ANKARA ÜNİVERSİTESİ
       TÜRK İNKILAP TARİHİ ENSTİTÜSÜ
       Toplam Kalite Yöntemi Komisyonu

Komisyonun Görevleri

  1. Enstitüde, 23 Temmuz 2015 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği çerçevesinde çalışmalar yapmak,
  2. Enstitüde Kalite Yönetim Sistemi’nin kurulması çalışmalarını yapmak,
  3. Enstitüde gerçekleştirilen akademik ve idari düzeydeki tüm faaliyetlere ait süreçlerin tanımlanması, bu süreçlerin geliştirilmesi, sürekli iyileştirilmesi ve korunması için yapılacak Kalite Yönetim Sistemi çalışmalarının ilkelerini, yapılanmaya ve uygulamaya ilişkin esaslarını düzenlemek,
  4. Enstitü içerisindeki organizasyonu yürütmek üzere “Enstitü Kalite Yönetimi Koordinasyon Kurulu” nun oluşturulmasını sağlamak, Bu kurul aşağıdaki şekilde oluşturulur;

* Enstitü Kalite Yönetimi Koordinasyon Kurulu Başkanı: Enstitü Müdürü tarafından Enstitü’nün tam gün süreli akademik personeli arasından Toplam Kalite Yönetimi çalışmalarını başlatmak, koordine etmek, uygulatmak ve geliştirmek üzere resmi yazı ile görevlendirilen ve bu çalışmaları Enstitü Müdürü adına yürüten akademik personeldir.
* Enstitü Kalite Yönetimi Koordinasyon Kurulu Üyesi: Enstitü Müdürü tarafından Enstitü’nün tam gün süreli akademik personeli arasından seçilen ve Enstitü Kalite Yönetimi Koordinasyon Kurulu’nda görev yapmak üzere resmi yazı ile görevlendirilen akademik personeldir.
* İdari Personel Kalite Yöneticisi: Enstitü Sekreteri, idari bürolardaki her türlü faaliyetin Kalite Yönetimi çerçevesinde gerçekleştirilmesi ile ilgili çalışmaları yürüten en üst düzeyde sorumlu personeldir. Gereği durumunda İdari Personel Kalite Sorumlusu görevlendirilebilir.

  1. e) Komisyon çalışmaları esnasında Ankara Üniversitesi Akreditasyon, Akademik Değerlendirme ve Kalite Koordinatörlüğü ile iletişime geçmek,
  2. f) Enstitünün tüm süreçlerinin değerlendirilmesi, geliştirilmesi, bağımsız dış değerlendirme süreciyle kalite düzeylerinin onaylanması ve tanınması konusundaki çalışmaları planlamak,
  3. g) Toplam kalite dinamik ve sürekli iyileştirmeye yönelik bir süreç olduğundan çalışanlar arasında kalite çemberleri ve iyileştirme takımları kurmak,

h)Enstitünün stratejik planı ve hedefleri doğrultusunda, eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idari hizmetlerin değerlendirilmesini yapmak,
i)Kurumsal göstergeleri belirlemek ve bu kapsamda yapılacak çalışmaları Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda yürütmek ve bu çalışmaları Enstitü Kurulu onayına sunmak,
j)İç değerlendirme çalışmalarını yürütmek ve kurumsal değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmalarının sonuçlarını içeren yıllık kurumsal değerlendirme raporunu hazırlamak ve Enstitü Kuruluna sunmak, onaylanan yıllık kurumsal değerlendirme raporunu kurumun İnternet ortamında ana sayfasında ulaşılacak şekilde kamuoyu ile paylaşmak,
k)Dış değerlendirme sürecinde gerekli hazırlıkları yapmak, Yükseköğretim Kalite Kurulu ile dış değerlendirici kurumlara her türlü desteği vermek,
l)Akademik Birim Kalite Komisyonları ile işbirliği içerisinde çalışmak ve çalışmalarında gerekli desteği sağlamak