 68, (Bahar 2021), s. 225-258, [DOI: 10.46955/ankuayd.943720].

BOZKURT, Celil, “Milli Mücadele döneminde Muhittin Baha Pars”, Sayı 56, (Bahar 2015), s. 011-032, [DOI: 10.1501/Tite_0000000421].

_____________, “Millî Mücadele’de Bartın ve Havalisi Komutanlığı (Zonguldak Müfrezesi)”, Sayı 63, (Güz 2018), s. 115-132, [DOI: 10.1501/Tite_0000000509].

BOZKURT, İbrahim, “Atatürk’ün Mersin Ziyaretleri”, Sayı 61, (Güz 2017), s. 079-110, [DOI: 10.1501/Tite_0000000474].

BULUT, Sedef, “Kitap tanıtımı: Kazım Karabekir, Edirne Hatıraları”, Sayı 61, (Güz 2017), s. 527-536, [DOI: 10.1501/Tite_0000000489].

_____________, “Millî Mücadele Dönemiyle İlgili Görsel Bir Eser: “Anadolu Hediyesi”, Sayı 63, (Güz 2018), s. 133-164, [DOI: 10.1501/Tite_0000000510].

_____________, “Sovyet Tehdidine Karşı Güvenlik Arayışları: I. ve II. Menderes Hükümetlerinin (1950-1954) NATO Üyeliği ve Balkan Politikası”, Yıl 21, C. 11, Sayı 41, (Mayıs 2008), s. 35-62, [DOI: 10.1501/Tite_0000000258].

BURSALIOĞLU, Ziya, “Atatürk ve Sonrası Eğitim”, Yıl 2, Sayı 4, (Kasım 1989), s. 517-522, [DOI: 10.1501/Tite_0000000224].

_____________, “Yabancı Gözüyle Atatürk”, Yıl 3, C. 2, Sayı 6, (Kasım 1990), s. 275-280, [DOI: 10.1501/Tite_0000000011].

C

CEYLAN, Okan. “Geleneğin Yeniden Hatırlanması: Türkiye’de Ketenin Toplumsal Tarihi”, Sayı 69, (Kasım 2021), s. 140-159, [DOI: 10.46955/ankuayd.1028347].

Ç

ÇAĞLAR, Günay, “Hüsrev Bey Heyet-i Nasihası”, Yıl 3, Sayı 5, (Mayıs 1990), s. 85-96, [DOI: 10.1501/Tite_0000000235].

_____________, “Kuvây-ı İnzibatiye”, Yıl 8, C. 4, Sayı 15, (Mayıs 1995), s. 343-366, [DOI: 10.1501/Tite_0000000252].

_____________, “XXIV. Tümen Komutanı Yarbay Mahmut Bey Olayı”, Yıl 6, C. 3, Sayı 12, (Kasım 1993), s. 355-362, [DOI: 10.1501/Tite_0000000179].

ÇAĞLAK, Aykut, “Türk İstihbaratının Modern İstihbarata Geçiş Sürecindeki Uygulamalarının Türkiye’deki Demokrasinin Gelişimine Katkıları”, Sayı 68, (Bahar 2021), s. 259-282, [DOI: 10.46955/ankuayd.943728].

_____________, “Matbuat ve İstihbarat Müdüriyet-i Umumiyesi Genel Müdürleri (1920-1931)”, Sayı 71, (Kasım 2022), s. 85-104, [DOI: 10.46955/ankuayd.1163415].

 

ÇAKICI, Derya. “6-7 Eylül Olaylarının Gerçekleşmesinde Kıbrıs Türk’tür Cemiyeti’ne Yöneltilen Suçlamalar ve Cemiyetin Önde Gelen Simalarının Savunmaları”, Sayı 72, (Mayıs 2023), s. 46-67, [DOI: 10.46955/ankuayd.1220007].

 

ÇAKICI, Nurettin. “Sovyet Rusya’nın Milli Mücadele Hareketine Mali ve Askeri Yardımları

(1919-1922)”, Sayı 73, (Ekim 2023), s. 85-109, [DOI:10.46955/ankuayd.1314945].

ÇAKMAK, Fevzi; KAYA, Asil, “Milli Türk Talebe Birliği’nin Yayın Organı: Birlik Gazetesi”, Sayı 65, (Güz 2019), s. 227-262, [DOI: ].

ÇALIK, Ramazan; BALTAOĞLU, Ali Galip, “Alman Kaynaklarında Türk Harf İnkılâbı ve Yankıları (Elçilik Raporları-Basım ve Diğer Kaynaklar)”, Yıl 14, C. 7, Sayı 27-28, (Mayıs-Kasım 2001), s. 247-250, [DOI: 10.1501/Tite_0000000276].

ÇALIŞIR, HOVARDAOĞLU, Seda; HOVARDAOĞLU, Ozan. “Erken Cumhuriyet Döneminde Demiryolu Güzergâhındaki Kırsal Yerleşmeler: Kayseri Vilayeti İstasyon Yerleşmeleri”, Sayı 69, (Kasım 2021), s. 160-80, [DOI:10.46955/ankuayd.1028354].

ÇAM, Hatice Sevinç. “27 Mayısın Gölgesinde Bir Albay: Ağası Şen (1923-12 Şubat 1981)”.

Atatürk Yolu Dergisi, Sayı 72 (Mayıs 2023), s. 68-88. [DOI: 10.46955/ankuayd.1226683].

ÇANLI, Mehmet, “Yunan İşgal Kuvvetlerinin Tahliyesi Sonrasında Doğu Trakya’da Hilal-i Ahmer’in Sağlık Hizmetleri (1922-1924)”, Yıl 22, C. 11, Sayı 44, (Güz 2009), s. 639-648, [DOI: 10.1501/Tite_0000000307].

ÇAPA, Mesut, “Bir Harbiyelinin Milli Mücadele Anıları”, Yıl 7, C. 4, Sayı 14, (Kasım 1994), s. 141-166, [DOI: 10.1501/Tite_0000000201].

_____________, “Cumhuriyet’in İlk Yıllarında Tarih Öğretimi”, Yıl 15, C. 8, Sayı 29-30, (Mayıs-Kasım 2002), s. 39-55, [DOI: 10.1501/Tite_0000000266].

_____________, “Hatay Mücadelesine Katılanların Anıları”, Sayı 62, (Bahar 2018), s. 021-038, [DOI: 10.1501/Tite_0000000492].

_____________, “İstikbal Gazetesine Göre Trabzon’da Mübadele ve İskân”, Yıl 4, C. 2, Sayı 8, (Kasım 1991), s. 631-642, [DOI: 10.1501/Tite_0000000023].

_____________, “Lozan’da Öngörülen Türk Ahâli Mübadelesi’nin Uygulanmasında Türkiye Kızılay (Hilâli Ahmer) Cemiyeti’nin Katkıları”, Yıl 1, Sayı 2, (Kasım 1988), s. 241-256, [DOI: 10.1501/Tite_0000000187].

_____________, “Milli Eğitim Bakanlığı’nın Yetki ve Uygulamaları Çerçevesinde Ders Kitapları (1950-1960)”, Yıl 27, Sayı 54, (Bahar 2014), s. 059-070, [DOI: 10.1501/Tite_0000000403].

_____________, “Milli Mücadele Döneminde İstikbal Gazetesi”, Yıl 5, C. 3, Sayı 10, (Kasım 1992), s. 133-168, [DOI: 10.1501/Tite_0000000241].

_____________, “Milli Mücadele Yıllarında Anadolu’daki Yunan Savaş Esirlerini Ziyaret Eden Uluslararası İlk Kızılhaç Heyeti”, Yıl 3, C. 2, Sayı 6, (Kasım 1990), s. 281-294, [DOI: 10.1501/Tite_0000000006].

_____________, “Sakarya Savaşından Sonra İmzalanan Türk-İngiliz Esir Mübadelesi Anlaşmasının Uygulanması ve Belgeler”, Yıl 2, Sayı 3, (Mayıs 1989), s. 399-418, [DOI: 10.1501/Tite_0000000198].

_____________, “Yunanistan’dan Gelen Göçmenlerin İskânı”, Yıl 3, Sayı 5, (Mayıs 1990), s. 49-84, [DOI: 10.1501/Tite_0000000240].

_____________, “Devlet Merkezinin İnşa Sürecinde Ankara Şehreminliği ve Şehreminleri (1924-1930)”, Sayı 67, (Güz 2020), s. 75-115, [DOI: 10.46955/ankuayd.850309].

_____________, “Bodrum’un Sosyal ve İdari Hayatında Doktor H. Mümtaz Ataman’ın Rolü”, Sayı 64, (Bahar 2019), s. 141-152, [DOI: ].

ÇAYKIRAN, Güzin, “Türk İstiklal Harbi’nde Batı Cephesi’nde Bir İhtiyat Kuvveti: Meclis Muhafız Taburu (1920-1923)”, Sayı 71, (Kasım 2022), s. 105-123, [DOI:10.46955/ankuayd.1132826].

ÇELİK, Birten, “Bir Makale ve Düşündürdükleri”, Yıl 9, C. 5, Sayı 17, (Ocak 1995), s. 25-32, [DOI: 10.1501/Tite_0000000083].

ÇELİK, Kemal, “Atatürk’te Yasallık (Meşrûiyyet) Anlayışı”, Yıl 20, C. 10, Sayı 39, (Mayıs 2007), s. 397-408, [DOI: 10.1501/Tite_0000000101].

_____________, “Ermeni Sorunu Göç Ettirme (Tehcir), Sözde Soykırım İddiaları ve Gerçekler”, Yıl 16, C. 8, Sayı 31-32, (Mayıs-Kasım 2003), s. 263-295, [DOI:].

_____________, “Millî Mücadele’de İç İsyanlar, Vatana İhanet Kanunu ve İstiklâl Mahkemeleri”, Yıl 20, C. 10, Sayı 40, (Kasım 2007), s. 569-614, [DOI: 10.1501/Tite_0000000073].

ÇETİN, Sabit, “İkinci Dünya Savaşı’nda İstanbul ve Trakya’nın Tahliye Edilmesi”, Yıl 26, C. 13, Sayı 52, (Güz 2013), s. 771-802, [DOI: 10.1501/Tite_0000000379].

ÇETİNER, Yusuf Turan. “Yüzyıl Önce: ‘Büyük Güç’ Kurguları ve 1921 Kahire Konferansı”, Sayı 69, (Kasım 2021), s. 181-98, [DOI: 10.46955/ankuayd.1028362].

ÇINAR, Semih, “Türk-Yunan Nüfus Mübadelesi Sırasında Tifüs”, Sayı 68, (Bahar 2021), s. 283-314, [DOI: 10.46955/ankuayd.943731].

ÇİÇEK, Rahmi, “Ankara Hükümeti’nin Dünya’ya Açılan Kapısı İnebolu-Ankara Yolu”, Yıl 10, C. 5, Sayı 20, (Kasım 1997), s. 399-414, [DOI: 10.1501/Tite_0000000148].

_____________, “Erzurum Vilayet Kongresinde Alınan Kararlar ve Etkileri”, Yıl 4, C. 2, Sayı 7, (Mayıs 1991), s. 513-538, [DOI: 10.1501/Tite_0000000015].

_____________, “Milli Mücadelede Ermeni – Rum – Yunan İttifakının Anadolu Basınındaki Yankıları”, Yıl 3, C. 2, Sayı 6, (Kasım 1990), s. 295-306, [DOI: 10.1501/Tite_0000000007].

_____________, “Sakarya Savaşı Öncesi Karadeniz’de Yunan Ablukası ve İnebolu Bombardımanı”, Yıl 5, C. 3, Sayı 10, (Kasım 1992), s. 169-180, [DOI:10.1501/Tite_0000000242].

ÇİFTÇİ, Ali, “Millî Mücadelede Liderlik Sorunu ve Kâzım Karabekir”,   Yıl 25, C. 13, Sayı 50, (Güz 2012), s. 367-388, [DOI: 10.1501/Tite_0000000362].

ÇİĞDEMOĞLU, Sema, “Atatürk ve Yabancı Gözüyle Bize Bıraktığı Miras”, Yıl 8, C. 4, Sayı 16, (Kasım 1995), s. 515-528, [DOI:10.1501/Tite_0000000032].

ÇİMENLİ, Şakire, “Mizah Dergileri Üzerinden Karşılaştırmalı Cumhuriyet Tarihinin İlk Seçim

Boykotu”. Atatürk Yolu Dergisi, Sayı 73 (Ekim 2023), s. 110-135. [DOI:10.46955/ankuayd.1295513].

ÇİNİ ŞİMŞEK, Derya, “Latin Alfabesinin Kabulü Sonrası Diyarbakır’da Açılan Millet Mektepleri”, Sayı 68, (Bahar 2021), s. 315-342, [DOI: 10.46955/ankuayd.943741].

ÇOLAK, Hikmet, “Türk Toplumunda Demokrasi ve Yerel Yönetimlerin Tarihsel Gelişimi Bağlamında 1580 Sayılı Belediye Kanunu Yasama Müzakereleri”, Yıl 25, C. 13, Sayı 49, (Bahar 2012), s. 033-055, [DOI: 10.1501/Tite_0000000352].

ÇOLAKOĞLU, Emre Feyzi, “ABD Kaynaklarına Göre İzmir’in İşgali ve Sonrası (1919-1922)”, Sayı 70, (Mayıs 2022), s. 109-138, [DOI: 10.46955/ankuayd.961499].

 

ÇOMU, Aslı Emine, “Adana Basınında Türkiye’de Çok Partili İlk Seçim Dönemi”, Sayı 73, (Ekim 2023), s. 136-152, [DOI: 10.46955/ankuayd.1314954].

ÇUBUK, Züleyha, “29 Ekim 2023’e Mektup”, Yıl 20, C. 10, Sayı 39, (Mayıs 2007), s. 497-502, [DOI:10.1501/Tite_0000000100].

ÇUFALI, Mustafa, “İstiklal Harbi Döneminde Batı Anadolu’da Yunan Zulmü, 1921 (Arnold Toynbee’nin Eşi Bayan Rosalind Toynbee’nin İzlenimleri)”, Yıl 11, C. 6, Sayı 21, (Mayıs 1998), s. 33-48, [DOI:10.1501/Tite_0000000113].

ÇUKUROVA, Bülent, “1921-1922 Yıllarında Ermeni Komitelerinin ve Patrikhanenin İstanbul’daki Faaliyetleri”, Yıl 18, C. 9, Sayı 35-36, (Mayıs-Kasım 2005), s. 283-290, [DOI:10.1501/Tite_0000000046].

_____________, “Antep’te Ermeni Ulusçuluğunun Doğuşunda Amerikalılar ve Kolejin Etkisi”, Yıl 20, C. 10, Sayı 40, (Kasım 2007), s. 615-624, [DOI:10.1501/Tite_0000000066].

_____________, “Büyük Taarruz Günlerinde Ali Kemal ve Siyasi Görüşleri”, Yıl 12, C. 6, Sayı 23, (Mayıs 1999), s. 321-356, [DOI:10.1501/Tite_0000000126].

_____________, “Milli Mücadele Anıları Üzerine Bir Bibliyografya Denemesi-I”, Yıl 12, C. 6, Sayı 23, (Mayıs 1999), s. 357-370, [DOI:10.1501/Tite_0000000132].

D

DAVER, Bülent, “Savaş ve Barış Üzerine”, Yıl 5, C. 3, Sayı 10, (Kasım 1992), s. 181-186, [DOI:10.1501/Tite_0000000243].

DEMİR, Enes, “Atatürk’ün Perspektifinden TBMM ve 1921 Tarihli Teşkilât-ı Esâsiye Kanunu”, Sayı 73, (Ekim 2023), s. 153-173, [DOI: 10.46955/ankuayd.1315762].

DEMİRÖZİT, Damla, “Megali İdea’dan Ankara Antlaşmasına (1930) Eleftherios Venizelos”, Yıl 18, C. 9, Sayı 35-36, (Mayıs-Kasım 2005), s. 291-312, [DOI:10.1501/Tite_0000000050].

DEMİRTAŞ, Bahattin, “Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde Eğitim ve Öğretim (1923-1938)”, Yıl 21, C. 11, Sayı 41, (Mayıs 2008), s. 63-88, [DOI: 10.1501/Tite_0000000255].

DEMİRYÜREK, Mehmet, “İngiliz Muhibler Cemiyeti Hakkında Bazı Notlar ve Belgeler”, Yıl 19, C. 10, Sayı 37-38, (Mayıs-Kasım 2006), s. 77-102, [DOI:10.1501/Tite_0000000059].

_____________, “Kıbrıs Türk Basını ve Türkiye Hükümetleri I (Osmanlı Dönemi) (1878-1910″)”, Yıl 13, C. 7, Sayı 25-26, (Mayıs-Kasım 2000), s. 119-134, [DOI:10.1501/Tite_0000000145].

DERE, Umut, “Cumhuriyet’in İlk Yıllarında Eski Başkentte Yeni Rejimin İlk Sembolü: Sarayburnu Atatürk Heykeli”, Sayı 67, (Güz 2020), s. 117-142, [DOI: 10.46955/ankuayd.850321].

DİKDERE, Ayşe, “Yüzyıl Umudu”, Yıl 20, C. 10, Sayı 39, (Mayıs 2007), s. 511-520, [DOI:10.1501/Tite_0000000110].

DİKİCİ, Ali, “Millî Şef İsmet İnönü Dönemi Laiklik Uygulamaları”, Yıl 21, C. 11, Sayı 42, (Kasım 2008), s. 161-192, [DOI: 10.1501/Tite_0000000286].

DİLEK, Mehmet Sait, “ABD Başkanı Dwight David Eisenhower’ın (Ike) Aralık 1959’da Türkiye Ziyareti”, Yıl 23, C. 12, Sayı 46, (Güz 2010), s. 295-332,  [DOI: 10.1501/Tite_0000000327].

DİNCEL, Anıl. “Giresun Milletvekili Hakkı Tarık Us’un Hayatı ile Eğitim ve Hukuk Üzerine

TBMM’deki Konuşmaları”. Atatürk Yolu Dergisi, Sayı 69 (Kasım 2021), s. 199-223. [DOI:10.46955/ankuayd.1028381].

DİNÇER, Hasan, “II. Dünya Savaş Yıllarında Türkiye’de Bir Dergi: Yurt ve Dünya”, Yıl 21, C. 11, Sayı 42, (Kasım 2008), s. 193-230, [DOI: 10.1501/Tite_0000000287].

_____________, “Kitap Tanıtımı: Zafer Toprak, Darwin’den Dersim’e Cumhuriyet ve Antropoloji”,  Sayı 61, (Güz 2017), s. 537-543, [DOI: 10.1501/Tite_0000000490].

_____________, “Kültürel Faaliyetleri Çerçevesinde Osmanlı Donanma Cemiyeti”, Sayı 65, (Güz 2019), s. 83-117, [DOI: ].

_____________, “Niyazi Berkes’in Yetiştiği Dönem ve İlk Yazıları”, Sayı 68, (Bahar 2021), s. 343-390, [DOI: 10.46955/ankuayd.943747].

DOĞAN, Hamdi, “Millî Mücadele’de Nevşehir ve Çevresi”, Yıl 25, C. 13, Sayı 49, (Bahar 2012), s. 057-073, [DOI: 10.1501/Tite_0000000353].

DOĞANAY Rahmi, “Erzurum Kongresi ve Sonrasında Heyet-i Temsiliye-Trabzon İlişkileri”, Yıl 16, C. 8, Sayı 31-32, (Mayıs-Kasım 2003), s. 297-311, [DOI:].

_____________, “Çanakkale Zaferinin Türk ve Dünya Tarihi Açısından Sonuçları”, Yıl 6, C. 3, Sayı 12, (Kasım 1993), s. 363-372, [DOI:10.1501/Tite_0000000172].

_____________, “İngiliz İtilaf Komiseri Rawlinson’un Gözüyle Mütareke Döneminde Doğu Anadolu ve Kafkasya”, Yıl 12, C. 6, Sayı 23, (Mayıs 1999), s. 371-390, [DOI:10.1501/Tite_0000000130].

_____________, “İngiltere’nin Ankara İle İlişki Kurma Çabaları ve Rawlinson’un Rolü”, Yıl 15, C. 8, Sayı 29-30, (Mayıs-Kasım 2002), s. 57-73, [DOI:10.1501/Tite_0000000268].

_____________, “Kurtuluş Savaşının Diplomatik Bir Cephesi-İnebolu (Mustafa Kemal-Harington Görüşmesi Meselesi)”, Yıl 11, C. 6, Sayı 21, (Mayıs 1998), s. 49-64, [DOI:10.1501/Tite_0000000114].

DÖNMEZ, Cengiz; NAMLI ALTINTAŞ, İrem, “Atatürk’ün Çağdaşlık ve Evrensellik Anlayışı Açısından Üniversite Reformuna Bir Bakış”, Yıl 27, Sayı 54, (Bahar 2014), s. 071-106, [DOI: 10.1501/Tite_00000004049].

DUMAN, Önder, “Atatürk Döneminde Balkan Göçmenlerinin İskân Çalışmaları (1923-1938)”, Yıl 22, C. 11, Sayı 43, (Bahar 2009), s. 473-490, [DOI: 10.1501/Tite_0000000299].

DUMAN, Sabit, “Ortadoğu Krizleri ve Türkiye”, Yıl 18, C. 9, Sayı 35-36, (Mayıs-Kasım 2005), s. 313-332, [DOI:10.1501/Tite_0000000052].

DURAN, Mehmet Ali. “1930 İstanbul Belediye Seçimlerinde Serbest Cumhuriyet Fırkası’nın

Yahudi Adayları ve Yahudi Seçmenler”. Atatürk Yolu Dergisi, Sayı 71 (Kasım 2022), s. 124-145.[DOI: 10.46955/ankuayd.1126940].

DÜNDAR, Lale, “Özal Dönemi Türk Dış Politikasında Turgut Özal’ın Kişisel Özelliklerinin Rolü”, Sayı: 58 Sayfa: 001-020, [DOI: 10.1501/Tite_0000000437].

E

EKİNCİ, Necdet, “Kurtuluş Savaşında İstanbul ve Anadolu’daki Türk ve Düşman Gizli Faaliyetleri” Yıl 7, C. 4, Sayı 14, (Kasım 1994), s. 167-184, [DOI:10.1501/Tite_0000000205].

EMEK, Fatma ve Doğan Duman, “Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Türkiye’de Çocuklara Yönelik Hayvancılık Eğitimi”, Sayı 73, (Ekim 2023), s. 174-189, [DOI:10.46955/ankuayd.1318239].

ERASLAN, Cezmi, “Türkiye’de Çok Partili Siyasi Hayatın Kurulmasında Bir Dönüm Noktası 12 Temmuz (1947) Beyannamesi”, Yıl 11, C. 6, Sayı 22, (Kasım 1998), s. 141-158, [DOI:10.1501/Tite_0000000123 ].

ERDAL İbrahim, “Mübadil Göçmenlerin Taşınması Meselesi ve Türk Vapurcular ile Yapılan Nakil Sözleşmesi”, Yıl 16, C. 8, Sayı 31-32, (Mayıs-Kasım 2003), s. 313-332, [DOI:].

_____________, “Erken Cumhuriyet Döneminde Yozgat’ta Mübadil ve Mültecilerin İskânı Uygulamaları (1923-1938)”, Sayı 59, (Güz 2016), s. 073-086, [DOI: 10.1501/Tite_0000000450].

_____________, “Türk Basınına Göre; Ortodoks Türklerin Milli Mücadeledeki Tutumu”, Yıl 18, C. 9, Sayı 35-36, (Mayıs-Kasım 2005), s. 333-344, [DOI:10.1501/Tite_0000000053].

_____________, “Türk Basınına Göre; Patrikhane Konusu ve Patrik Araboğlu’nun İhracı Meselesi”, Yıl 17, C. 9, Sayı 33-34, (Mayıs-Kasım 2004), s. 33-50, [DOI:10.1501/Tite_0000000097].

_____________, “Ülkü Mecmuasına Göre Erken Cumhuriyet Dönemi Nüfus Politikası (1923–1938)”, Yıl 24, C. 12, Sayı 48, (Güz 2011), s. 779-791, [DOI: 10.1501/Tite_0000000345].

ERDEM, Nilüfer, “Balkan Savaşları Döneminde Yunan Basınında Kolera Vakaları”, Yıl 26, C. 13, Sayı 52, (Güz 2013), s. 803-824, [DOI: 10.1501/Tite_0000000380].

_____________, “Bazı Kisvelerin Giyilemeyeceğine Dair Kanun Sebebiyle Türk-Yunan İlişkilerinde Yaşanan Kısa Süreli Kriz”, Sayı 68, (Bahar 2021), s. 391-428, [DOI: 10.46955/ankuayd.943754].

ERDEM, Sevim, “Osmanlı Devletinden Cumhuriyete Kalan Miras: Sultansuyu Harası”, Sayı 61, (Güz 2017), s. 145-178, [DOI: 10.1501/Tite_0000000476].

ERDEM, Gökhan ve Ali Ümit Gönülal, “Türkiye-ABD İlişkilerinde ‘Sempati Fırtınası’: ABD

Başkan Yardımcısı Lyndon B. Johnson’ın Türkiye Ziyareti (26-30 Ağustos 1962)”, Sayı 70, (Mayıs 2022), s. 139-169, [DOI: 10.46955/ankuayd.1097839].

ERDOĞAN, Celaleddin, “Adana Halkevi Köycülük Şubesi ve Faaliyetleri”, Sayı 69, (Kasım 2021), s. 224-241, [DOI: 10.46955/ankuayd.1028384].

ERDOĞAN, Dilşen İnce, “Banditry And Desertion İn The Western Anatolia During The First World War”,   Yıl 25, C. 13, Sayı 50, (Güz 2012), s. 429-447, [DOI: 10.1501/Tite_0000000364].

ERDOĞRU; Mehmet Akif, “Azerbaycanlı Türkçü ve Eğitimci Efendizade Mehmet Şerif’in Not Defteri ve Azerbaycan Hükümetini Kuranlar ile İlgili Görüşleri”, Sayı 67, (Güz 2020), s. 143-193, [DOI: 10.46955/ankuayd.850351].

EREN, Ali Asgar – TUNA, Serkan, “Birinci Sanayi Planı Kapsamında Kurulan Sümerbank Dokuma Fabrikalarında Beslenme, Giyim, Kreş ve Okul Olanakları (1935-1950)”, Sayı 63, (Güz 2018), s. 165-202, [DOI: 10.1501/Tite_0000000511].

ERENDİL, Muzaffer, “Atatürk, Çağdaş Eğitimden Yana”, Yıl 2, Sayı 4, (Kasım 1989), s. 523-534, [DOI: 10.1501/Tite_0000000225].

_____________, “Atatürk, Medeniyet ve Dünya Kamuoyu”, Yıl 3, Sayı 5, (Mayıs 1990), s. 97-108, [DOI: 10.1501/Tite_0000000233].

_____________, “Atatürk: Dünya Barışından Yana Bîr Asker”, Yıl 1, Sayı 2, (Kasım 1988), s. 165-180, [DOI: 10.1501/Tite_0000000181].

_____________, “Evrensel Nitelikleriyle Atatürk”, Yıl 3, C. 2, Sayı 6, (Kasım 1990), s. 307-320, [DOI: 10.1501/Tite_0000000002].

_____________, “Evrensel Nitelikleriyle Atatürk”, Yıl 5, C. 3, Sayı 9, (Mayıs 1992), s. 9-21, [DOI:10.1501/Tite_0000000158].

ERMAN, Arzu. “Neon Kition Gazetesine Göre 1878 Kıbrıs Konvansiyonu ve Kıbrıs Rum Toplumu Üzerindeki Yansımaları”, Sayı 74, (Mayıs 2024), s. 71-82, [DOI:10.46955/ankuayd.1412995].

EROĞLU, Haldun, “Mustafa Kemal Atatürk’ün Düşün Dünyasının Oluşumundaki Etkenlerle İlgili Bazı Görüşler”, Yıl 14, C. 7, Sayı 27-28, (Mayıs-Kasım 2001), s. 285-298, [DOI:10.1501/Tite_0000000279].

_____________, “Mustafa Kemal Atatürk’ün Tarih Anlayışı İle İlgili Bazı Görüşler, Yıl 15, C. 8, Sayı 29-30, (Mayıs-Kasım 2002), s. 75-85, [DOI:10.1501/Tite_0000000274].

EROL, Özden Senem, “Tek Partili Dönemin Örgün Eğitim Kurumları: Kent ve Köy Uygulamalarıyla Kocaeli Örneği”, Sayı 69, (Kasım 2021), s. 242-284, [DOI:10.46955/ankuayd.1028390].

ERTAN, Temuçin F. ; ÖRS, Orhan, “Milliyetçiliğin Müphemliği: Milliyetçilik Nedir?”, Sayı 62, (Bahar 2018), s. 39-84, [DOI: 10.1501/Tite_0000000493].

ERTAN, Temuçin Faik; SÖNMEZ, Merve Cemile, “İtalya Kralı III. Vittorio Emanuele ve Ailesinin Rodos Ziyareti ve Yankıları”, Sayı 67, (Güz 2020), s. 195-213, [DOI: 10.46955/ankuayd.850368].

ERTAN, Temuçin ve TAĞMAT, Çağla Derya. “Understanding the Lausanne Conference on its 100th Anniversary: A Conceptual Analysis”, Sayı 73, (Ekim 2023), s.348-357, [DOI: 10.46955/ankuayd.1318129].

ERTAN, Temuçin Faik, “Türkiye Cumhuriyeti Anayasalarında Laiklik”, Yıl 20, C. 10, Sayı 39, (Mayıs 2007), s. 409-424, [DOI:10.1501/Tite_0000000109].

_____________, “Çoklu Zekâ Kuramı ve Askeri Okul Hayatının Atatürk’ün Liderliğine Etkileri”, Sayı 60, (Bahar 2017), s. 055-071, [DOI: 10.1501/Tite_0000000460].

_____________, “Gaye-i Millîye Gazetesinin Tıpkıbasımı Üzerine Bir Değerlendirme”, Yıl 22, C. 11, Sayı 44, (Güz 2009), s. 771-781, [DOI: 10.1501/Tite_0000000312].

_____________, “Lozan Konferansı’nda Türkiye’yi Temsil Sorunu”, Yıl 26, Sayı 53, (2013), s. 61-76, [DOI: 10.1501/Tite_0000000389].

_____________, “Sevr ve Lozan Antlaşmaları Hakkında Karşılaştırmalı Bir Değerlendirme”  Sayı: 58 Sayfa: 021-037, [DOI: 10.1501/Tite_0000000438].

ERYAMAN, Ayşe, “Darbe Girişimleri Esnasında Kitle İletişim Araçlarının Rolüne Bir Örnek: Talat Aydemir Olayı ve Radyo”, Sayı 67, (Güz 2020), s. 215-239, [DOI: 10.46955/ankuayd.850479].

ESEN, Atakan, “Sıhhî-i İctimâî Coğrafya Kitaplarına Göre İç Anadolu’da Görülen Salgın Hastalıklar (1922-1926)”, Sayı 60, (Bahar 2017), s. 073-090, [DOI: 10.1501/Tite_0000000461].

EVCİN, Erol, “Atatürk’ün Güzel Sanatlara ve Sanatçılara Bakışı”, Yıl 24, C. 12, Sayı 47, (Bahar 2011), s. 521-555, [DOI: 10.1501/Tite_0000000335].

_____________, “Bolu Livasında Kurulan Müdafaa-I Hukuk Cemiyetleri ve Faaliyetleri”,   Yıl 25, C. 13, Sayı 49, (Bahar 2012), s. 075-126, [DOI: 10.1501/Tite_0000000354].

_____________, “Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk yıllarında turizm ve tanıtma faaliyetleri”, Sayı 55, (Güz 2014), s. 023-082, [DOI: 10.1501/Tite_0000000414].

F

FEYZİOĞLU, Hamiyet Sezer; “Cumhuriyet’e Geçişte Ankara’da Eğitimsel Gelişmeler”, Sayı 62, (Bahar 2018), s. 253-300, [DOI: 10.1501/Tite_0000000499].

G

GELGEÇ BAKACAK, Ayça, “Cumhuriyet Dönemi Kadın İmgesi Üzerine Bir Değerlendirme”, Yıl 22, C. 11, Sayı 44, (Güz 2009), s. 627-638, [DOI: 10.1501/Tite_0000000306].

GÖK, Nurşen, “Artvin Livası’nın Anavatan’a Katılışı Sırasındaki Durumuna İlişkin Belgeler”, Yıl 21, C. 11, Sayı: 41 (Mayıs 2008), s. 89-104, [DOI: 10.1501/Tite_0000000254].

_____________, “Sivas Kongresi Öncesinde Vilayetin Asayiş Durumuna Dair Bir Rapor”, Yıl 21, C. 11, Sayı 42, (Kasım 2008), s. 231-245, [DOI: 10.1501/Tite_0000000288].

GÖK, Hacı Veli, “TBMM’de Muhalif Bir Milletvekili: Mehmet Fuat Köprülü ve İktidara Yönelik Mütalaaları (1945-1947)”, Sayı 70, (Mayıs 2022), s. 170-187, [DOI:10.46955/ankuayd.1059483].

GÖKÇEN, Salim, “İki Darbe Arası Türk Demokrasisi (1961-1980)”, Sayı 67, (Güz 2020), s. 241-264, [DOI: 10.46955/ankuayd.850488].

GÖNDÜRÜ, Döndü Sena, “1930 Yılı Sonlarında Cumhuriyet Halk Fırkası Taşra Teşkilatı: Heyet Raporları Üzerinden Bir Değerlendirme”, Sayı 66, (Bahar 2020), s. 123-152, [DOI: ].

GÖKGÖZ, Saime Selenga, “Türk Tarih Tezi’nin Politik Kültürel Göstergesi Hitit=Eti Adı”, Sayı 72, (Mayıs 2023), s. 89-125, [DOI: 10.46955/ankuayd.1253960].

GÖRGÜLÜ, İsmet, “Atatürkçülük’te Hoşgörü”, Yıl 9, C. 5, Sayı 17, (Ocak 1995), s. 33-46, [DOI:10.1501/Tite_0000000082].

_____________, “Çanakkale Zaferi ve Atatürk”, Yıl 8, C. 4, Sayı 16, (Kasım 1995), s. 491-500, [DOI:10.1501/Tite_0000000034].

GÖZCÜ, Alev, “İkinci Dünya Savaşı Türkiye’sinde Ekonomik Durumun Sosyal Hayata Etkilerine Dair Bazı Tespitler”, Sayı 62, (Bahar 2018), s. 085-108, [DOI: 10.1501/Tite_0000000494].

GÖZCÜ, Alev- ÇAKMAK, Fevzi, “Türk Basın Hayatında Demirkırat Gazetesi ve Fikret Karakoyunlu”, Sayı 66, (Bahar 2020), s. 153-181, [DOI: ].

GÜL, Mustafa, “Elviye-İ Selâse’nin Osmanlı Devleti’ne İadesi ve Bazı Uygulamalar”, Yıl 8, C. 4, Sayı 15, (Mayıs 1995), s. 367-380, [DOI:10.1501/Tite_0000000250].

GÜLBAY, Alper, “Türk Dış Politikasında İslam Dünyasına Yönelişin İdeoloji ve Güç Dengesi Bağlamında Analizi”, Sayı 65, (Güz 2019), s. 159-192, [DOI: ].

GÜLCAN, Oğuz, “Laiklik İlkesi Kapsamında Gerçekleştirilen Türk Devrimleri Hakkında Fransız Aydınlarının Değerlendirmeleri”, Sayı 57, (Güz 2015), s. 017-036, [DOI: 10.1501/Tite_0000000431].

GÜLEÇ, Erksin; PELİ, Can, “Atatürk Döneminde Tarım Politikası”, Yıl 9, C. 5, Sayı 18, (Kasım 1996), s. 243-248, [DOI:10.1501/Tite_00000002].1

GÜLEN, Ahmet, “Demokrat Parti Dönemi’nde Lozan Algısı”,   Yıl 26, Sayı 53, (2013), s. 077-100, [DOI: 10.1501/Tite_0000000390].

_____________, “İnönü Hükümetlerinin Kıbrıs Politikası (1961-1965)”,   Yıl 25, C. 13, Sayı 50, (Güz 2012), s. 389-428, [DOI: 10.1501/Tite_0000000363].

_____________, “Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nün İlk Yurt Gezisi ve Yankıları”, Sayı 67, (Güz 2020), s. 265-288, [DOI: 10.46955/ankuayd.850496].

_____________, “Siyasî Partilerin Propagandaları Ekseninde 1977 Genel Seçimi”, Sayı 65, (Güz 2019), s. 119-157, [DOI: ].

_____________, “Demokrat Parti Döneminde Siyasal Şiddet”, Sayı72, (Mayıs 2023), s. 126-149, [DOI: 10.46955/ankuayd.1219703].

_____________, “İsmet İnönü ve Köy Enstitüleri”, Sayı 70, (Mayıs 2022), s.188-207, [DOI: 10.46955/ankuayd.1058736].

GÜLLÜ, Ramazan Erhan, “Mondros Mütarekesi Sonrası İstanbul’a Dair Rum/Yunan Taleplerine Türk Kamuoyunun Tepkisi”, Sayı 67, (Güz 2020), s. 289-321, [DOI: 10.46955/ankuayd.850521].

GÜLŞEN, Reyhan, “Mütareke Döneminde Müslüman Osmanlı Kadınlarının Gayrimüslimler, İranlılar ve Javalılar ile Evlilikleri”, Sayı 68, (Bahar 2021), s. 429-462, [DOI: 10.46955/ankuayd.943760].

GÜLTEKİN, Kamil BİRLİK, “Celal Bayar’ın Başbakanlığı İsmet İnönü’den Devralması ve Bunun Siyasi Müsteşarlık Üzerine Etkisi”, Yıl 23, C. 12, Sayı 46, (Güz 2010), s. 255-293, [DOI: 10.1501/Tite_0000000326].

GÜMÜŞEL, Günseli, “The Times Gazetesinin Gözünden Doğu Sorunu, Osmanlı İmparatorluğu ve Tanzimat Dönemi (1838- 1878)”, Sayı 57, (Güz 2015), s. 037-078, [DOI: 10.1501/Tite_0000000432].

_____________, “Turkish Type of Lutheranism and Turkish Nationalism”, Sayı 69, (Kasım 2021), s. 310-327, [DOI: 10.46955/ankuayd.1028398].

GÜNAY, Nejla, “Doğu Cephesi Komutanı Kazım Karabekir ve Ermeniler”, Sayı 74, (Mayıs 2024), s. 83-98, [DOI: 10.46955/ankuayd.1456759].

GÜNDOĞDU, Murat, “Çarlık Rusya’sına Alman Göçü ve Sovyetler Birliği Döneminde Ülkede Yaşayan Almanların Nüfus Sayımlarına Göre Durumu”, Sayı 72, (Mayıs 2023), s. 150-168, [DOI: 10.46955/ankuayd.1235524].

GÜNEŞ Ahmet, “Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Devlet Geleneği ve Tarih Yorumu (Bazı Benzer Ögeler ve Yansımaları”, Yıl 16, C. 8, Sayı 31-32, (Mayıs-Kasım 2003), s. 333-349, [DOI:].

GÜNEŞ, İhsan, “Ali Rıza Paşa Hükümeti Programı ve Meclis-İ Mebusan’daki Yankıları”, Yıl 1, Sayı: 1, (Mayıs 1988), s. 13-28, [DOI: 10.1501/Tite_0000000074].

_____________, “Azmi Milli Yurdu Nizamnamesi”, Yıl 6, C. 3, Sayı 12, (Kasım 1993), s. 373-382, [DOI:10.1501/Tite_0000000171].

GÜNTEPE YEŞİLBURSA, Emine; BABAOĞLU, Resul, “Atatürk-İnönü Ayrılığı ve Dersim Olayları”, Sayı: 58 Sayfa: 039-075, [DOI: 10.1501/Tite_0000000439].

GÜRBÜZ, M. Vedat, “Bir İdeal, Bir Amerikan Başkanı ve Onun Başarısızlığı: Başkan Wilson ve Milletler Cemiyeti”, Yıl 15, C. 8, Sayı 29-30, (Mayıs-Kasım 2002), s. 87-99, [DOI:10.1501/Tite_0000000265].

GÜRBÜZ, Musa, “Paris Barış Konferansı ve Sadrı Maksudi’nin Türkiye’yi Savunma Mücadelesine Bir Örnek”, Yıl 9, C. 5, Sayı 17, (Ocak 1995), s. 47-60, [DOI:10.1501/Tite_0000000086].

GÜRER, Ahmet Şamil, “İsviçreli Casus Jean Chevrier ve Rochefort Projesi Hakkındaki Raporu”, Sayı 74, (Mayıs 2024), s. 99-109, [DOI: 10.46955/ankuayd.1465103].

_____________, “İşgal İstanbul’unda Anti-Bolşevik Bir Ukrayin Örgütü: Ukrayna’nın

Kurtuluşu Komitesi”, Sayı 72, (Mayıs 2023), s. 169-184, [DOI:10.46955/ankuayd.1287637].

GÜRHAN, Demet, “Batı’da Opera, Operet ve Bale Sanatında Türkleri ve Türk Kültürünü Konu Alan Çalışmalar”, Sayı: 58 Sayfa: 077-097, [DOI: 10.1501/Tite_0000000440].

H

HACIOĞLU, Ahmet Can, “Osman Nuri Fettahoğlu’nun Trakya Gazetesine Göre 1952 Yılında Türk-Yunan İlişkileri”, Sayı 66, (Bahar 2020), s. 183-212, [DOI: ].

HALICI, Şaduman, “Bir rüşvet davası: “Barut İrtişası” olayı”, Sayı 56, (Bahar 2015), s. 033-060, [DOI: 10.1501/Tite_00000004229

_____________, “İstanbul Hükümeti’nin Milli Mücadeleye Karşı Yeni Bir Taktiği: Sadâkatnâmeler”, Yıl 20, C. 10, Sayı 40, (Kasım 2007), s. 625-642, [DOI:10.1501/Tite_0000000071].

HASPOLAT, Evren, “Meşrutiyetin Üç Halkçılığı ve Kemalist Halkçılığa Etkileri”, Yıl 24, C. 12, Sayı 47, (Bahar 2011), s. 557-584, [DOI: 10.1501/Tite_0000000336].

HALİTOĞLU, Sedat, “Sedat Simavi “Kadınlar Saltanatı” Karikatürleri Bağlamında 1920 Yılı Türk Kadınına Genel Bir Bakış”, Sayı 64, (Bahar 2019), s. 153-180, [DOI: ].

HAYTA, Necdet; YILDIRIM, Özlem, “Demokrat Parti İktidarının İlk Dönemi ve Refik Koraltan (1950-1954)”, Sayı 67, (Güz 2020), s. 323-346, [DOI: 10.46955/ankuayd.850556].

HAYTOĞLU, Ercan, “Ödemişli Komiser Ahmet Hamdi Bey ve Milli Mücadele’deki Rolü”, Yıl 26, C. 13, Sayı 52, (Güz 2013), s. 825-851, [DOI: 10.1501/Tite_0000000381].

HUYUGÜZEL, Ö. Faruk, “Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında Halkevlerinin Rolü”, Yıl 12, C. 6, Sayı 23, (Mayıs 1999), s. 391-400, [DOI:10.1501/Tite_0000000127].

HÜLAGÜ, M. Metin, “Muvahhıdın Cemiyeti”, Yıl 6, C. 3, Sayı 12, (Kasım 1993), s. 383-392, [DOI:10.1501/Tite_0000000177].

_____________, “Türk Kurtuluş Savaşı Dönemi Türkiye-İslam Ülkeleri Münasebetleri”, Yıl 7, C. 4, Sayı 13, (Mayıs 1994), s.1 1-26, [DOI:10.1501/Tite_0000000222].

İ

İLERİ, İlay, “Türkiye’de Politik Dönüşüm”, Yıl 16, C. 8, Sayı 31-32, (Mayıs-Kasım 2003), s. 403-415, [DOI:].

_____________, “Türkiye’nin Dış Politikası”, Yıl 18, C. 9, Sayı 35-36, (Mayıs-Kasım 2005), s. 375-382, [DOI:10.1501/Tite_0000000054].

İLERİ, Turgut, “Cumhuriyet Dönemi Eğitim Politikaları Bağlamında Kız Enstitüleri’nin Türk Modernleşmesindeki Yeri ve Önemi”,  Sayı 65, (Güz 2019), s. 193-226, [DOI: ].

_____________, “Lozan Konferansı Öncesinde TBMM’nin Ankara Dışına Taşınmasına İlişkin

Meclis’te Yapılan Tartışmalar”, Sayı 69, (Kasım 2021), s. 328-342, [DOI:10.46955/ankuayd.1028403].

İLTER, Erdal, “Ermeni İstekleri Karşısında Millî Teşekküllerin Tutumu (1919-1922)”, Yıl 14, C. 7, Sayı 27-28, (Mayıs-Kasım 2001), s. 299-320, [DOI:10.1501/Tite_0000000278].

_____________, “Fransa’nın Suriye’yi İşgaline Dair Yayınlanmış Bir Risale”, Yıl 9, C. 5, Sayı 17, (Ocak 1995), s. 61-80, [DOI:10.1501/Tite_0000000084].

_____________, “Milli Mücadelede “Doğu Lejyonu” (Legıon D’orıent)’nun Fransız İşgal Bölgesindeki Fonksiyonu”, Yıl 2, Sayı 3, (Mayıs 1989), s. 419-436, [DOI: 10.1501/Tite_0000000195].

İNAN, Süleyman, “Denizli’deki Halkevleri ve Faaliyetleri (1932-1951)”, Yıl 13, C. 7, Sayı 25-26, (Mayıs-Kasım 2000), s. 135-157, [DOI:10.1501/Tite_0000000143].

İNCE, Fuat, “Lozan Barış Antlaşması ve Ege Adaları”, Yıl 26, Sayı 53, (2013), s. 101-128 DOI: 10.1501/Tite_00000003919.

İZMİR, Bahar, “Türk-Amerikan İlişkilerinin Son Baharı: John F. Kennedy’nin Başkanlığı ve Türk Basını (1960-1963)”, Sayı 61, (Güz 2017), s. 179-205, [DOI: 10.1501/Tite_0000000477].

_____________, “Asya’nın Uyanışı ve Doğu’nun Öncüsü İki Ülke: Türkiye ve Hindistan Ulusal Hareketleri Temelinde Bir Değerlendirme”. Atatürk Yolu Dergisi, Sayı 73 (Ekim 2023), s.204-218. [DOI: 10.46955/ankuayd.1360622].

_____________, “Bölünmenin Gölgesinde Bir Zafer: Türkiye’nin Hindistan-Pakistan Ayrılığına ve Pakistan’ın Kurulmasına Yönelik Tutumu”, Sayı 72, (Mayıs 2023), s.185-199, [DOI: 10.46955/ankuayd.1272916].

 

K

KABACAOĞLU, Özgün, “Sinan Meydan, Hatıratlarla Karşılaştırmalı Nutuk: Gazi Mustafa Kemal Atatürk”, Sayı 68, (Bahar 2021), s. 703-709, [DOI: 10.46955/ankuayd.943799].

KALAFAT, Oğuz, “Demokratikleşme Sürecinde Yerelden Ulusala Bir Siyasi Mizah Gazetesi:

Keloğlan”, Sayı 70, (Mayıs 2022), s. 208-230, [DOI:10.46955/ankuayd.979729].

KALELİOĞLU, Oğuz, “Türk-Yunan İlişkileri ve Megali İdea”, Yıl 21, C. 11, Sayı 41, (Mayıs 2008), s. 105-124, [DOI: 10.1501/Tite_0000000260].

KALEMLİ, Hüseyin, “İstanbul’da ilk ‘Kurtuluş Bayramı’ Kutlamaları”, Sayı 62, (Bahar 2018), s. 109-142, [DOI: 10.1501/Tite_0000000495].

KAMİL, İbrahim, “Neuilly Barış Antlaşması ve Bulgaristan-Yunanistan Nüfus Mübadelesi (1919-1927)”, Sayı 60, (Bahar 2017), s. 091-118, [DOI: 10.1501/Tite_0000000462].

KANTARCI, Şenol, “Osmanlı’da Onurlu Bir Diplomat ve Milli Mücadele’nin Önemli Siması: Ahmed Rüstem Bey” Yıl 21, C. 11, Sayı 42, (Kasım 2008), s. 247-285, [DOI: 10.1501/Tite_0000000289].

KAPLAN, Leylâ, “Cumhuriyetin İlk Yıllarında Hükümetin Millî Ekonomi Oluşturma Girişimlerine Bir Örnek”, Yıl 11, C. 6, Sayı 22, (Kasım 1998), s. 159-164, [DOI:10.1501/Tite_0000000118.

KARA, Bülent, “Mustafa Kemal Paşa’nın Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki İlk Beyanatı ve Bu Beyanata Dayalı Kişisel Özelliklerinin Tahlili”, Sayı 63, (Güz 2018), s. 203-240, [DOI: 10.1501/Tite_0000000512].

KARA, Serdar, “Cumhuriyet Dönemi’nde Bir Turistik Mekân Projesi: Abant Gölü (1923-1950)”, Sayı 72, (Mayıs 2023), s. 200-223, [DOI: 10.46955/ankuayd.1228224].

KARABAĞ, Hacer, “Köy Envanter Etüdü ve İstatistiki Veriler ile Ağrı Kırsalında Tarımsal Üretimde Yaşanan Değişimin Sosyo-Kültürel Sonuçlarının İncelenmesi (1960-2000)”, Sayı 66, (Bahar 2020), s. 213-239, [DOI: ].

KARABULUT, Umut, “Birinci Dünya Savaşı’nda İngilizlerin Psikolojik Bir Harekâtı: Sahte ‘Tanin’ Nüshaları”, Yıl 27, Sayı 54, (Bahar 2014), s. 107-120, [DOI: 10.1501/Tite_00000004059].

KARABULUT, Sezen, “İşgal, Kurtuluş ve Toplumsal Etkileri: Amerikan Belgelerinde Milli Mücadelenin Son Günleri”, Sayı 64, (Bahar 2019), s. 181-210, [DOI: ].

KARACA, İclâl, “1919 Yılı Osmanlı İmparatorluğunda Osmanlılık Fikrî Üzerine Değişik Görüşler”, Yıl 4, C. 2, Sayı 7, (Mayıs 1991), s. 539-550, [DOI: 10.1501/Tite_0000000013].

KARADOĞAN, Umut C., “Cumhuriyetçi Güven Partisi’nin Yayın Organı Olan Atayolu Dergisi Üzerinden Turhan Feyzioğlu’nun Atatürkçülüğünün Analizi”, Sayı 73, (Ekim 2023), s. 219-240, [DOI: 10.46955/ankuayd.1324821].

KARAL AKGÜN, Seçil, “Babam Enver Ziya Karal”, Yıl 11, C. 6, Sayı 22, (Kasım 1998), s. 165-172, [DOI].

KARATAŞ, Murat, “Bir Medcezir Manzarası: Türkiye’de Laiklik (1928-1948)”, Yıl 21, C. 11, Sayı 42, (Kasım 2008), s. 287-300, [DOI: 10.1501/Tite_0000000290].

KARAYAMAN, Mehmet, “Yüzbaşı Süleyman Süruri (Emekçil) Bey’in Batı Anadolu’da Kuva-yı Milliye hareketinin ortaya çıkmasındaki hizmetleri”, Sayı 55, (Güz 2014), s. 083-108, [DOI: 10.1501/Tite_0000000415].

KARBİ, Bilge, “İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin Milli İktisat Siyaseti Ekseninde Almanya’nın Osmanlı Nüfuz Politikası”, Sayı 67, (Güz 2020), s. 347-368, [DOI: 10.46955/ankuayd.850568].

KASALAK, Kadir, “Birinci Dünya Savaşı yıllarında Osmanlı ABD ilişkileri”, Sayı 55, (Güz 2014), s. 108-124, [DOI: 10.1501/Tite_0000000416].

_____________, “Sivas Kongresi Öncesinde Manda ve Himayenin Türk Basınında Tartışılması ve Komutanlar Arasında Yazışmalar”, Yıl 5, C. 3, Sayı 10, (Kasım 1992), s. 187-212, [DOI:10.1501/Tite_0000000244].

KAYA, Mehmet, “Yalova-Gemlik Bölgeleri ve İzmit Yarımadası’nda Yunan Mezalimine Dair İtilaf Devletleri Araştırma Komisyonu Raporları (12-22 Mayıs 1921)”, Yıl 26, C. 13, Sayı 51, (Bahar 2013), s. 563-578, [OI: 10.1501/Tite_0000000370].

KAYA, Asil, “15-16 Haziran (1970) İşçi Eylemi ve İzmir’de Uyandırdığı Yankılar”, Sayı 72, (Mayıs 2023), s. 224-239, [DOI: 10.46955/ankuayd.1221637].

KAYA, Ebru, “Turkische Post Gazetesinin Gözünden Atatürk (1926-1938)”,Sayı 70, (Mayıs 2022), s. 231-250, [DOI: 10.46955/ankuayd.1022251].

KAYA, Mustafa Alper, “İngiliz Gizli Belgelerine Göre II. Dünya Savaşı’nda Alman Yakındoğu Savaş Servisi”, Sayı 70, (Mayıs 2022), s. 251-263, [DOI:10.46955/ankuayd.1066747].

KAYIRAN, Mehmet; METİNTAS, Mustafa Yahya, “Atatürkçü Düşünce Sistemi: Atatürkçülük (Kemalizm)”, Yıl 26, C. 13, Sayı 51, (Bahar 2013), s. 579-615, [DOI: 10.1501/Tite_0000000371].

KAYMAZ, İhsan Şerif, “Çağdaş Uygarlığın Mihenk Taşı: Türkiye’de Kadının Toplumsal Konumu”, Yıl 23, C. 12, Sayı 46, (Güz 2010), s. 333-366, [DOI: 10.1501/Tite_0000000328].

_____________, “Greek Or The Western Question”, Yıl 13, C. 7, Sayı 25-26, (Mayıs-Kasım 2000), s. 159-180, [DOI:10.1501/Tite_0000000144].

_____________, “İslam As A Party in the Clash of Civilizations”, Yıl 17, C. 9, Sayı 33-34, (Mayıs-Kasım 2004), s. 51-78, [DOI:10.1501/Tite_0000000093].

_____________, “Soğuk Savaş Sonrası Dönemde Bulgaristan’ın Geçirdiği Değişim ve Bu Süreçte Türk-Bulgar İlişkilerinin Gösterdiği Gelişme”, Yıl 16, C. 8, Sayı 31-32, (Mayıs-Kasım 2003), s. 351-368 , [DOI:].

KELEŞYILMAZ, Vahdet, “Atatürk’ün Bulgar Basınındaki Önemli Bir Polemik Hakkındaki Bilgi ve Görüşleri ve Ulusal Dış Politika Üzerine”, Yıl 10, C. 5, Sayı 20, (Kasım 1997), s. 415-422, [DOI:10.1501/Tite_0000000150].

_____________, “Bir Kuva-yı Milliye Gazetesine Göre Türk Barışı ve İngiltere”, Yıl 10, C. 5, Sayı 19, (Mayıs 1997), s. 249-264, [DOI:10.1501/Tite_0000000039].

_____________, “Teşkilât-ı Mahsûsa ve Cermen Esir Kamplarındaki Tatarlar”, Yıl 11, C. 6, Sayı 21, (Mayıs 1998), s. 65-80, [DOI:10.1501/Tite_0000000116].

KEMAL, Cemal, “Mustafa Kemal’in Mondros Mütarekesi’ne Tepkisi”, Yıl 23, C. 12, Sayı 46, (Güz 2010), s. 367-400, [DOI: 10.1501/Tite_0000000329].

_____________, “Birinci Dünya Savaşı ve Sonrasında Musul Meselesi”, Yıl 20, C. 10, Sayı 40, (Kasım 2007), s. 643-692, [DOI:10.1501/Tite_0000000068].

_____________, “Birinci Dünya Savaşı’nda Gazze’yi nasıl kaybettik?”, Sayı 55, (Güz 2014), s. 125-176, [DOI: 10.1501/Tite_0000000417].

_____________, “Nablus Meydan Muharebesi’nde Mustafa Kemal”, Yıl 26, C. 13, Sayı 51, (Bahar 2013), s. 617-651, [DOI: 10.1501/Tite_0000000372].

_____________, “Osmanlı’nın Filistin Cephesi’ndeki Son Muharebesi”, Yıl 23, C. 12, Sayı 45, (Bahar 2010), s. 37-69, [DOI: 10.1501/Tite_0000000316].

KEMALOĞLU, Muhammet, “Turkish-Armenian Relations (1914-1921) Facing All the Facts”, Sayı 71, (Kasım 2022), s. 396-400, [DOI: 10.46955/ankuayd.1139979].

KESER, Ulvi; MOLLAOĞLU, Ferhan Kırlıdökme, Çev. “İkinci Dünya Savaşı ve Türkiye’nin Yunanistan’a Yardım Faaliyetleri” Yıl 13, C. 7, Sayı 25-26, (Mayıs-Kasım 2000), s. 221-245, [DOI:10.1501/Tite_0000000146].

KESER, Ulvi, “Bayrak Radyosu Öncesi Dönemde Kıbrıs’ta Var Oluş Mücadelesi ve Laleli Sokağı Radyo İstasyonu”, Sayı 70, (Mayıs 2022), s. 264-286, [DOI:10.46955/ankuayd.1012360].

KILIÇ, Fahri, “Yeni Türk Alfabesinin Yaygın Eğitim Yoluyla Öğretilmesi”, Sayı 61, (Güz 2017), s. 207-248,[ DOI: 10.1501/Tite_0000000478].

KILIÇ, Selami, “Ermeni Propagandaları ve Alman İmparatorluğu’nun Ermeni Politikası Alman Arşiv Belgeleri Açısından 1917-1918”, Yıl 10, C. 5, Sayı 19, (Mayıs 1997), s. 265-292, [DOI:10.1501/Tite_0000000041].

_____________, “Şapka Meselesi ve Kılık Kıyafet İnkılâbı”, Yıl 8, C. 4, Sayı 16, (Kasım 1995), s. 529-548, [DOI:10.1501/Tite_0000000037].

_____________, “Türkiye’de Latin Harfleri Meselesi (1908-1928)”, Yıl 4, C. 2, Sayı 7, (Mayıs 1991), s. 551-572, [DOI: 10.1501/Tite_0000000020].

KILIÇ, Elifnur ve Erol Kalkan, “1950-1960 Yılları Arasında Türkiye’de Sol İdeolojinin Güvenlikleştirilmesi”, Sayı 69, (Kasım 2021), s. 343-359, [DOI:10.46955/ankuayd.1028408].

KILIÇOĞLU CİHANGİR, Çiğdem, “Lozan Barış Konferansı’nın İlk Aşaması ve Konferansın Kesintiye Uğradığı Dönemde Yunanistan”, Yıl 26, Sayı 53, (2013), s. 129-154, [DOI: 10.1501/Tite_00000003929.

_____________, “Yunanistan’da Monarşi Üzerine Bir Değerlendirme”, Sayı: 58 Sayfa: 099-121, [DOI: 10.1501/Tite_0000000441].

KILINÇ, Mustafa, “Darüleytamlarda Yürütülen Mesleki Teknik Eğitim Uygulamaları”, Sayı 64, (Bahar 2019), s. 211-228, [DOI: ].

KIRKPINAR, Nurullah, “Cumhuriyet Dönemi Türkiye’sinde Bahçe Kültürleri Araştırmaları: ‘Büyükdere Meyve Islâh İstasyonu Örneği’ (1928-1978)”, Sayı 73 (Ekim2023), s. 241-267, [DOI: 10.46955/ankuayd.1334809].

KIRMIT, Ömer Faruk. “II. Dünya Savaşından Sonra Çıkan Kısa Ömürlü İslamcı Bir Dergi: Doğan Güneş (1947-1948)”. Atatürk Yolu Dergisi, Sayı 73 (Ekim 2023), s. 268-286. [DOI:10.46955/ankuayd.1320364].

KISIKLI, Emine “Sivas Kongresinin Milli Mücadelede Kamuoyu Oluşturulması Açısından Önemi”, Yıl 1, Sayı: 1, (Mayıs 1988), s. 29-42, [DOI: 10.1501/Tite_0000000081].

_____________, “Millî Mücadele Başlangıcında, Mustafa Kemal Paşanın Milli Hareketi, İttihat ve Terakki Faaliyetlerinden Uzak Tutma Teşebbüsleri”, Yıl 3, Sayı 5, (Mayıs 1990), s. 109-128, [DOI: 10.1501/Tite_0000000236].

_____________, “Yeni Gelişmelerin Işığında Geçmişten Günümüze Musul Meselesi”, Yıl 12, C. 6, Sayı 24, (Kasım 1999-2003), s. 487-526, [DOI:10.1501/Tite_0000000138].

KIYANÇ, Sinan, “Soğuk Savaş Yıllarında Bir Aktör: Bizim Radyo”, Sayı 68, (Bahar 2021), s. 463494, [DOI: 10.46955/ankuayd.943767].

KOÇ, Emel, “Atatürk, Cumhuriyet ve Çocuk Ruhu”, Yıl 23, C. 12, Sayı 45, (Bahar 2010), s. 71-82, [DOI: 10.1501/Tite_0000000317].

KODAMANOĞLU, M. Nuri “Laik Devlet Düzenimizin İlk Yasal Dayanağı”, , Yıl 4, C. 2, Sayı 8, (Kasım 1991), s. 643-646, [DOI:10.1501/Tite_0000000026].

KORKMAZ, Erdal, “Birinci Dünya Savaşı Yıllarında Osmanlı Devleti’nde Karaborsa”, Sayı 66, (Bahar 2020), s. 241-279, [DOI: ].

KÖNİ, Hasan, “Genel Dış Politika Işığında Cumhuriyet Dönemi Uzak-Doğu İlişkileri: 1933-36”, Yıl 6, C. 3, Sayı 11, (Mayıs 1993), s. 271-278, [DOI:10.1501/Tite_0000000168].

_____________, “Hayat Sorununa Yeni Bir Bakış”, Yıl 2, Sayı 4, (Kasım 1989), s. 535-540, [DOI: 10.1501/Tite_0000000227].

_____________, “1921 Tarihli Türk-Fransız Anlaşması Hakkında Bir Belge”, Yıl 1, Sayı 2, (Kasım 1988), s. 223-240, [DOI: 10.1501/Tite_0000000180].

_____________, “II. Dünya Savaşı Öncesinde Türk Dış Politikası”, Yıl 1, Sayı: 1, (Mayıs 1988), s. 43-64, [DOI: 10.1501/Tite_0000000078].

KOYLU, Zafer, “Eskişehir Mutasarrıfı Hilmi Bey’in Öldürülmesi”, Yazar(lar):  Yıl 23, C. 12, Sayı 46, (Güz 2010), s. 425-455, [DOI: 10.1501/Tite_0000000331].

KOYLU, Zafer; ERDİNÇ, Utku Can, “1927 Nüfus Sayımına Göre Eskişehir”, Sayı 68, (Bahar 2021), s. 495-530, [DOI: 10.46955/ankuayd.943770].

KÖSTÜKLÜ, Nuri, “Milli Mücadele’de Keçiborlu”, Yıl 1, Sayı 2, (Kasım 1988), s. 257-280, [DOI: 10.1501/Tite_0000000188].

KURT, Emin, “Türk Havacılarının Millî Mücadeleye Katılma Girişimi: Maltepe Firarı (7 Haziran 1920)”, Sayı 60, (Bahar 2017), s. 119-142, [DOI: 10.1501/Tite_0000000463].

_____________, “Türk Sivil Havacılık Tarihinde Unutulmuş Bir Girişim: Aero Kulüp ve Türk Basınındaki Yankısı”, Sayı 68, (Bahar 2021), s. 531-572, [DOI: 10.46955/ankuayd.943776].

KURTCEPHE, İsrafil, “Teşkilat-I Mahsusa Belgelerine Göre 1917 İhtilali Sırasında Türkistan”, Yıl 6, C. 3, Sayı 12, (Kasım 1993), s. 393-410, [DOI:10.1501/Tite_0000000178].

_____________, “Trablusgarb’ın İtalyanlarca İşgali, Mustafa Kemal ve Arkadaşlarının Direnişe Katılmaları”, Yıl 3, C. 2, Sayı 6, (Kasım 1990), s. 361-376, [DOI: 10.1501/Tite_0000000010].

KUZUCU, Kemalettin, “Osmanlı’dan Cumhuriyete Şehircilik, Mimarî ve Eğitim Anlayışındaki Değişmeler Bağlamında Sivas Kongresi Binasının Tarihçesi”, Yıl 19, C. 10, Sayı 37-38, (Mayıs-Kasım 2006), s. 103-126, [DOI: 10.1501/Tite_0000000063].

KÜÇÜKDAĞILKAN, Ökkeş, “Kalemi Kılıcın Mütemmimi Olarak Kullanan Bir Subay: Mustafa Kemal”, Sayı 70, (Mayıs 2022), s. 287-305, [DOI:10.46955/ankuayd.1032688].

KÜÇÜKOĞLU, Bayram, “Kıbrıs Sorununa Dair Yaklaşım ve Algıların Türk Basınına Yansıması (1954-1974)”, Yıl 24, C. 12, Sayı 48, (Güz 2011), s. 791-814, [DOI: 10.1501/Tite_0000000346].

KÜTÜKÇÜ, Murat, “Çukurova Strategy of France in the National Struggle Period”, Sayı 70, (Mayıs 2022), s. 306-322, [DOI: 10.46955/ankuayd.990352].

L

LEVENT, Zeynel, “Tarihi Süreçte Kosova”, Yıl 26, C. 13, Sayı 52, (Güz 2013), s. 853-874, [DOI: 10.1501/Tite_0000000382].

_____________, “İkinci Şu’benin Vezâ’if, Taksîmat ve Muâmelâtı Hakkında Ta’lîmât”, Sayı 69, (Kasım 2021), s. 495-512, [DOI: 10.46955/ankuayd.1028724].

M

MAZICA, Nurşen, “1930’a Kadar Basının Durumu ve 1931 Matbuat Kanunu”, Yıl 9, C. 5, Sayı 18, (Kasım 1996), s. 131-154, [DOI:10.1501/Tite_0000000210].

MENGEŞ, Yeter, “Mudanya Mütarekesi ve İtalyan Kamuoyu”, Sayı 71,(Kasım 2022), s. 146-170, [DOI: 10.46955/ankuayd.1144710].

MERT, Özgür, “İşgalden Kurtuluşa Doğu Trakya”, Sayı: 58 Sayfa: 123-176, [DOI: 10.1501/Tite_0000000442].

MEVSİM, Hüseyin, “Kalemi Kılıç Eylemek: Bulgar Milli Kurtuluş Hareketinin İdeoloğu Georgi Rakovski (1821-1867)”, Sayı 70, (Mayıs 2022), s.323-338, [DOI: 10.46955/ankuayd.1065403].

MUTLU, Cengiz, “Milli Mücadele Sırasında Türkiye’de İtilaf Devletlerince Tahkik Heyeti Kurma Çabaları”, Yıl 26, C. 13, Sayı 52, (Güz 2013), s. 875-904, [DOI: 10.1501/Tite_0000000383].

MUTLU, Mustafa, “İstanbul’da Halka Adanmış Bir Bayram: Bahar ve Çiçek Bayramı”, Sayı: 58 Sayfa: 177-194, [DOI: 10.1501/Tite_0000000443].

_____________, “Uluslararası İlişkilerin Gelişiminde Sporun Rolü: Türk-Yunan İlişkileri Örneği (1930-1931)”, Sayı 70, (Mayıs 2022), s. 339-354, [DOI:10.46955/ankuayd.1066919].

MÜDERRİSOĞLU, Alptekin, “Kurtuluş Savaşının Mali Kaynakları”, Yıl 7, C. 4, Sayı 13, (Mayıs 1994), s. 27-54, [DOI:10.1501/Tite_0000000218].

_____________, “Vahdettin’in Kurtuluş Savaşını Başlatması İçin Mustafa Kemal Paşa’ya 400.000 Altın ve 400.000 Kâğıt Lira Verdiği Gerçek Dışı Bir İddiadır”, Yıl 8, C. 4, Sayı 15, (Mayıs 1995), s. 291-304, [DOI:10.1501/Tite_0000000253].

N

NTOKME, Outkou KIRLI, “Ulus Devlet Oluşturmada Yunanistan Örneği: Büyük Ülkü-Megali İdea”,  Yıl 23, C. 12, Sayı 46, (Güz 2010), s. 401-424, [DOI: 10.1501/Tite_0000000330].

O

OKUR, Mehmet, “Atatürk Tarafından Yabancı Devlet Başkanlarına Verilen Hediyeler”, Yıl 17, C. 9, Sayı 33-34, (Mayıs-Kasım 2004), s. 79-88, [DOI:10.1501/Tite_0000000090].

_____________, “Milli Mücadele Döneminde Fener Rum Patrikhanesi’nin ve Metropolitlerin Pontus Rum Devleti Kurulmasına Yönelik Girişimleri”, Yıl 15, C. 8, Sayı 29-30, (Mayıs-Kasım 2002), s. 101-116, [DOI:10.1501/Tite_0000000271].

ORAL, Mustafa, “Ankara Etnografya Müzesi İnkılâp Şubesi”, Yıl 15, C. 8, Sayı 29-30, (Mayıs-Kasım 2002), s. 117-130, [DOI:10.1501/Tite_0000000263].

_____________, “Meşrutiyet’ten Cumhuriyet’e Toplumsal Koşullar ve Toplum Anlayışında Değişim”, Yıl 24, C. 12, Sayı 47, (Bahar 2011), s. 585-597, [DOI: 10.1501/Tite_0000000337].

_____________, “Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü (1933)”, Yıl 14, C. 7, Sayı 27-28, (Mayıs-Kasım 2001), s. 321-334, [DOI:10.1501/Tite_0000000284].

_____________, “Türk Tarih Tezi ve Güneş-Dil Teorisi”, Yıl 16, C. 8, Sayı 31-32, (Mayıs-Kasım 2003), s. 369-384, [DOI:].

_____________, “Ulusal Bağımsızlık Savaşı Yıllarında Türkiye’de Hilafet ve Saltanat Sorunu”, Yıl 9, C. 5, Sayı 18, (Kasım 1996), s. 155-188, [DOI:10.1501/Tite_0000000213].

ORAKÇI, Meryem, “Karamanlıca Muhacir Sedası Gazetesine Göre Yunanistan’da Mübadelenin İlk Yılları ve Türkçe Konuşan Ortodoksların Yaşadığı Sorunlar”, Sayı 65, (Güz 2019), s. 263-299, [DOI: ].

_____________, “Atatürk Dönemindeki Milli Bayram Kutlamalarında Sinemanın Rolü”, Sayı 73, (Ekim 2023), s. 287-304, [DOI: 10.46955/ankuayd.1352693].

_____________, “Türk Siyasetinde Sıra Dışı Bir Deneme: Güden Partisi”, Sayı 69, (Kasım 2021), s. 360-373, [DOI: 10.46955/ankuayd.962689].

ORAN, Soner, “Çanakkale Cephesinde Hava Harekâtı ve Safhaları”, Yıl 26, C. 13, Sayı 51, (Bahar 2013), s. 653-678, [DOI: 10.1501/Tite_00000003739].

OTAÇ, Tuğrul, “Ülkü Mecmuasına Göre Türk Aydınlanması (1933-1936)”, Sayı 64, (Bahar 2019), s. 229-266, [DOI: ].

OZANKAYA, Özer, “Ulusal Bayramların Toplumsal İşlevleri Açısından 30 Ağustos ‘Zafer Bayramı’”, Yıl 2, Sayı 4, (Kasım 1989), s. 541-548, [DOI: 10.1501/Tite_0000000229].

_____________, “Ulusal Toplumun ve Ulusal Kültürün Kurucu Ögeleri”,  Yıl 5, C. 3, Sayı 10, (Kasım 1992), s. 213-227, [DOI:10.1501/Tite_0000000245].

Ö

ÖĞRETEN, Ceyhun, “Birinci Dünya Savaşı Sonrasında Anadolu’da “Amerikan Mandası” Meselesi ve Amerikan Kamuoyuna Etkileri”, Sayı 64, (Bahar 2019), s. 267-312, [DOI:].

_____________, “Türk Tütününün Türk-Alman Ticaretindeki Yeri ve Önemi (1930-1953)”, Sayı 74, (Mayıs 2024), s. 110-130, [DOI: 10.46955/ankuayd.1412951].

ÖKSÜZ, Melek, “Amerikan Belgelerine Göre Mondros Mütarekesi’nden 1929 Dünya Ekonomik Buhranı’na Kadar Türkiye’de Para Politikası”, Sayı: 58 Sayfa: 195-244, [DOI: 10.1501/Tite_0000000444].

ÖKTE, Sezai Kürşat, “Çerkes Ethem Hadisesinin Nutuk Temelli İncelenmesi”, Sayı 56, (Bahar 2015), s. 061-111, [DOI: 10.1501/Tite_0000000423].

_____________, “İstanbul İlkokullarında Okuyan Yoksul Çocuklara Yardım Cemiyetleri Birliği (1940-1947)”, Sayı 62, (Bahar 2018), s. 181-198, [DOI: 10.1501/Tite_0000000497].

_____________, “Lozan Barış Konferansı Sürecinde İç ve Dış Kamuoyu Oluşturmaya Yönelik Faaliyetler”,   Yıl 25, C. 13, Sayı 49, (Bahar 2012), s. 127-178, [DOI: 10.1501/Tite_0000000355].

_____________, “Balkan Harbinde ‘Bolayır Muharebeleri ve Şarköy Çıkarması’ 8-9 Şubat 1913”, Sayı 74, (Mayıs 2024), s. 131-150, [DOI:10.46955/ankuayd.1412974].

_____________, “Demokrat Parti Döneminde Basınla İlişkiler Çerçevesinde ‘Resmi İlan ve Reklam’ Uygulamaları (1950-1960)”, Sayı 72, (Mayıs 2023), s. 240-277,[DOI: 10.46955/ankuayd.1219947].

ÖLÇEKÇİ, Haluk, “Egemenlik ve Bağımsızlık Bağlamında Milli Mücadele Dönemi ve Cumhuriyetin İlk Yıllarındaki Karikatürler Üzerine Bir İnceleme”, Sayı 69, (Kasım 2021), s. 374-395, [DOI: 10.46955/ankuayd.1028704].

ÖRS, Orhan, “Kuruluşundan Birinci Dünya Savaşına Kadar İttihat ve Terakki Cemiyeti”, Yıl 26, C. 13, Sayı 51, (Bahar 2013), s. 679-716, [DOI: 10.1501/Tite_0000000374].

ÖZ KARAVAR, Hilal, “Cumhuriyet Dönemi Türk Sinemasında Kadın Temsili”, Sayı 62, (Bahar 2018), s. 143-180, [DOI: 10.1501/Tite_0000000496].

ÖZCAN, Orhan, “Çanakkale Komisyonu Nihai Raporu’nun Genel Sonucu Üzerine Askerî Bir Değerlendirme”, Sayı 71, (Kasım 2022), s. 171-200, [DOI:10.46955/ankuayd.1124985].

_____________, “Türkiye’de Cumhuriyet’in İlânı ve Avustralya Basınına Yansımaları”, Sayı 73, (Ekim 2023), s. 305-320, [DOI: 10.46955/ankuayd.1322900].

ÖZCAN, Halil, “Emekli Erkânıharp Miralay Selahattin Bey’in II. Meşrutiyet’in İlânına Katkısı”, Yıl 23, C. 12, Sayı 45, (Bahar 2010), s. 83-102, [DOI: 10.1501/Tite_0000000318].

ÖZÇELİK, Ayfer, “Saltanatın Kaldırılmasından Sonra İstanbul’da Durum (Felah Grubu Raporlarına Göre)”, Yıl 5, C. 3, Sayı 9, (Mayıs 1992), s. 23-26, [DOI:10.1501/Tite_0000000163].

ÖZÇELİK, M. Hakan; GÜNEŞ, Mustafa, “Atatürk’e Verilen Ad ve Unvanlar İle Ona Yakıştırılan Sıfatlar”, Sayı: 58 Sayfa: 245-278, [DOI: 10.1501/Tite_0000000445].

ÖZDEMİR, Ahmet, “Hukuk Dilinde Harp Esirleri”, Yıl 4, C. 2, Sayı 7, (Mayıs 1991), s. 573-578, [DOI: 10.1501/Tite_0000000016].

_____________, “Milli Mücadelede Üsera Taburları”, Yıl 3, Sayı 5, (Mayıs 1990), s. 129-150, [DOI: 10.1501/Tite_0000000238].

_____________, “Savaş Esirlerinin Millî Mücadeledeki Yeri” Yıl 3, C. 2, Sayı 6, (Kasım 1990), s. 321-334, [DOI: 10.1501/Tite_0000000009].

ÖZDEMİR, Ali Ulvi, “Çok Partili hayata geçiş sürecinde Türk Solunun DP ve hükümet ile ilişkileri 1945-1946”, Sayı 55, (Güz 2014), s. 177-242, [DOI: 10.1501/Tite_0000000418].

_____________, “İkinci Dünya Savaşı Yıllarında Serteller ve Tan Gazetesi (1939-1945)”, Yıl 25, C. 13, Sayı 49, (Bahar 2012), s. 179-216, [DOI: 10.1501/Tite_0000000356].

_____________, “Lozan’da Başarıyı Ölçmek: Konular Bazında Bir Değerlendirme”, Yıl 26, Sayı 53, (2013), s. 155-200, [DOI: 10.1501/Tite_0000000393].

_____________, “Yaklaşım Farklılıkları Açısından Demirci Mehmet Efe’nin Kuva-yı Milliye’ye Katılışı ve Kuva-yı Milliye Bünyesindeki Faaliyetlerinin Niteliği”, Sayı 62, (Bahar 2018), s. 199-252, [DOI: 10.1501/Tite_0000000498].

_____________, “Erol Akcan’ın Reddiyesine Reddiye”, Sayı 67, (Güz 2020), s. 575-605, [DOI. ].

ÖZDEMİR, Nuray, “Türkiye Cumhuriyeti’nin Katıldığı İlk Uluslararası Organizasyon: 1924 Paris Olimpiyatları”, Yıl 26, C. 13, Sayı 50, (Bahar 2013), s. 717-744, [DOI: 10.1501/Tite_0000000375].

ÖZDEMÎR, Rifat, “I. Dünya Savaşı Öncesi Osmanlı Batı Mücadelesi”, Yıl 1, Sayı 2, (Kasım 1988), s. 141-164, [DOI: 10.1501/Tite_0000000184].

ÖZDEN, Neşe, “The Brıtısh Foreıgn Offıce Polıcıes On Damad Ferid Paşa’s Preparatıon For The Executıon Of The Treaty Of Sevres”, Yıl 10, C. 5, Sayı 20, (Kasım 1997), s. 423-456, [DOI:10.1501/Tite_0000000155].

ÖZDER, Ferruh, “Birinci Beş Yıllık Sanayi Planı Ekseninde Atatürk Dönemi Türk-Sovyet Ekonomik ve Ticari İlişkileri”, Sayı 60, (Bahar 2017), s. 143-170, [DOI: 10.1501/Tite_0000000464].

ÖZER, Sevilay, “Türkiye’de Trahomla Mücadele (1925-1945)”, Yıl 27, Sayı 54, (Bahar 2014), s. 121-152, [DOI: 10.1501/Tite_00000004069].

ÖZGEN, Yüksel, “Mahmut Goloğlu’nun 1960 İhtilalinden Sonra Yargılanması”, Yıl 27, Sayı 54, (Bahar 2014), s. 153-168, [DOI: 10.1501/Tite_0000000407].

_____________, “Lozan Konferansı Karikatüristlerinden Emery Kelen ile Alois Derso ve Türk

Delegelerin Karikatürleri”, Sayı 71, (Kasım 2022), s. 201-217, [DOI:10.46955/ankuayd.1163354].

ÖZGEN, Yüksel; BÜYÜKTOLU, Recep, “Cumhuriyetin İlk Barajı: Çubuk Barajı (1929-1936)”,   Sayı 59, (Güz 2016), s. 087-110, [DOI: 10.1501/Tite_0000000451].

ÖZGİRAY, Ahmet, “Atatürk ve Musiki”, Yıl 8, C. 4, Sayı 15, (Mayıs 1995), s. 279-290, [DOI:10.1501/Tite_0000000248].

_____________, “Yunan Amaçları ve İtilaf Devletleriyle Birlikte Türkiye Üzerine Çevirdikleri Entrikalar (1914-1919)”, Yıl 2, Sayı 4, (Kasım 1989), s. 549-562, [DOI: 10.1501/Tite_0000000231].

ÖZGÜL, Can Giray, “Türkiye’de Beledileştirme Politikası”, Sayı 61, (Güz 2017), s. 249-268,  [DOI: 10.1501/Tite_0000000479].

ÖZİNAN, Barış, “Mustafa Budak, Misâk-ı Millî’den Lozan’a İdealden Gerçeğe Türk Dış Politikası, 5.Baskı, Küre Yayınları, İstanbul, 2014”, Sayı 63, (Güz 2018), s. 453-457, [DOI: 10.1501/Tite_0000000520].

ÖZKAN, Asaf, “Dersaadet’ten Vilayet’e Geçiş Sürecinde İstanbul Cemiyet-i Umûmiye-i Belediye Seçimleri (1922-1923)”, Sayı 55, (Güz 2014), s. 243-276, [DOI: 10.1501/Tite_0000000419].

ÖZKAN, Kenan, “Amerikan Basını ve Türkiye’de Görev Yapan Amerikalı Diplomatların Gözüyle ‘Yeni Türkiye’nin Oluşumunda Atatürk’ün Rolü”, Sayı 69, (Kasım 2021), s.396-429, [DOI: 10.46955/ankuayd.1028709].

ÖZKANDAŞ, Yaşar, “12 Mart 1971 Muhtırası’nın Türk Siyasetini Şekillendirmesi Ekseninde Cumhuriyet Halk Partisi”, Sayı 68, (Bahar 2021), s. 573-616, [DOI: 10.46955/ankuayd.943784].

_____________, “Mümtaz Soysal: Mülkiyeli Bir Aydının Bakış Açısıyla Türk Siyasal

Yaşamının Güncesi”, Sayı 71, (Kasım 2022), s. 218-232, [DOI:10.46955/ankuayd.1124899].

ÖZKAYA DUMAN, Olcay, “Yüzüncü Yılında Darülelhan’dan Konservatuar’a Musiki Eğitimi ve Cumhuriyet Dönemi Modernleşme İle Musikinin Millileşme Meselesi: Saray Müziğinden Salon Müziğine”, Sayı 61, (Güz 2017), s. 111-143, [DOI: 10.1501/Tite_0000000475].

_____________, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Yüzüncü Yılında Tek ve Çok Partili Dönemde Kadın Temsiliyetinin Karşılaştırmalı Analizi (1935-1960)”, Sayı 67, (Güz 2020), s. 369-401, [DOI: 10.46955/ankuayd.850575].

ÖZKAYA, Olcay. “A Vague Issue of Existence: The Case of Turkey on Women’s Right to Vote and Be Elected (1930-1960)”, Sayı 69 (Kasım 2021), s. 430-455, [DOI:10.46955/ankuayd.1028711].

ÖZKAYA, Yücel, “Altı İlke”, Yıl 4, C. 2, Sayı 8, (Kasım 1991), s. 647-674, [DOI:10.1501/Tite_0000000021].

_____________, “Gazi Mustafa Kemal Paşanın 1927 İstanbul ve Sonraki Gezileri”, Yıl 7, C. 4, Sayı 14, (Kasım 1994), s. 185-212, [DOI:10.1501/Tite_0000000204].

_____________, “İzmir’in İşgalinin Anadolu’daki Tepkileri”, Yıl 1, Sayı: 1, (Mayıs 1988), s. 65-74, [DOI: 10.1501/Tite_0000000079].

_____________, “Türk Basınında Cumhuriyetin İlânının Öncesi ve Sonrası”, Yıl 6, C. 3, Sayı 11, (Mayıs 1993), s. 279-310, [DOI:10.1501/Tite_0000000170].

_____________, “Ulusal Bağımsızlık Savaşı’nda Anadolu’nun ve Kamuoyunun Durumu”, Yıl 3, Sayı 5, (Mayıs 1990), s. 151-166, [DOI: 10.1501/Tite_0000000239].

ÖZLÜ, Hüsnü, “Atatürk’ün “Ta’lîm ve Terbiye-i Askeriyye Hakkında Nokta-i Nazarlar’ Adlı Eserinin Liderlik ve Eğitim Anlayışı Açısından Analizi”, Yıl 25, C. 13, Sayı 49, (Bahar 2012), s. 217-240, [DOI: 10.1501/Tite_0000000357].

_____________, “Atatürk’ün yazdığı ‘Taktik Meselenin Çözümü ve Emirlerin Yazılmasına İlişkin Öğütler’ Adlı Eserin, Onun Liderlik Özellikleri Açısından Analizi”, Yıl 24, C. 12, Sayı 48, (Güz 2011), s. 815-838, [DOI: 0.1501/Tite_0000000347].

_____________, “İkinci Dünya Savaşı’nda, Adana Görüşmeleri Sonrası, İngiltere’den Sağlanan Askerî Yardımların, Türkiye’de Sevkiyat ve Lojistik Yapılanması”,   Yıl 25, C. 13, Sayı 50, (Güz 2012), s. 449-478, [DOI: 10.1501/Tite_0000000365].

_____________, “Lozan Görüşmeleri Sürecinde Türkiye’nin Trakya ve Boğazlara Yönelik Aldığı Askerî Önlemler”, Yıl 26, Sayı 53, (2013), s. 201-246, [DOI: 10.1501/Tite_0000000394].

_____________, “Birinci Dünya Savaşı’nda Çanakkale Muharebelerinde Fransızların Anadolu’ya Geçme Girişimi ve Kumkale Savunması”,  Sayı 64, (Bahar 2019), s. 313-338, [DOI: ].

ÖZMEN, Yaşar Pınar, “Türkiye’de 2000-2023 Döneminde Yapılan Mevzuat Değişiklikleri Kapsamında Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadının Statüsü”, Sayı 74,(Mayıs 2024), s. 164-181, [DOI: 10.46955/ankuayd.1415650].

ÖZSARI, Mustafa, “Ege Bölgesi Ege Bölümü Halkevleri ve Yayın Çalışmaları”, Yıl 12, C. 6, Sayı 23, (Mayıs 1999), s. 401-415, [DOI:10.1501/Tite_0000000128].

ÖZSÜER, Esra, “I. Dünya Savaşı’nda Yunanistan’ın Tarafsızlığına Karşı Venizelos-“Entente Cordiale” İşbirliği ve Propaganda Çalışmaları”, Sayı 63, (Güz 2018), s. 241-274, [DOI: 10.1501/Tite_0000000513].

ÖZTOPRAK, İzzet, “Birinci İnönü Savaşı’nın Anadolu, İstanbul ve Dış Basında Karşılanışı ve Yorumu”, Yıl 11, C. 6, Sayı 21, (Mayıs 1998), s. 81-96, [DOI:10.1501/Tite_0000000111].

ÖZTÜRK, Cemil, “Milli Mücadele Ankara’sında Bir Yaygın Yükseköğretim Kurumu: ‘Serbest Âli Dersler Müessese-i İlmiyyesi “, Yıl 7, C. 4, Sayı 13, (Mayıs 1994), s. 55-64, [DOI:10.1501/Tite_0000000219].

ÖZTÜRK, Emrullah, “Cumhurbaşkanlığı Forsu ve 16 Türk Devleti Tartışması”, Sayı 57, (Güz 2015), s. 079-099, [DOI: 10.1501/Tite_0000000433].

ÖZTÜRK, Hasan, “Ali Fuad Başgil ve Tarık Zafer Tunaya’nın Laiklik Üzerine Söylemleri”, Sayı 66, (Bahar 2020), s. 281-303, [DOI: ].

P

PAYASLI, Volkan, “Fransız İşgalinde Osmaniye (Cebel-İ Bereket) ve Rahime Hatun Üzerine Bir Değerlendirme”, Sayı 61, (Güz 2017), s. 269-308, [DOI: 10.1501/Tite_0000000480].

_____________, “Hatay Halkevi’nin Faaliyetleri ve Hatay Halkevi Dergisi (1939-1951)”, Yıl 26, C. 13, Sayı 52, (Güz 2013), s. 905-941, [DOI: 10.1501/Tite_0000000384].

_____________, “A Historical Evaluation on Community Development Practice in Turkey

(1983-1989)”, Sayı 70, (Mayıs 2022), s. 355-378, [DOI:10.46955/ankuayd.1039446].

PEHLİVANLI, Hamit, “Askerî Polis Teşkilatı İstihbarat Raporlarında Millî Mücadele Sırasında Ermeni-Rum Azınlığın Faaliyetleri ve Alınan Tedbirler”, Yıl 4, C. 2, Sayı 8, (Kasım 1991), s. 675-682, [DOI:10.1501/Tite_0000000022].

POLAT, Gülsüm, “Lozan Konferansı Başlarken Basın İle Kurulan Diyalog”, Yıl 26, Sayı 53, (2013), s. 247-266, [DOI: 10.1501/Tite_0000000395].

POLAT, İlknur, “Atatürk ve Millî Eğitim”, Yıl 2, Sayı 3, (Mayıs 1989), s. 437-446, [DOI: 10.1501/Tite_0000000190].

_____________, “Türk-İtalyan İlişkileri Çerçevesinde İtalyan Okulları”, Yıl 2, Sayı 4, (Kasım 1989), s. 563-576, [DOI: 10.1501/Tite_0000000228].

POLAT, Hasan Ali, “Halaskâr Zâbitân Müdahalesinden Bâbıâli Baskını’na Osmanlı Bürokrasisinin Siyasetle İmtihanı: (Siyasetle İştigal Edilmeyeceğine Dair Taahhütnameler)”,  Sayı 65, (Güz 2019), s. 301-341, [DOI: ].

POLATOĞLU, Mehmed Gökhan, “Erken Cumhuriyet Dönemi’nde Su Davası Kapsamında Kurulan İlk Baraj: Çubuk Barajı”, Sayı 65, (Güz 2019), s. 343-380, [DOI: ].

PUSTU, Yunus, “Muallimler Cemiyetinden İstanbul Muallimler Birliğine Bir Meslek Örgütünün Serencamı (1918-1936)”, Sayı 71, (Kasım 2022), s. 233-255, [DOI:10.46955/ankuayd.1124634].

S

SAMUR, Mustafa ve Adnan Sofuoğlu, “Karikatürlerde Serbest Cumhuriyet Fırkası”, Sayı 73 (Ekim 2023), s. 321-347, [DOI: 10.46955/ankuayd.1251480].

_____________, “Türk Milli Basını Ekseninde Darülfünun’un Kapatılması Meselesi”, Sayı 70, (Mayıs 2022), s. 379-394, [DOI:10.46955/ankuayd.1072241].

SANAL, Recep, “Tarihi Gelişimi İçerisinde Türk Anayasalarında Genel Yönetimin Taşra Örgütüne İlişkin Düzenlemeler ve Yönetim Desenindeki Değişmeler”, Yıl 11, C. 6, Sayı 22, (Kasım 1998), s. 173-200, [DOI: 10.1501/Tite_0000000122].

SARI, Muhammed, “Yeni Türk Devletinin İlk Maarif Vekâleti (Kuruluşu ve Çalışmaları 1920-1923)”, Yıl 27, Sayı 54, (Bahar 2014), s. 169-194, [DOI: 10.1501/Tite_0000000408].

SARIAY, Ercimet, “Necib Âsım (Yazıksız)’ın Tarihçiliği Üzerine Bazı Tespitler”, Sayı 65, (Güz 2019), s. 381-414, [DOI: ].

SARIKAYA, Makbule, “1925 Prag Pedagoji Kongresi’nde Bir Türk: Selim Sırrı Tarcan”, Yıl 21, C. 11, Sayı 42, (Kasım 2008), s. 301-310, [DOI: 10.1501/Tite_0000000291].

SARIKOYUNCU, Ali, “Milli Mücadele Döneminde Zonguldak Kömür Havzasında Fransız-İtalyan Rekabeti ve İtalya’nın Faaliyetleri”, Yıl 4, C. 2, Sayı 7, (Mayıs 1991), s. 579-590, [DOI: 10.1501/Tite_0000000018].

_____________, “Zonguldak ve Çevresinde Müdafaa-i Hukuk Çalışmaları”, Yıl 5, C. 3, Sayı 9, (Mayıs 1992), s. 27-51, [DOI: 10.1501/Tite_0000000164].

_____________, “Zonguldak ve Havalisinden Kuva-yı Milliyeye Yapılan Yardımlar ve Temin Edilen Gelirler”, Yıl 5, C. 3, Sayı 10, (Kasım 1992), s. 227-243, [DOI:10.1501/Tite_0000000246].

_____________, “Zonguldak ve Havalisinin Millî Mücadelede Ekonomik ve Stratejik Bakımdan Önemi”, Yıl 4, C. 2, Sayı 8, (Kasım 1991), s. 683-694, [DOI:10.1501/Tite_0000000029].

SARIOĞLU, Mehmet, “Atatürk Devrimleriyle İlgili Makaleler Bibliyografyası”, Yıl 7, C. 4, Sayı 13, (Mayıs 1994), s. 65-76, [DOI:10.1501/Tite_0000000215].

SARISAMAN, Sadık, “Birinci Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisinde Kütahya Mebusu Besim Atalay Bey’in Faaliyetleri”, Yıl 7, C. 4, Sayı 14, (Kasım 1994), s. 213-242, [DOI:10.1501/Tite_0000000202].

_____________, “Cumhuriyetin İlk Yıllarında Kadın Kıyafeti Meselesi”, Yıl 11, C. 6, Sayı 21, (Mayıs 1998), s. 97-106, [DOI:10.1501/Tite_0000000112].

_____________, “Mustafa Kemal Paşa’nın Şebinkarahisar’ı Ziyareti”, Yıl 10, C. 5, Sayı 19, (Mayıs 1997), s. 293-302, [DOI:10.1501/Tite_0000000042].

_____________, “Ömer Naci Bey Müfrezesi”, Yıl 8, C. 4, Sayı 16, (Kasım 1995), s. 501-514, [DOI:10.1501/Tite_0000000036].

_____________, “Samsun ve Trabzon Mıntıkası Ticaret Kongreleri (Ağustos – Eylül 1926)”, Yıl 10, C. 5, Sayı 20, (Kasım 1997), s. 457-464, [DOI:10.1501/Tite_0000000154].

_____________, “Trabzon’un İlk Kadın Milletvekili Seniha Hızal’ın TBMM’deki Faaliyetleri”, Sayı 67, (Güz 2020), s. 403-427, [DOI: 10.46955/ankuayd.850600].

SARISIR, Serdar, “Milli Mücadele’den Türk Siyasal Hayatına; Alâettin Tiritoğlu (1903-1969)”, Yıl 22, C. 11, Sayı 44, (Güz 2009), s. 649-671, [DOI: 10.1501/Tite_0000000308].

_____________, “Yunanlıların Batı Anadolu’da Nüfus Çoğunluğunu Sağlama Gayretleri ve Yunan Hükümeti’nin Bir Genelgesi”, Yıl 19, C. 10, Sayı 37-38, (Mayıs-Kasım 2006), s. 127-140, [DOI:10.1501/Tite_0000000065].

SAVAŞ, Mevhibe, “Mustafa Kemal, Amasya ve İki Din Adamı”, Yıl 10, C. 5, Sayı 19, (Mayıs 1997), s. 315-324, [DOI:10.1501/Tite_0000000043].

SELÇUK ÖZGÜR, Pınar, “Yunanistan İç Savaşı ve Dış Güçlerin Rolü”, Sayı 57, (Güz 2015), s. 101-129, [DOI: 10.1501/Tite_0000000434].

SERİN, Necdet, “Atatürk’ün İktisadi Politika Anlayışı”, Yıl 1, Sayı 2, (Kasım 1988), s. 215-222, [DOI: 10.1501/Tite_0000000183].

SEVİNÇ, Derya, “Türk-Yunan İlişkileri Çerçevesinde Kıbrıs Sorununda Yeni Bir Aşama (1954-1960)”, Sayı 60, (Bahar 2017), s. 171-206, [DOI: 10.1501/Tite_0000000465].

SEYHAN, Özlem, “İkinci Dünya Savaşı Yıllarında Sağ ve Sol Cenahta Milliyetçilik ve Hümanizm Anlayışı: Türk Yurdu Dergisi ile Yurt ve Dünya Dergisi Ekseninde Bir Karşılaştırma”, Sayı 74, (Mayıs 2024), s. 182-198, [DOI: 10.46955/ankuayd.1415460].

SEZER, Hamiyet, “Gotthard Jaeschke Mustafa Kemalin Anadolu’ya Gönderilmesi”, Yıl 5, C. 3, Sayı 9, (Mayıs 1992), s. 53-74, [DOI:10.1501/Tite_0000000160].

SHPUZA, Gazmend, “1928-1930 Yıllarında Arnavut-Türk İlişkileri”, Yıl 10, C. 5, Sayı 19, (Mayıs 1997), s. 303-314, [DOI:10.1501/Tite_0000000038].

_____________, “Atatürk ve Arnavutluk-Türkiye İlişkileri” Yıl 3, C. 2, Sayı 6, (Kasım 1990), s. 335-348, [DOI: 10.1501/Tite_0000000001].

_____________, “Atatürk ve Arnavutluk-Türkiye İlişkileri”, Yıl 6, C. 3, Sayı 11, (Mayıs 1993), s. 311-322, [DOI:10.1501/Tite_0000000167].

_____________, “Doktor Temo’nun Atatürk Hakkındaki İmajı”, Yıl 7, C. 4, Sayı 13, (Mayıs 1994), s. 77-86, [DOI:10.1501/Tite_0000000217].

SİLER, Abdurrahman, “DIŞ BORÇLANMA KARŞISINDA NAMIK KEMAL ve ATATÜRK”, Yıl 5, C. 3, Sayı 9, (Mayıs 1992), s. 74-84, [DOI:10.1501/Tite_0000000157].

SOFUOĞLU, Adnan, “İzmir İşgali Sonrasında Yunanlıların Batı Anadolu’da İşgali Genişletmeleri ve Bölgede Oluşan Milli Direniş”, Yıl 15, C. 8, Sayı 29-30, (Mayıs-Kasım 2002), s. 131-142, [DOI:10.1501/Tite_0000000269].

SONYEL, Selâhi R., “Mustafa Kemal (Atatürk’ün) ‘Söylev’i”, Yıl 1, Sayı: 1, (Mayıs 1988), s. 75-82, [DOI: 10.1501/Tite_0000000080].

SORAN, Volkan, “Cumhuriyetin İlk Yıllarına Ait Hapishaneler Raporu Üzerine Bir Değerlendirme”,   Sayı 59, (Güz 2016), s. 111-140, [DOI: 10.1501/Tite_0000000452].

SOYSAL, Murat, “Barış Gönüllüleri ve Türkiye’deki faaliyetleri”, Sayı 56, (Bahar 2015), s. 113-146, [DOI: 10.1501/Tite_0000000424].

_____________, “Atatürk ve Uluslararası Mark Twain Cemiyeti Madalyası: ‘Kemal Atatürk

Modern Romulus’”. Atatürk Yolu Dergisi, Sayı 72 (Mayıs 2023), s. 278-290. [DOI:10.46955/ankuayd.1261777].

SÖNMEZ, Cahide Sınmaz, “Cumhuriyetin Onuncu Yıldönümü Kutlamaları ve 26 Ekim 1933 Tarihli Genel Af Yasası”, Yıl 17, C. 9, Sayı 33-34, (Mayıs-Kasım 2004), s. 89-102, [DOI:10.1501/Tite_0000000091].

SÖNMEZ, Cahide SINMAZ ve Reyhan Erdenanar, “Atatürk Döneminde Frengi ile Mücadele”, Sayı 71, (Kasım 2022), s. 256-274, [DOI: 10.46955/ankuayd.1147281].

SÖNMEZ, Şinasi, “Cemal Abdün Nasır İktidarında Mısır-Türkiye İlişkilerinin Türk Basınına Yansımaları (1954-1962)”, Yıl 22, C. 11, Sayı 43, (Bahar 2009), s. 491-516 [DOI: 10.1501/Tite_0000000300].

_____________, “İkinci Dünya Savaşı Öncesi İngiliz-Fransız-Türk İttifakının Fransız Basınına Yansımaları (1939)”, Sayı 63, (Güz 2018), s. 275-300, [DOI: 10.1501/Tite_0000000514].

_____________, “İkinci Dünya Savaşı’ında Türk Hükümetlerinin Temel Gıda Maddelerinin Temini Konusunda Aldığı Tedbirler”, Yıl 24, C. 12, Sayı 47, (Bahar 2011), s. 599-629, [DOI: 10.1501/Tite_0000000338].

SÖYLEMEZ, Faruk, “Milli Mücadele Döneminde Kastamonu’da Kurulan Cemiyetler”, Yıl 7, C. 4, Sayı 14, (Kasım 1994), s. 243-266, [DOI:10.1501/Tite_0000000206].

_____________, “Milli Mücadelede Kastamonu Basını”, Yıl 6, C. 3, Sayı 12, (Kasım 1993), s. 411-416, [DOI:10.1501/Tite_0000000176].

SÜER, Aydın, “İkbal Alişah ve ‘Yeni Türkiye’nin Yaratıcısı Kemal’”, Yıl 8, C. 4, Sayı 16, (Kasım 1995), s. 455-466, [DOI:10.1501/Tite_0000000035].

SÜKAN, Bige, “İmparatorluk’tan Cumhuriyet’e Türkiye’de Yabancı Sermaye Anlayışı”, Yıl 27, Sayı 54, (Bahar 2014), s. 195-222, [DOI: 10.1501/Tite_0000000409].

SÜKAN, Bige, “Atatürk Döneminde Türkiye’de Laikliğin Gelişimine İlişkin Fransız Değerlendirmeleri”, Sayı 67, (Güz 2020), s. 429-467, [DOI: 10.46955/ankuayd.850615].

_____________, “I. Dünya Savaşı Sonrası Dönemde Sykes-Picot Anlaşması Kaynaklı Sorunlar”, Sayı 74, (Mayıs 2024), s. 199-214, [DOI: 10.46955/ankuayd.1449259].

SÜRMELİ, Serpil, “Cemiyet-i Akvam’a Müzaheret Cemiyeti-Türkiye’de Kuruluşu ve Prag Konferansı”, Yıl 13, C. 7, Sayı 25-26, (Mayıs-Kasım 2000), s. 181-200, [DOI:10.1501/Tite_0000000140].

_____________, “Ebuzziyazade Velid Bey’in Kaleminden Lozan Konferansı Dönüşü İsmet Paşa’yı Gülcemal Vapuru’nda Köstence’de Beklerken (10-16 Şubat 1923)”,   Yıl 26, Sayı 53, (2013), s. 267-284, [DOI: 10.1501/Tite_00000003969.

_____________, “Samsun ve Çevresinde Pontus Hareketi”, Yıl 10, C. 5, Sayı 19, (Mayıs 1997), s. 325-334, [DOI:10.1501/Tite_0000000044].

_____________, “Siyaset ve Savaş İngilizlerin Çanakkale Çıkmazı (3 Kasım 1914-18 Mart 1915)”, Sayı 57, (Güz 2015), s. 131-146, [DOI: 10.1501/Tite_0000000435].

_____________, “Şehzadebaşı Karakolu Baskını ve Olay Mahalline Giren İlk Gazete Tevhid-i Efkâr”, Yıl 23, C. 12, Sayı 45, (Bahar 2010), s. 103-116, [DOI: 10.1501/Tite_0000000319].

_____________, “Yüzbaşı Mustafa Nazım (Evren) Bey’in hatıralarında II. İnönü Savaşı ve 5. Kafkas Tümeni İle Dört Gün”, Yıl 24, C. 12, Sayı 47, (Bahar 2011), s. 631-646, [DOI: 10.1501/Tite_0000000339].

SZYLIOWICZ, Joseph S.; Çev.: BABAOĞLU, Resul, “Türkiye Kırsalında Siyasetin Dinamikleri”, Sayı 61, (Güz 2017), s. 493-51, [DOI: 10.1501/Tite_0000000487].

Ş

ŞAVKILI, Cengiz, “Maraş’ın Kurtuluş Bayramı Kutlamaları ve Basına Yansımaları (1920-1950)”,  Sayı 61, (Güz 2017), s. 309-340, [DOI: 10.1501/Tite_0000000481].

ŞİMŞEK, Abdülazim, “II. Meşrutiyet Döneminde Batılılaşma Etkisinde Yapılan Feminizm Tartışmaları”, Sayı 61, (Güz 2017), s. 341-364, [DOI: 10.1501/Tite_0000000482].

ŞİMŞEK, Mehtap, “Türk Basınında Vietnam Savaşı: Ulus Gazetesi Örneği”, Yıl 21, C. 11, Sayı 42, (Kasım 2008), s. 311-330, [DOI: 10.1501/Tite_0000000292].

ŞİRİN, Funda Selçuk, “Türk Aydınının Anadolu’ya Yönelişinde Balkan Savaşları’nın Rolü”, Yıl 26, C. 13, Sayı 52, (Güz 2013), s. 943-970, [DOI: 10.1501/Tite_0000000385].

ŞUR, Şükrü, “Demokrat Parti ve Atatürk’ün üç ilkesi: Cumhuriyetçilik, Laiklik ve Devletçilik (1950-1960), Sayı 56, (Bahar 2015), s. 147-176, [DOI: 10.1501/Tite_0000000425].

T

TAĞMAT, Çağla D., “Uluslararası Carnigie Raporuna Göre İki Balkan Savaşı Arası Dönemde Edirne’de Bulgar İşgali (26 Mart-22 Temmuz 1913)”, Sayı 60, (Bahar 2017), s. 207-232, [DOI: 10.1501/Tite_0000000466].

_____________, Kitap tanıtımı: Ali Fuat Paşa’nın Moskova Büyükelçiliği Dönemi Yazışmaları (16 Ocak 1921-14 Ekim 1921), (Hazırlayanlar: Çiğdem ASLAN-Mustafa TOKER), Cilt I- (17 Ekim- 19 Temmuz 1922) Cilt II, T.C An, Sayı 56, (Bahar 2015), s. 255-259, [DOI: 10.1501/Tite_0000000429].

_____________, “Yunanistan’da Büyük Açlık ve Ege’de Yardım Köprüsü: Kurtuluş ve Dumlupınar Vapurları (1941-1942)”,  Yıl 23, C. 12, Sayı 46, (Güz 2010), s. 457-483, [DOI: 10.1501/Tite_0000000332].

_____________, “İki Vatanlı Bir Rum Futbol Kulübü: Apollon Smyrnis (1891-2017)”,  Sayı 64, (Bahar 2019), s. 339-356, [DOI: ].

TANIR, Engin Deniz, “Lozan Barış Antlaşması Sonrasında Türk Basınında Fransız Okulları Sorunu (1923-1924)”, Sayı 56, (Bahar 2015), s. 177-208, [DOI: 10.1501/Tite_0000000426].

TAŞDEMİR, Serap, “İkinci Dünya Savaşı Yıllarında Ayvalık’ta Ekmek Meselesi”, Sayı 59, (Güz 2016), s. 141-163, [DOI: 10.1501/Tite_0000000453].

_____________, “Türk Basınında Büyük Nutuk’un Yansımaları”, Yıl 22, C. 11, Sayı 44, (Güz 2009), s. 673-712, [DOI: 10.1501/Tite_0000000309].

_____________, “Millî Mücadele’de Kuvvacı Bir Müftü: Haymana Müftüsü Ahmet Vehbi Efendi”, Sayı 64, (Bahar 2019), s. 357-378, [DOI: ].

_____________, “Neva Yahud Seda-yı Ermeniyan Gazetesi Konusunda Notlar”, Sayı 71, (Kasım 2022), s. 299-319, [DOI: 10.46955/ankuayd.1125036].

TAŞKIRAN, Cemalettin, “Atatürk Döneminde Demokrasi Denemeleri (1925-1930)”, Yıl 7, C. 4, Sayı 14, (Kasım 1994), s. 255-140, [DOI:10.1501/Tite_0000000200].

TAŞTEKİN, Serap, “Solidarist Korporatist Düşünce Bağlamında İktisadiyat Mecmuası’nda Madencilik Yaklaşımları”, Sayı 72, (Mayıs 2023), s. 291-307, [DOI: 10.46955/ankuayd.1236099].

TAYHANİ, İhsan, “Türkiye Cumhuriyeti’nin Temeli: Laiklik”, Yıl 22, C. 11, Sayı 43, (Bahar 2009), s. 517-529, [DOI: 10.1501/Tite_0000000301].

_____________, “Mustafa Kemal Atatürk’ün Ekonomide Tam Bağımsızlık Anlayışı ve Üretim Heyecanı”, Sayı 67, (Güz 2020), s. 469-506, [DOI: 10.46955/ankuayd.850829].

_____________, “Atatürk ve Ahmet Ağaoğlu Adlı Eserin Düşündürdükleri”, Sayı 71, (Kasım 2022), s. 401-406, [DOI: 10.46955/ankuayd.1161569].

TAVUKÇU, İbrahim, “İnönü Muharebelerinde Şehit Düşen Subaylar”, Sayı 66, (Bahar 2020), s. 305-330, [DOI: ].

TEKEREK, Meltem, “Cumhurbaşkanı İsmet İnönü ve Müstakil Grup”, Sayı 57, (Güz 2015), s. 147-172, [DOI: 10.1501/Tite_0000000436].

TEKİN, Gürkan, “Kurum Tarihi Yazımıyla İlgili Sorunlar”, Yıl 21, C. 11, Sayı 42, (Kasım 2008), s. 331-340, [DOI: 10.1501/Tite_0000000293].

TEKİN, Tuğba, “Cumhuriyet’in 100. Yılında Türk Üniversitelerinden Beklentiler”, Yıl 20, C. 10, Sayı 39, (Mayıs 2007), s. 465-480, [DOI:10.1501/Tite_0000000104].

TEMİZGÜNEY, Firdes; GÜVEN, İsmail, “Lozan Sonrası Ermeni Emval-i Metrukesine Yönelik Düzenleme ve Uygulamalar (1923-1928)”, Sayı 62, (Bahar 2018), s. 301-334, [DOI: 10.1501/Tite_0000000500].

TEMÜR, Haydar, “Kendi Yayınları Çerçevesinde Osmanlı Sosyalist Fırkası Çevresinin Fikirleri”, Sayı 60, (Bahar 2017), s. 233-276, [DOI: 10.1501/Tite_0000000467].

TEODOSEVIÇ, Mariyana (Çev. ZAFER, Zeynep), “1921-1984 Yılları Arasında Yugoslavya’da Mustafa Kemal Atatürk Hakkında Çıkan Çalışmaların Bibliyografik Eki”, Yıl 9, C. 5, Sayı 18, (Kasım 1996), s. 205-242, [DOI:10.1501/Tite_0000000209].

TEPE, Cemal, “Türk Polis Tarihinin Eski Harfli Kitap Ön Sözleri Üzerine Bir Değerlendirme (1888-1925)”, Sayı 70, (Mayıs 2022), s. 395-419, [DOI:10.46955/ankuayd.1035604].

TOKER, Mustafa, “İngiliz Muhipler Cemiyeti Üyelerinin Firar Ederken Ailelerine Yazdığı Mektuplar”, Sayı 61, (Güz 2017), s. 511-526, [DOI: 10.1501/Tite_0000000488].

_____________, “Milli Mücadelede Rum-Ermeni işbirliği”, Yıl 15, C. 8, Sayı 29-30, (Mayıs-Kasım 2002), s. 213-217, [DOI:10.1501/Tite_0000000273].

_____________, “Mustafa Kemal Paşa Tarafından Ali Fuad Paşaya Gönderilen Bazı Telgraf, Tebliğ ve Yazışmalar-(I)”, Yıl 17, C. 9, Sayı 33-34, (Mayıs-Kasım 2004), s. 217-240, [DOI:10.1501/Tite_0000000096].

_____________, “Mustafa Kemal Paşa Tarafından Ali Fuad Paşaya Gönderilen Bazı Telgraf, Tebliğ ve Yazışmalar-(II)”, Yıl 18, C. 9, Sayı 35-36, (Mayıs-Kasım 2005), s. 431-434, [DOI:10.1501/Tite_0000000051].

_____________, “Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü Bağışlarınızı Bekliyor”, Yıl 13, C. 7, Sayı 25-26, (Mayıs-Kasım 2000), s. 247-250, [DOI:10.1501/Tite_0000000147].

TOKSOY, Nurcan, “Avrupa Gazetelerinde Atatürk’ün Ölümüyle İlgili Olarak Çıkan Haber ve Yorumların Türk Basınına Yansıması”, Yıl 19, C. 10, Sayı 37-38, (Mayıs-Kasım 2006), s. 141-186, [DOI:10.1501/Tite_0000000057].

TOMALI, Ali, “İkinci Dünya Savaşı’nda Türk-Amerikan İlişkilerinin İktisadi Boyutu (1939-1945)”, Sayı 70, (Mayıs 2022), s. 420-447, [DOI: 10.46955/ankuayd.983331].

TONGUL, Neriman, “Türk Harf İnkılâbı”, Yıl 17, C. 9, Sayı 33-34, (Mayıs-Kasım 2004), s. 103-130, [DOI:10.1501/Tite_0000000098].

TORUN ÇELİK, Esma, “Çok Partili Hayatın İlk Yıllarında Kocaeli’nde Siyasal Hayat (1945-1960)”, Sayı 63, (Güz 2018), s. 301-342, [DOI: 10.1501/Tite_0000000515].

_____________, “Atatürk Dönemi Laiklik Uygulamaları ve Amerika”, Sayı 65, (Güz 2019), s. 57-82, [DOI: ].

_____________, “II. Dünya Savaşı Yıllarında Laiklik Uygulamaları: Değişimin İlk İşaretleri”, Yıl 15, C. 8, Sayı 29-30, (Mayıs-Kasım 2002), s. 143-158, [DOI:10.1501/Tite_0000000267].

TORUN, İhsan, “Kurtuluş Paradoksu”, Sayı 70, (Mayıs 2022), s. 486-494, [DOI:10.46955/ankuayd.1069426].

TOSUN, Hüseyin, “Montrö Boğazlar Sözleşmesi (Boğazlar Sorununda Son Aşama)”, Yıl 7, C. 4, Sayı 13, (Mayıs 1994), s. 87-112, [DOI:10.1501/Tite_0000000221].

TUĞLUOĞLU, Fatih, “Ali Naci Karacan’ın Gözüyle Lozan Konferansı ve İsmet Paşa”, Yıl 26, Sayı 53, (2013), s. 285-328, [DOI: 10.1501/Tite_0000000397].

_____________, “CHP’nin 14. Kurultayı ve İlk Hedefler Beyannamesi”, Sayı 60, (Bahar 2017), s. 277-310, [DOI: 10.1501/Tite_0000000468].

_____________, “Tek Parti Döneminde Hükümet Memur Dayanışması”, Yıl 14, C. 7, Sayı 27-28, (Mayıs-Kasım 2001), s. 247-250, [DOI:10.1501/Tite_0000000282].

TUNA, Pınar, “İstanbul Basınında Ali Rıza Paşa Hükümeti’nin Kuva-yı Milliye Siyaseti”, Sayı 68, (Bahar 2021), s. 617-662, [DOI: 10.46955/ankuayd.943787].

TUNA, Serkan, “Tepebaşı Bahçesi’nin İstanbul Şehremaneti’ne Devri Meselesi”, Sayı 69 , (Kasım 2021), s. 456-470, [DOI: 10.46955/ankuayd.1028719].

TURAN, Mustafa, “İstiklâl Harbinde “Müttefikler Arası Tahkik Heyeti” Çalışmaları, Raporu ve Tahkikat Neticesi”, Yıl 4, C. 2, Sayı 8, (Kasım 1991), s. 695-722, [DOI:10.1501/Tite_0000000025].

_____________, “İzmir’in İşgalinden Önce Anadolu’da Rum Taşkınlıkları ve Tedbirler”, Yıl 3, C. 2, Sayı 6, (Kasım 1990), s. 349-360, [DOI: 10.1501/Tite_0000000003].

TURAN, Orhan, “İngiliz Büyükelçisi Gerard Lowther’in Gözünden Osmanlı Devleti’nin Dış İlişkileri (1908-1909)”, Sayı 63, (Güz 2018), s. 343-364, [DOI: 10.1501/Tite_0000000516].

TURAN, Şerafettin, “Türkiye Cumhuriyeti: ‘Yeni Devlet’ Temeli ve Nitelikleri”, Yıl 2, Sayı 3, (Mayıs 1989), s. 447-462, [DOI: 10.1501/Tite_0000000199].

TÜRKMAN, Sayim, “Kuva-yı Milliyenin İaşe İkmali ve Heyeti Temsiliyenin Kaynakları”, Yıl 11, C. 6, Sayı 22, (Kasım 1998), s. 201-210, [DOI:10.1501/Tite_0000000121].

_____________, “Birinci Dünya Savaşı’nda Sarıkamış Muharebeleri (22 Aralık 1914 – 10 Ocak 1915)”, Sayı 67, (Güz 2020), s. 533-574, [DOI: 10.46955/ankuayd.850867].

TÜRKMEN, İsmet, “Doğu Anadolu’ya Bayındırlık Hizmetleri Kapsamında Yapılan Kamu Harcamaları ve Yatırımlar (1920-1938)”, Yıl 23, C. 12, Sayı 45, (Bahar 2010), s. 117-156, [DOI: 10.1501/Tite_0000000320].

TÜRKMEN, Zekeriya, “Kurtuluş Savaşı Yıllarında Cephe Gerisine Gönderilen Gayr-ı Müslim Vatandaşların Aileleriyle Haberleşmeleri”, Yıl 11, C. 6, Sayı 22, (Kasım 1998), s. 211-230, [DOI:10.1501/Tite_0000000120].

TÜRKİSLAMOĞLU, Elif, “1960’lı Yıllar Türk Düşünce Hayatında Kurtuluş Savaşı’nın Anti-Emperyalist Niteliğine İlişkin Tartışmalar”, Sayı 67, (Güz 2020), s. 507-532, [DOI: 10.46955/ankuayd.850852].

_____________, “Rıza Pehlevi Döneminde İran’da Modernleşme Hareketi ve Bu Harekette Türk Devriminin İzleri”, Sayı 71, (Kasım 2022), s. 320-336, [DOI:10.46955/ankuayd.1124678].

U

UÇAR, Fuat; AKANDERE, Osman, “Turgut Özal’ın Kürt Sorununa Yaklaşımı”, Sayı 61, (Güz 2017), s. 365-392, [DOI: 10.1501/Tite_0000000483].

ULUTAŞ, Atılgan, “Cumhuriyet’in 100. Yıldönümü İçin Belirlenecek Hedef: Üniversiteler”, Yıl 20, C. 10, Sayı 39, (Mayıs 2007), s. 481-496, [DOI:10.1501/Tite_0000000103].

UNAT, Kadri, “1943 Adapazarı-Hendek Depremi ve Yankıları”, Sayı 63, (Güz 2018), s. 365-386, [10.1501/Tite_0000000517].

UNAT, Kadri, “Cumhuriyet Halk Partisi’nde Nevi Şahsına Münhasır Bir Muhalif Grup: Otuzbeşler”, Yıl 24, C. 12, Sayı 48, (Güz 2011), s. 839-867, [DOI: 10.1501/Tite_0000000348].

_____________, “Kitap Tanıtımı: Vasilis Dimitriadis, Bir Evin Hikâyesi: Selanik’teki Mustafa Kemal Atatürk’ün Evi ve Ailesi Hakkında Türkçe ve Yunanca Belgeler, (Çeviren: Gülsün Aksoy-Aivali)”, Sayı 60, (Bahar 2017), s. 373-381, [DOI: 10.1501/Tite_0000000471].

_____________, “Tek Parti Döneminin son genel seçimi: 1943 seçimleri ve Cumhuriyet Halk Partisi’nin seçim propagandaları”, Sayı 56, (Bahar 2015), s. 209-248, [DOI: 10.1501/Tite_0000000427].

_____________, “A Short Evaluation on the Establishment, Functioning, and Trial Procedures of the Eastern Independence Court”. Atatürk Yolu Dergisi, Sayı 74 (Mayıs 2024), s. 215-225. [DOI:10.46955/ankuayd.1475785].

_____________, “Atatürk Tarafından Cumhuriyet Halk Partisi’ne Miras Bırakılan Çankaya Arazisinin Hazineye Satılması Olayı”, Sayı 73, (Ekim 2023), s. 358-385, [DOI:10.46955/ankuayd.1290119].

URAL, Selçuk “İngiltere’nin Mondros Mütarekesi’nin 20. Maddesi’ne Aykırı Uygulamaları”, Yıl 22, C. 11, Sayı 44, (Güz 2009), s. 713-742, [DOI: 10.1501/Tite_0000000310].

_____________, “Ali Galip Olayı’nın Milli Mücadele Taraftarı Gazetelerdeki (İrade-i Milliye ve Albayrak) Yankıları”, Yıl 15, C. 8, Sayı 29-30, (Mayıs-Kasım 2002), s. 159-174, [DOI:10.1501/Tite_0000000262].

_____________, “Kurtuluştan Mondros Mütarekesi’ne Elviye-i Selâse’de Yaşanan Sorunlar”, Yıl 24, C. 12, Sayı 47, (Bahar 2011), s. 647-676, [DOI: 10.1501/Tite_0000000340].

_____________, “Mütareke Döneminde İngilizlerin Elindeki Türk Esirlerinin İadesi ve Ortaya Çıkan Sorunlar”, Yıl 19, C. 10, Sayı 37-38, (Mayıs-Kasım 2006), s. 187-210, [DOI:10.1501/Tite_0000000062].

_____________, “Mütareke Döneminde İngiltere’nin Güneydoğu Anadolu Politikası”, Yıl 20, C. 10, Sayı 39, (Mayıs 2007), s. 425-464, [DOI:10.1501/Tite_0000000108].

_____________, “Mütareke Dönemi’nde Pontus Devleti Kurmaya Yönelik Çalışmalar ve Alınan Karşı Önlemler”, Yıl 14, C. 7, Sayı 27-28, (Mayıs-Kasım 2001), s. 353-374, [DOI:10.1501/Tite_0000000280].

USTA, Veysel; AKAL, Emel, “Hükümet-İ Milliyenin Teşekkülünden Lozan Konferansı’na Kadar Rusya, İngiltere, Fransa, İtalya, Yunanistan ve İran’la İlişkilere Dair Bir Dışişleri Raporu”, Yıl 27, Sayı 54, (Bahar 2014), s. 223-272, [DOI: 10.1501/Tite_0000000410].

UYGUR, Fatma, “Balkan Savaşlarında Düvel-i Muazzam’ın Güçlü Aktörleri: Sazonov, Poincare ve Grey’in Savaş Öncesi ve Sonrası ‘Statüko’cu Politikaları”, Sayı 74, (Mayıs 2024), s. 226-243, [DOI: 10.46955/ankuayd.1413301].

UZUN, Hakan, “Esat Efendi (İleri)”, Yıl 24, C. 12, Sayı 48, (Güz 2011), s. 869-892, [DOI: 10.1501/Tite_0000000349].

_____________, “Kitap Tanıtımı: İhsan Güneş, Meşrutiyet’ten Cumhuriyet’e Türkiye’de Hükümetler, Programları ve Meclisteki Yankıları (1908-1923), Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul, 2012.”, Yıl 26, C. 13, Sayı 51, (Bahar 2013), s. 767-770, [DOI: 10.1501/Tite_0000000377].

_____________, “Liderine Ağlayan Bir Ulus: Atatürk’ün Ankara’daki Cenaze Töreni”, Yıl 22, C. 11, Sayı 43, (Bahar 2009), s. 531-553, [DOI: 10.1501/Tite_0000000302].

_____________, “Montreux Boğazlar Sözleşmesi’nin Yankıları”, Sayı 61, (Güz 2017), s. 393-435, [DOI: 10.1501/Tite_0000000484].

_____________, “Nutuk’a Göre Mustafa Kemal Paşa’nın Kişilik Özellikleri ve Liderlik Vasıfları”, Yıl 16, C. 8, Sayı 31-32, (Mayıs-Kasım 2003), s. 385-401, [DOI:].

_____________, “Türk Heyeti’nin Lozan’a Gidişi ve Lozan Konferans’ı Öncesinde Avrupa’daki Faaliyetleri (5 Kasım 1922–20 Kasım 1922)”, Yıl 26, Sayı 53, (2013), s. 329-350, [DOI: 10.1501/Tite_0000000398].

_____________, “Yazdığı Eserlerde Atatürk’ü Tanımak ve Anlamak: M. Kemal Atatürk’ün Karlsbad Hatıraları”, Sayı 59, (Güz 2016), s. 165-180, [DOI: 10.1501/Tite_0000000454].

_____________, “Birinci Dünya Savaşı Sırasında Osmanlı Hükümetleri ve Programlarının Analizi”, Sayı 65, (Güz 2019), s. 415-447, [DOI: ].

_____________, “Demokrat Parti’nin Atatürk ve Türk İnkılabı ile İmtihanı: ‘Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun’”, Sayı 74, (Mayıs 2024), s. 244-270, [DOI:10.46955/ankuayd.1475788].

Ü

ÜLKER, Necmi, “Çanakkale Zaferinin İzmir Basınındaki Akisleri”, Yıl 7, C. 4, Sayı 14, (Kasım 1994), s. 267-276, [DOI:10.1501/Tite_0000000203].

V

VOLKAN, Vamık, “Atatürk Soyadı, Modern Türk Kimliği ve Bu Kimliği Koruma Sorumluluğu”, Yıl 19, C. 10, Sayı 37-38, (Mayıs-Kasım 2006), s. 211-230, [DOI:10.1501/Tite_0000000056].

VURMAY GÜZEL, Miray, “Eisenhower Doktrini’nin Demokrat Parti Dönemi Türk Dış Politikasına Etkileri”, Sayı 69, (Kasım 2021), s. 471-494, [DOI:10.46955/ankuayd.1028722].

Y

YAKTI, Özlem, “Amerikan İç Savaşı ve Adana: Pamuk Tarımının Adana’nın Modernleşme Sürecine Etkisi”, Yıl 27, Sayı 54, (Bahar 2014), s. 273-296, [DOI: 10.1501/Tite_0000000411].

YAKTI, Özlem; ÜNLÜ SOYLU, Perihan, “İktisadî Kalkınma Yolunda Öncü Bir Danışma Organı: Âlî İktisat Meclisi”, Yıl 24, C. 12, Sayı 47, (Bahar 2011), s. 677-700, [DOI: 10.1501/Tite_0000000341].

YALÇIN, Emruhan, “Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi’nin Ekümenikliği Tartışmaları ve Gerçekler”, Yıl 25, C. 13, Sayı 50, (Güz 2012), s. 479-514, [DOI: 10.1501/Tite_0000000366].

_____________, “Heybeliada Ruhban Okulu’nun Yeniden Açılması”, Yıl 21, C. 11, Sayı 41, (Mayıs 2008), s. 125-158, [DOI:10.1501/Tite_0000000256].

_____________, “II. Meşrutiyet Döneminde Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi’nin Siyasî Faaliyetleri”, Yıl 23, C. 12, Sayı 45, (Bahar 2010), s. 157-176, [DOI: 10.1501/Tite_0000000321].

_____________, “Kıbrıs’ta Türk Mukavemet Teşkilatı ve Rauf Denktaş”, Sayı: 58 Sayfa: 279-301, [DOI: 10.1501/Tite_0000000446].

_____________, “Meclis’in Kayseri’ye Nakli Tartışmaları ve Mustafa Durak (Sakarya) Bey”, Yıl 24, C. 12, Sayı 48, (Güz 2011), s. 893-909, [DOI: 10.1501/Tite_0000000350].

_____________, “Türk-Bulgar Ortak Kültürü”, Yıl 22, C. 11, Sayı 43, (Bahar 2009), s. 555-576, [DOI: 10.1501/Tite_0000000303].

YALÇIN, Osman, “Havacılık, Hava Gücünün Doğuşu ve Birinci Dünya Savaşına Etkisi”, Sayı 59, (Güz 2016), s. 181-236, [DOI: 10.1501/Tite_0000000455].

_____________, “İkinci Dünya Savaşında İsmet İnönü ve Churchill arasında yapılan Adana Görüşmesi”, Yıl 24, C. 12, Sayı 47, (Bahar 2011), s. 701-731 [DOI: 10.1501/Tite_0000000342].

_____________, “Mühürdar-zade Nuri Bey’in (Demirağ) Hayatı ve Çalışmaları (1886-1957)”, Yıl 22, C. 11, Sayı 44, (Güz 2009), s. 743-769, [DOI: 10.1501/Tite_0000000311].

YAMAN, Ahmet Emin, “Anadolu’daki Kongre Kararlarında Silahlı Direniş Güçlerinin Mali Finansmanı İle İlgili Hükümler”, Yıl 1, Sayı: 1, (Mayıs 1988), s. 83-96, [DOI: 10.1501/Tite_0000000076].

_____________, “Başkumandanlık Kanunu”, Yıl 5, C. 3, Sayı 9, (Mayıs 1992), s. 85-110, [DOI:10.1501/Tite_0000000156].

_____________, “Kore Savaşı’nın Türk Kamuoyuna Yansıması”, Yıl 19, C. 10, Sayı 37-38, (Mayıs-Kasım 2006), s. 231-246, [DOI:10.1501/Tite_0000000061].

_____________, “Kurtuluş Savaşı Ekonomisi ve Maliyesi”, Yıl 6, C. 3, Sayı 12, (Kasım 1993), s. 417-430, [DOI:10.1501/Tite_0000000175].

_____________, “Milli Ordu”, Yıl 1, Sayı 2, (Kasım 1988), s. 115-140, [DOI: 10.1501/Tite_0000000189].

_____________, “Millî Ordudan Düzenli Orduya”, Yıl 3, C. 2, Sayı 6, (Kasım 1990), s. 377-401, [DOI: 10.1501/Tite_0000000008].

_____________, “Mudanya Bırakışması ve Yankıları”, Yıl 9, C. 5, Sayı 18, (Kasım 1996), s. 189-204, [DOI:10.1501/Tite_0000000212].

YANARDAĞ, Ayşe, “Birinci Dünya Savaşı’nın Başlangıcında Türk-Amerikan İlişkilerinin Basına Yansıması”, Sayı 59, (Güz 2016), s. 237-261, [DOI: 10.1501/Tite_0000000456].

_____________, “Erken Cumhuriyet Dönemi Milli Eğitim Tartışmalarında Ali Haydar Bey’in “Milli Terbiye” Başlıklı Raporu”, Sayı 63, (Güz 2018), s. 387-418, [DOI: 10.1501/Tite_0000000518].

_____________, “Tevhid-i Tedrisat Kanunu Uygulamasında Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Rolü”, Yıl 25, C. 13, Sayı 49, (Bahar 2012), s. 241-264, [DOI: 10.1501/Tite_0000000358].

YAŞAR, Hakan, “Yurtdışında Bir Kültür Kurumu: Londra Halkevi”, Yıl 23, C. 12, Sayı 45, (Bahar 2010), s. 177-215, [DOI: 10.1501/Tite_000000032].

_____________, “Muhalif Basının Penceresinden Öncesi ve Sonrasıyla Büyük Taarruz”, Sayı 73, (Ekim 2023), s. 386-404, [DOI: 10.46955/ankuayd.1360643].

YAVUZ, Bige Sükan, “Fransız Arşiv Belgelerinin Işığında Chester Demiryolu Projesi”, Yıl 12, C. 6, Sayı 24, (Kasım 1999-2003), s. 527-5632, [DOI:10.1501/Tite_0000000135].

_____________, “1924 Türkiyesi’nde Devletin Siyasal Yapısını Laikleştirme Çalışmaları ve Karşı Tepkiler İle İlgili Bir İngiliz Belgesi”, Yıl 6, C. 3, Sayı 11, (Mayıs 1993), s. 323-339, [DOI:10.1501/Tite_0000000166].

_____________, “Atatürk Devrimi İle Sosyal Yaşamın Çağdaşlaştırılmasına İlişkin Fransız Değerlendirmeleri”, Yıl 8, C. 4, Sayı 15, (Mayıs 1995), s. 305-342, [DOI:10.1501/Tite_0000000247].

YAVUZ, Celalettin, “Cemal Paşa’nın Almanya Gezisi: Bir Davetin Perde Arkası”, Yıl 10, C. 5, Sayı 19, (Mayıs 1997), s. 335-346, [DOI:10.1501/Tite_0000000040].

YAVUZ, Nurcan, “Doğu Anadolu’daki Ermeni Mezaliminin Brest-Litovsk Barış Görüşmelerinde Protestosu”, Yıl 8, C. 4, Sayı 15, (Mayıs 1995), s. 381-406, [DOI:10.1501/Tite_0000000249].

_____________, “Rusya’nın Barış Dekretinin Kafkas Cephesindeki Olaylara Etkisi”, Yıl 9, C. 5, Sayı 17, (Ocak 1995), s. 81-87, [DOI:10.1501/Tite_0000000087].

YAVUZ, Ünsal, “Mustafa Kemal’in 30 Ağustos 1924 Tarihli Dumlupınar Söylevi ve Bir Fransız Belgesi”, Yıl 5, C. 3, Sayı 9, (Mayıs 1992), s. 111-119, [DOI:10.1501/Tite_0000000162].

YAZICI, Nesimi, “Hasan Basri (Çantay) ve Ses Gazetesi”, Yıl 6, C. 3, Sayı 12, (Kasım 1993), s. 431-445, [DOI:10.1501/Tite_0000000173].

_____________, “Karesi Gazetesinde Gönen”, Yıl 17, C. 9, Sayı 33-34, (Mayıs-Kasım 2004), s. 131-166, [DOI:10.1501/Tite_0000000094].

_____________, “Millî Mücadelede Bir Mücahit Veya Pıtır Hüseyin Efe’nin Anıları”, Yıl 15, C. 8, Sayı 29-30, (Mayıs-Kasım 2002), s. 175-206, [DOI:10.1501/Tite_0000000272].

YAZICI, Nuri, “Yeni Türkiye Devletinin Temel Değerlerinden Egemenlik-Millet Unsuru ve Atatürk”, Yıl 14, C. 7, Sayı 27-28, (Mayıs-Kasım 2001), s. 375-398, [DOI:10.1501/Tite_0000000285].

YEL, Selma, “Azerbaycan Cumhuriyeti Devleti’nin Kuruluşunda Türkiye’nin Yardımları İlhak Amacına mı Yönelikti?”, Yıl 12, C. 6, Sayı 24, (Kasım 1999-2003), s. 563-578, [DOI:10.1501/Tite_0000000134].

_____________, “Mondros Mütarekesi ve İngiliz Politikası”, Yıl 4, C. 2, Sayı 8, (Kasım 1991), s. 723-731, [DOI:10.1501/Tite_0000000027].

YELLİCE, Gürhan, “Sorunlu Ada Girit: Atina-Hanya İlişkileri ve Giritli Milletvekillerinin Yunan Parlamentosuna Dâhil Olma Girişimleri”, 1910-1912, Sayı 62, (Bahar 2018), s. 335-366, [DOI: 10.1501/Tite_0000000501].

YENİŞEHİRLİOĞLU, Şahin, “Cumhuriyetimizin Kültürel Temeli”, Yıl 8, C. 4, Sayı 16, (Kasım 1995), s. 549-554, [DOI:10.1501/Tite_0000000033].

YENİLMEZ KOYUNCU, Ayça, “Dernekten Siyasal Partiye: Toprak, Emlak ve Serbest Teşebbüs Partisi (T.E.S.T.)”, Sayı 66, (Bahar 2020), s. 331-362, [DOI: ].

YEŞİLBURSA, Behçet Kemal, “State Visit Of President Cevdet Sunay To Britain (1-8 November 1967)”, Sayı: 58 Sayfa: 303-316, [DOI: 10.1501/Tite_0000000447].

_____________, “Behind Closed Doors: The Paris Meetings of the Allies on the

Turco-Greek War (20-23 September 1922)”, Sayı 71, (Kasım 2022), s.337-373, [DOI: 10.46955/ankuayd.1163352].

YILDIRIM, Cihat, “I. İnönü Muharebesi’nin Yerel Basındaki Yansımaları; “Yeni Adana” Gazetesi Örneği”, Yıl 26, C. 13, Sayı 51, (Bahar 2013), s. 745-766, [DOI: 10.1501/Tite_0000000376].

YILDIRIM, Hatice, “Millî Mücadele Dönemi Türk Basınında Yunanistan’ın Mali İflası”, Sayı 60, (Bahar 2017), s. 311-339, [DOI: 10.1501/Tite_0000000469].

YILDIRIM, Tuncay, “Atatürk Dönemi Kılık Kıyafet Düzenlemeleri ve Toplum Üzerindeki Etkileri”, Sayı 73, (Ekim 2023), s. 405-419, [DOI:10.46955/ankuayd.1326858].

YILDIRIM, Yüksel, [Kitap tanıtımı]., “Zafer Toprak: Türkiye’de Yeni Hayat İnkılap ve Travma 1908-1928, Doğan Kitap, İstanbul, 2017”,  Sayı 62, (Bahar 2018), s. 427-434, [DOI: 10.1501/Tite_0000000505].

_____________, “Geleneksel Eğitim Sürecinde Urfa’da Çağdaş Bir Öğretmen: İhsan Özdemir (1926-1956)”, Sayı 61, (Güz 2017), s. 437-466, [DOI: 10.1501/Tite_0000000485].

YILDIRIM KIRIŞ, Özlem, “İsmet İnönü Dönemi Lozan Günü Kutlamaları ve Lozan’a Yeniden

Bakış (1939-1945)”, Sayı 71, (Kasım 2022), s. 374-395, [DOI:10.46955/ankuayd.1139541].

YILMAZ, Duygu, “Demokrat Parti Döneminde Aydın’da Tarım (1950-1955)”, Sayı 62, (Bahar 2018), s. 367-398, [DOI: 10.1501/Tite_0000000502].

YILMAZ, Hadiye, “1923 Yılı Mizah Basınında Kadınların Seçme-Seçilme Hakkı ve Kadınlar Halk Fırkası”, Sayı 59, (Güz 2016), s. 263-296, [DOI: 10.1501/Tite_0000000457].

YILMAZ, Mustafa, “Atatürk Dönemi Emniyet Genel Müdürlüğü Raporlarında Nazi Propagandası”, Yıl 20, C. 10, Sayı 40, (Kasım 2007), s. 693-706, [DOI:10.1501/Tite_0000000067].

YILMAZ, Mustafa; DOĞANER, Yasemin, “1961-1973 Yılları Arasında Bakanlar Kurulu Kararı ile Yasaklanan Yayınlar”, Yıl 19, C. 10, Sayı 37-38, (Mayıs-Kasım 2006), s. 247-300, [DOI:10.1501/Tite_0000000055].

YILMAZ, Veli, “I nci Dünya Harbi ve 2 Ağustos 1914 Tarihli Türk-Alman İttifak Antlaşması”, Yıl 5, C. 3, Sayı 9, (Mayıs 1992), s. 121-131, [DOI:10.1501/Tite_0000000161].

YILMAZ; Miraçhan, “Bir Modernleşme Projesi Olarak Halkevleri: Ünye Halkevi ve Faaliyetleri (1932-1950)”, Sayı 62, (Bahar 2018), s. 399-416, [DOI: 10.1501/Tite_0000000503].

YOLALICI, M. Emin, “Çağımızda Milli Hâkimiyet Anlayışları”, Yıl 7, C. 4, Sayı 13, (Mayıs 1994), s. 113-119, [DOI:10.1501/Tite_0000000216].

YORULMAZ, Şerife, “Çukurova’da Kuva-yı Milliye Yapılanmasının Temel Özellikleri”, Yıl 18, C. 9, Sayı 35-36, (Mayıs-Kasım 2005), s. 345-374, [DOI:10.1501/Tite_0000000049].

_____________, “Fransız Manda Yönetimi Döneminde İskenderun Sancağı (Hatay)’nın Sosyo-Ekonomik ve Siyasal Durumuna İlişkin Bazı Kayıtlar (1918-1939)”, Yıl 11, C. 6, Sayı 22, (Kasım 1998), s. 231-259, [DOI:10.1501/Tite_0000000119].

YURTOĞLU, Nadir, “Cumhuriyet Döneminin Öncü Bir Sanayi Kuruluşu: İzmit Selüloz ve Kâğıt Fabrikaları Müessesesi (1936-1960)”, Sayı 60, (Bahar 2017), s. 341-372, [DOI: 10.1501/Tite_0000000470].

_____________, “Üretim ve Ticaret Bağlamında Menderes Döneminde Türkiye’de Pamuk Tarımı (1950-1960)”, Sayı 68, (Bahar 2021), s. 663-702, [DOI: 10.46955/ankuayd.943794].

YÜCEER, Saime, “Vrangel Ordusu’nun İstanbul’daki Faaliyetleri”, Yıl 11, C. 6, Sayı 21, (Mayıs 1998), s. 107-117, [DOI:10.1501/Tite_0000000117].

_____________, “Ağrı’nın Jeopolitik Konumunun Türk İran İlişkilerine Yansıması”, Sayı 72, (Mayıs 2023), s. 308-323, [DOI: 10.46955/ankuayd.1219797].

YÜCEL, İdris, “Fransız Belgelerinde Son Halife Abdülmecid ve Türkiye’de Hilafetin Kaldırılması”, Sayı 61, (Güz 2017), s. 467-492, [DOI: 10.1501/Tite_0000000486].

YÜKSEL, Ahmet Halûk, “Atatürkçü Düşünce Sistemine Dayalı Toplumsal Kültür Anlayışı ve Kültürel İletişim”, Yıl 2, Sayı 4, (Kasım 1989), s. 577-593, [DOI: 10.1501/Tite-0000000226].

_____________, “Atatürkçü Düşünce Sisteminin Çağdaşlaşma Boyutunda Yönetsel ve Toplumsal İletişim”, Yıl 1, Sayı: 1, (Mayıs 1988), s. 97-114, [DOI: 10.1501/Tite_0000000077].

Z

ZEYREK, Şerafettin, “Liselerde Okutulan Türkiye Cumhuriyeti ve Atatürkçülük Adlı Ders Kitaplarında Çanakkale Savaşları”, Yıl 20, C. 10, Sayı 40, (Kasım 2007), s. 707-722, [DOI:10.1501/Tite_0000000072].

PANEL

“Türkiye – AB İlişkileri ve Kıbrıs Sorunu” Paneli”, Yıl 18, C. 9, Sayı 35-36, (Mayıs-Kasım 2005), s. 383-430, [DOI:10.1501/Tite_0000000045].

“Ege Sorunları Paneli”, Yıl 17, C. 9, Sayı 33-34, (Mayıs-Kasım 2004), s. 167-216, [DOI: 10.1501/Tite_0000000092].

 

KAYNAKÇA

Resmi Yayınlar

“Ankara’da Bir Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Kurulması Üzerine Kanun”, Resmi Gazete, No. 3033, 20 Haziran 1935, s. 5372.

“Ankara Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’ne Bağlı ‘Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü’ Kurulması Hakkında Kanun”, Resmi Gazete, No. 5090, 22 Nisan 1942.

Kitaplar

Turan, Şerafettin, İsmet İnönü, Yaşamı, Dönemi ve Kişiliği, Bilgi Yayınları, Ankara, 2000.

Çıkar, Mustafa, Hasan Âli Yücel ve Türk Kültür Reformu, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, Ankara, 1997.

Milli Şefin Söylev ve Demeçleri, Der. K. Kemal Kop, Akay Kitabevi, Ankara, 1945.

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi 66. Kuruluş Yıldönümü Anı Kitabı, Yay. Haz., Kıymet Giray-Hakan Kaderoğlu, AÜ. Basımevi, Ankara, 2003.

Makaleler

Bakacak, Alper, “Atatürk Yolu Dergisi Dizini Cilt I-VI, Sayı 1-24”, Atatürk Yolu Dergisi, Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü, Yıl 14, Cilt 7, Sayı 27-28, (Mayıs-Kasım 2001), s. 429-467.

Süreli Yayınlar

“İnkılâp Kürsüsü’nde İsmet Paşa’nın Dersi”, Ülkü, C. III, No. 14, (Nisan 1934), s. 184-190.

 

EKLER

YIL SAYI
1988 YIL-1, S. 1 (MAYIS)
YIL-1, S. 2 (KASIM)
1989 YIL-2, S. 3 (MAYIS)
YIL-2, S. 4 (KASIM)
1990 YIL-3, C. 2, S. 5 (MAYIS)
YIL-3, C. 2, S. 6 (KASIM)
1991 YIL-4, C. 2, S. 7 (MAYIS)
YIL-4, C. 2, S. 8 (KASIM)
1992 YIL 5, C. 3, S. 9 (MAYIS)
YIL 5, C. 3, S. 10 (KASIM)
1993 YIL 6, C. 3, S. 11 (MAYIS)
YIL 6, C. 3, S. 12 (KASIM)
1994 YIL 7, C. 4, S. 13 (MAYIS)
YIL 7, C. 4, S. 14 (KASIM)
1995 YIL 8, C. 4, S. 15 (MAYIS)
YIL 8, C. 4, S. 16 (KASIM)
1996 YIL 9, C. 5, S. 17 (OCAK)
YIL 9, C. 5, S. 18 (BAHAR)
1997 YIL 10, C. 5, S. 19 (MAYIS)
YIL 10, C. 5, S. 20 (KASIM)
1998 YIL 11, C. 6, S. 21 (MAYIS)
YIL 11, C. 6, S. 22 (KASIM)
1999 YIL 12, C. 6, S. 23 (MAYIS)
YIL 12, C. 6, S. 24 (KASIM)
2000 YIL 13, C. 7, S. 25-26 (MAYIS-KASIM)
2001 YIL 14, C. 7, S. 27-28 (MAYIS-KASIM)
2002 YIL 15, C. 8, S. 29-30 (MAYIS-KASIM)
2003 YIL 16, C. 8, S. 31-32, (MAYIS-KASIM)
2004 YIL 17, C. 9, S. 33-34 (MAYIS-KASIM)
2005 YIL 18, C. 9, S. 35-36 (MAYIS-KASIM)
2006 YIL 19, C. 10, S. 37-38 (MAYIS-KASIM)
2007 YIL 20, C. 10, S. 39 (MAYIS)
YIL 20, C. 10, S. 40 (KASIM)
2008 YIL 21, C. 11, S. 41 (MAYIS)
YIL 21, C. 11, S. 42 (KASIM)
2009 YIL 22, C. 11, S. 43 (BAHAR)
YIL 22, C. 11, S. 44 (GÜZ)
2010 YIL 23, C. 12, S. 45 (BAHAR)
YIL 23, C. 12, S. 46 (GÜZ)
2011 YIL 24, C. 12, S. 47 (BAHAR)
YIL 24, C. 12, S. 48 (GÜZ)
2012 YIL 25-C. 13, S. 49 (BAHAR)
YIL 25, C. 13, S. 50 (GÜZ)
2013 YIL 26, C.13, S. 51 (BAHAR)
YIL 26, C. 13, S. 52 (GÜZ)
YIL 26, S. 53 Özel Sayı
2014 S. 54 (BAHAR)
S. 55 (GÜZ)
2015 S. 56 (BAHAR)
S. 57 (GÜZ)
2016 S. 58 (BAHAR)
S. 59 (GÜZ)
2017 S. 60 (BAHAR)
S. 61 (GÜZ)
2018 S. 62 (BAHAR)
S. 63 (GÜZ)
2019 S. 64 (BAHAR)
S. 65 (GÜZ)
2020 S. 66 (BAHAR)
S. 67 (GÜZ)
2021 S. 68 (BAHAR)
S. 69 (GÜZ)
2022 S. 70 (BAHAR)
S. 71 (GÜZ)
2023 S. 72 (BAHAR)
S. 73 (GÜZ)
2024 S. 74 (BAHAR)

 

* Prof. Dr. Ankara Üniversitesi, Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü, E-Posta: aysal@ankara.edu.tr

* TİTE Kütüphanesi Sorumlusu, Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü, E-Posta: ctopcu@ankara.edu.tr

[1] Alper Bakacak, “Atatürk Yolu Dergisi Dizini Cilt I-VI, Sayı 1-24”, Atatürk Yolu Dergisi, Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü, Yıl 14, Cilt 7, Sayı 27-28, (Mayıs-Kasım 2001), s. 429-467.

 

DİZİN PDF (21 Haziran 2024)

ATATÜRK YOLU DERGİSİ DİZİNİ (1-65. SAYILAR)